Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne.

Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) med målbilden om ett öppet Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor. Regionfullmäktige beslutade om den regionala utvecklingsstrategin i juni 2014.

Strategin syftar till att skapa en målbild över hur Skåne långsiktigt bör utvecklas för att åstadkomma hållbar tillväxt och ge förutsättningar för en god livskvalitet. Strategin belyser Skånes utmaningar och möjligheter samt tillgångar, hur dessa bör utvecklas och vad som ska prioriteras. 

Målbilden arbetades fram genom analyser, möten och samtal under ett par års tid med kommuner, myndigheter, näringsliv, branschorganisationer, idéburen sektor med flera.

Lika aktuell idag?

Under våren 2018 har Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) setts över genom en utvärdering och olika analyser med syfte att undersöka dess aktualitet och genomförande.

Nu vill Region Skåne träffa er som arbetar med regional utveckling i Skåne för att diskutera resultatet och utvärdera om det finns behov av att revidera strategin. 

Skåne: Nuläge och framtid

Den 14 mars 2019 arrangerade Region Skåne ett heldagsseminarium kring skånska utmaningar och möjligheter för att uppnå målbilden i Det öppna Skåne 2030.

Presentationsmaterial från Skåne: Nuläge och framtid

Interaktion med andra strategier

Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår i både en nationell och en europeisk kontext, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, WHO Health 2020 strategin, Europa 2020, EU:s energi- och klimatmål 2030 och EU:s sammanhållnings-politik.

Skånes utvecklingsstrategi interagerar även med många andra processer och strategier på regional och lokal nivå. Dessa är alla exempel på processer och strategier som tillsammans ger en riktning för det framtida utvecklingsarbetet:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter