Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne. Tillsammans har vi enats om målbilden ”Det öppna Skåne 2030”.

Målbilden arbetades fram genom analyser, möten och samtal under ett par års tid med kommuner, myndigheter, näringsliv, branschorganisationer, idéburen sektor med flera. Den regionala utvecklingsstrategin är beslutad av regionfullmäktige i juni 2014.

Tillsammans vet vi var Skåne står här och nu. Vi har identifierat och accepterat de utmaningar som finns – men också tagit fasta på Skånes goda förutsättningar. Vi har samlats kring en gemensam målbild om "Det öppna Skåne".

Målbild för Skåne 2030

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar. Vi är porten till Sverige och ut i världen.

I utvecklingsstrategin finns fem prioriterade ställningstaganden, för att förverkliga målbilden. För varje ställningstagande finns ett antal delstrategier samt några mål.

De fem prioriterade ställningstagandena är:

  • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
  • Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur
  • Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
  • Skåne ska vara globalt attraktivt

Hela utvecklingsstrategin och målbilden på Skane2030.se

Interaktion med andra strategier

Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår i både en nationell och en europeisk kontext, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, WHO Health 2020 strategin, Europa 2020, EU:s energi- och klimatmål 2030 och EU:s sammanhållnings-politik.

Skånes utvecklingsstrategi interagerar även med många andra processer och strategier på regional och lokal nivå. Dessa är alla exempel på processer och strategier som tillsammans ger en riktning för det framtida utvecklingsarbetet:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter