Två unga tjejer står framför ett träd, lutar sig mot varandra och ler. I andra bilden syns omslaget till Den regionala utvecklingsstrategin.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne.

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin leds av Region Skåne.

Skånes regionala utvecklingsstrategi på remiss

Inom Region Skånes regeringsuppdrag för regionalt utvecklingsansvar, har Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 reviderats och uppdaterats. 

Remissrundan avslutades den 15 februari 2020. 

Här kan du läsa alla remissvar som inkommit.
Läs mer om uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin

Det öppna Skåne 2030

Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) med målbilden om ett öppet Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor. Regionfullmäktige beslutade om den regionala utvecklingsstrategin i juni 2014.

Strategin syftar till att skapa en målbild över hur Skåne långsiktigt bör utvecklas för att åstadkomma hållbar tillväxt och ge förutsättningar för en god livskvalitet. Strategin belyser Skånes utmaningar och möjligheter samt tillgångar, hur dessa bör utvecklas och vad som ska prioriteras. 

Se hela strategin

Målbilden arbetades fram genom analyser, möten och samtal under ett par års tid med kommuner, myndigheter, näringsliv, branschorganisationer, idéburen sektor med flera.

På fyra år händer mycket, men också ibland väldigt lite. Att utveckla en region är en ständigt pågående process som sker i samspel mellan många aktörer. Därför beslutade regionstyrelsen den 21 mars 2019 om att den regionala utvecklingsstrategin är i behov av uppdatering.

Interaktion med andra strategier

Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår i både en nationell och en europeisk kontext, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, WHO Health 2020 strategin, Europa 2020, EU:s energi- och klimatmål 2030 och EU:s sammanhållnings-politik.

Skånes utvecklingsstrategi interagerar även med många andra processer och strategier på regional och lokal nivå. Dessa är alla exempel på processer och strategier som tillsammans ger en riktning för det framtida utvecklingsarbetet:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter