Två unga tjejer står framför ett träd, lutar sig mot varandra och ler. I andra bilden syns omslaget till Den regionala utvecklingsstrategin.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne.

Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) med målbilden om ett öppet Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor. Regionfullmäktige beslutade om den regionala utvecklingsstrategin i juni 2014.

Strategin syftar till att skapa en målbild över hur Skåne långsiktigt bör utvecklas för att åstadkomma hållbar tillväxt och ge förutsättningar för en god livskvalitet. Strategin belyser Skånes utmaningar och möjligheter samt tillgångar, hur dessa bör utvecklas och vad som ska prioriteras. 

Målbilden arbetades fram genom analyser, möten och samtal under ett par års tid med kommuner, myndigheter, näringsliv, branschorganisationer, idéburen sektor med flera.

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin

Sedan Skånes regionala utvecklingsstrategi antogs 2014 har ett antal omvärldsförändringar skett som kan påverka strategins genomslagskraft i länet. Under 2018 har därför Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) setts över genom en utvärdering och olika analyser med syfte att undersöka dess aktualitet och genomförande.

Den 21 mars 2019 beslutade regionstyrelsen att den regionala utvecklingsstrategin ska revideras utifrån de rekommendationer som Region Skåne har samlat in från utvärderingar, analyser och samtal.

Målbilden om "Det öppna Skåne 2030" står kvar och uppdateras för att stämma bättre överens med de omvärldsförändringar som har skett sedan 2014. Revideringen förväntas vara färdig i december 2019.

Revideringen fokuserar på att koncentrera innehållet i texten och peka ut skarpare prioriteringar för det fortsatta regionala utvecklingsarbetet. Agenda 2030 integreras i målbild, ställningstaganden och uppföljning. Revideringen ska även förtydliga strategins koppling till andra styrdokument samt utarbeta en tydlig metod för genomförandet av Det öppna Skåne 2030.

Interaktion med andra strategier

Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår i både en nationell och en europeisk kontext, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, WHO Health 2020 strategin, Europa 2020, EU:s energi- och klimatmål 2030 och EU:s sammanhållnings-politik.

Skånes utvecklingsstrategi interagerar även med många andra processer och strategier på regional och lokal nivå. Dessa är alla exempel på processer och strategier som tillsammans ger en riktning för det framtida utvecklingsarbetet:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter