Samarbeten vi deltar i

Samarbeten vi deltar i

  • Partnerskap Skåne är en utvecklingsplattform för att stödja ett inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande. Sedan 2008 samarbetar ett 50-tal organisationer utifrån en samsyn kring behov och delat ansvar. Förutom att Region Skåne är medfinansiär i arbetet bidrar vi också med kunskapsstöd och hälsoundersökningar i samband med etableringsinsatser. 

   Aktörer: Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Skånes Kommuner, Nätverket Idéburen sektor i Skåne, kommuner, näringsliv och Lärosäten syd. 

  • E22 mellan Trelleborg och Norrköping är en vital förbindelse och fungerar som en livsnerv för stora delar av sydöstra Sverige. E22 är en förbindelse som skapar förutsättningar för människor att träffas, få nya upplevelser samt att bo och arbeta där de vill. Ur ett näringslivsperspektiv är vägen viktig som en garant för effektiva godstransporter och möjligheter att hitta rätt medarbetare. Därför skulle en utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

   För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Region Kalmar län, Region Östergötland och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

   E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter men också med att kartlägga och synliggöra brister längs stråket samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer. Det arbetet görs bland annat genom engagemang i debatter, yttra sig på remisser gällande satsningar på väginfrastruktur samt att problematisera behoven och bristerna längs E22s hela sträckning för att kommunicera en helhetsbild av hur trafiksystemet hänger ihop i stråket.

  • EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) är en samarbetsform som syftar till att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan regioner inom EU.

   Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS beståendes av regioner från Polen, Ungern och Kroatien. Ett viktigt fokus för samarbetet är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet. Genom goda transportförbindelser skapas förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

  • Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

   Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samarbeten inom drift- och underhållsfrågor, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

  • Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

  • Region Skåne har sedan 2018 varit medlem i Svenska Cykelstäder. Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 36 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar.

   Svenska Cykelstäders målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

   Föreningen är en plattform för kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning. Därutöver bedriver Svenska Cykelstäder ett nära samarbete med andra aktörer såsom Svensk Cykling, 2030-sekretariatet och Generation Pep.

  • Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård samt utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, infrastruktur och kultur. En viktig utgångspunkt i samtliga områden är att verka för människors hälsa och vardag. 

   Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samordning och prioriteringar av strategiska insatser. Med strategin vill Region Skåne uppnå att Region Skåne har en hög ambitionsnivå när det gäller långsiktiga investeringar där arkitektur, form och design verkar hälsofrämjande och skapar mervärde för individen och för Skåne.

   Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö används och omsätts i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 och har en central roll i förverkligandet av Regional utvecklingsstrategi för Skåne - Det öppna Skåne och i Regionplan för Skåne 2022–2040.

   Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet har som övergripande mål att bidra med kunskapsutveckling i samverkan, forskning och undervisning till omställningen mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Verksamheten inom de miljögestaltande disciplinerna inom Lunds universitet ligger väl i linje med de mål som formuleras i Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö, de nationella målen i Politik för gestaltad livsmiljö samt de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

   En viktig målsättning för Lunds universitets fortsatta samarbete med Region Skåne är att fördjupa och vidareutveckla strategiska insatser för kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning inom arkitektur, form och design. Genom förnyelse- och aktualiseringsarbete i samverkan med aktörer såväl inom akademin som i det offentliga och privata stärks ytterligare områdets relevans och synlighet.

   Parterna är överens om att Lunds universitet, ska bereda möjlighet för en universitetslektor att under fem (5) år och inom 50 procent av sin heltidstjänst ägna sig åt samverkan inom verksamhetsområdet arkitektur, form och design. Lunds universitet är ensam arbetsgivare.

  • Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. 

   De två aktörerna som representerar folkbildningen – Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningens Skånes Studieförbund i samverkan, har tagit beslut om överenskommelsen i sina respektive styrelser. 

   Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt. Områdena är - Demokrati, Integration, Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö och Folkhälsa. 

   Forskning som ger mervärde

   Region Skåne satsar kontinuerligt på forskning om folkbildning med fokus på studieförbunden. De forskningsrapporter som tagits fram sedan 2010 har inspirerat studieförbunden, både regionalt och lokalt.

   Satsningen på forskningen inom folkbildningen bidrar till att stärka aktörerna och främjar också det långsiktiga samarbetet i överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

  • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

   År 2013 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Campus Helsingborg vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

   Campus Helsingborg är en dynamisk och växande del av Lunds universitet. Det finns tre institutioner som är helt placerade på Campus Helsingborg: Institutionen för service management och tjänstevetenskap, institutionen för utbildningsvetenskap och institutionen för strategisk kommunikation. Dessutom har Lunds Tekniska Högskola och Socialhögskolan omfattande verksamheter i Helsingborg.

   Centrum för Danmarksstudier, som tillhör universitetets särskilda verksamheter, är placerat på Campus Helsingborg. Forskning kring kulturella och kreativa näringar utgör ett växande forskningsintresse inom olika delar av Campus Helsingborg. 

   Specifika samarbeten ska bedrivas i projektform enligt särskilda avtal, normalt mellan fakultet/institution och Region Skåne, där projektets mål, syften, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

  • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

   År 2011 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete

   Institutionen för kulturvetenskaper forskar om och erbjuder utbildning inom kulturfältet, till exempel kulturadministration, arkiv, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi (ABM) och tillämpad kulturanalys.

   Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

  • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

   År 2013 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete

   Sociologiska institutionens forskning och utbildning spänner över ett brett fält. Forskningen sker inom områden som kultursociologi/ kulturantropologi, organisation, välfärd och offentlig förvaltning, vuxnas lärande, visuell och estetisk antropologi, urbana miljöer och kulturer, rural utveckling och kultur etcetera.

   Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

  • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

   År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitet; Institutionen för datavetenskap och medieteknik samt Institutionen för konst, kultur och kommunikation en överenskommelse om samarbete.

   Malmö universitet är ett lärosäte i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolan kännetecknas av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning. Studenterna tar i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Vid Malmö universitet bedrivs flervetenskaplig forskning för att möta framtidens utmaningar. Vår ambition är att universitetets forskning ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är en viktig anledning till att forskningen är väl förankrad i det omgivande samhället. 

   Specifika samarbeten bedrivs i projektform och ska ha särskilda avtal där det gemensamma projektet, insatsens och utbytets mål, syften och genomföranden tydligt formulerats.

  • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

   År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

   Teaterhögskolan i Malmö är en institution inom den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. De erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Teaterhögskolan i Malmö utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker.

   Avtal ska tecknas mellan parterna för specifika projekt eller dylikt som inbegriper någon form av ekonomiska åtaganden.

  • Samverkansavtalet utgår från Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023. Handlingsplanen består av tre perspektiv som utgör det kulturella ekosystemet och bygger en hållbar infrastruktur för litteraturområdet i Skåne. De tre perspektiven omfattar produktion av innehåll (utövarperspektivet), tillgängliggörandet genom mötesplatser samt publikens och läsarens mottagande och deltagande.

   Region Skånes kulturförvaltning har identifierat förutsättningar och möjligheter för Lunds kommun att arbeta med litteraturutveckling som kan bidra till att uppnå vissa mål som finns i Region Skånes handlingsplan.

   Denna överenskommelse om samverkan ska synliggöra relationerna mellan parterna samt tydliggöra och genomföra gemensamma identifierade samverkansområden. Överenskommelsen gäller under perioden 2022-01-01 - 2023-12-31. Parterna bildar under avtalstiden ett samverkansråd i syfte att identifiera insatser och projekt samt för kontinuerliga avstämningar om pågående insatser.

   Specifika samarbetsinsatser och projekt bedrivs i projektform och ska kompletteras av särskilda projektbeskrivningar där mål, syften, finansiering och genomförande tydligt formuleras.

  • Överenskommelsen, som reviderats och gäller från 2015, har sin utgångspunkt i den regionala kulturplanen för Skåne. Den övergripande visionen i överenskommelsen är att kulturmiljöns och kulturarvets värde för människors livsmiljö ska utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya sammanhang.

   Syftet med överenskommelsen är att utveckla det gemensamma arbetet genom att söka samsyn kring grundläggande frågor och genom att utveckla metoder.

  • Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet med uppdraget att stärka hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med både kulturella och ekonomiska perspektiv.

   Överenskommelsen mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Skånes kulturförvaltning har som utgångspunkt att genomföra strategiska insatser för att utveckla hemslöjden inom kulturarvssektorn och inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). Parterna ska i samverkan ta fram goda exempel som visar att hemslöjd kan göra skillnad och bidrar till hållbar utveckling.

  • Region Skåne och Riksarkivet har under 2015 gjort en överenskommelse om utvecklingssamverkan. Syftet med överenskommelsen är att definiera samarbetsområden inom kulturarvssektorn och att lyfta fram de mervärden som kan uppkomma genom samverkan.

  • Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

   Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Skånes kommuner som huvudman.

  • Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

   Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

  • Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission med syfte att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda. Syftet med Skånes effektkommission är att forma en gemensam röst från Skåne med lösningsorienterade förslag till nationell nivå. Dessutom ska Skånes effektkommission agera i de frågor som aktörerna själva direkt kan påverka. Skånes effektkommission startade sitt arbete i februari 2021 och förutom Region Skåne ingår bland andra flera kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter.

  • Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. 

  • Den skånska skogsstrategin ska utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden samt bidra till att målen i det nationella skogsprogrammet uppfylls.

   Syftet med nätverket Skånsk skogsstrategi är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar på ett positivt sätt till regionens samhällsutveckling i stort. Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi. Detta gör Skånsk Skogsstrategi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder samt ett innovativt och framåtlutat dialogklimat med den skånska skogens intressenter.

  • Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

   Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

   Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

  • Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

   Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att sammanföra företag, akademi och offentliga organisationer med syfte att stimulera grön utveckling och gröna affärer.

  • Arbetsmarknadskunskap är en satsning som riktar sig till elever i Skåne i åldrarna 13 till 19 år, samt till föräldrar och skolpersonal.

   Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov, men ändå står många ungdomar utan jobb. Idén med arbetsmarknadskunskap är att glappet mellan ungdomar och jobb kan minska om det pratas mer arbetsmarknad i skolan.

   Stöd för framtida jobb

   Hur ser arbetsmarknaden i Skåne ut, var finns jobben, vilka utbildningar leder dit och vad krävs av mig som ung då? Arbetsmarknadskunskap ska hjälpa ungdomarna att göra medvetna utbildningsval, och lyfta vikten av fullföljd gymnasieutbildning och den egna attityden för att få ett framtida arbete.

   Arbetsmarknadskunskapen är uppbyggd av en grundlektion, och även en lektion om vård- och omsorg och en om energi- och teknik finns.

   Vill du höra mer om hur din kommun kan ansluta?

   Kontakt: Charlotta.Levin@skane.se

   Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

   Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

  • Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare inom offentlig sektor, akademi och näringsliv som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i Skåne.   
    
   Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) har uppkommit som ett svar på en tydlig efterfrågan hos regionala nyckelaktörer om ett forum som kan ta ett starkt ledarskap med ett proaktivt agerande. Rådet består av högsta ledningsnivån från lärosäten, näringsliv, offentlig sektor samt politik. Målet är att arbeta flexibelt och samtidigt långsiktigt ta vara på Skånes möjligheter och hantera utmaningar. Det är Region Skåne som koordinerar och faciliterar Skånes FIRS.  
    
   FIRS verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt. Arbetet görs i linje med Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, utifrån vilken FIRS samlar och driver utvecklingsinsatser.  

   • FIRS rådsledamöter

    Anna Jähnke, Region Skåne (ordförande)
    Henrik Fritzon, Region Skåne
    Carl-Johan Sonesson, Region Skåne
    Anna Ingers, Region Skåne
    Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad
    Micael Nord, Malmö stad
    Hans Nelson, Helsingborgs stad
    Ian Fernheden, Kristianstad kommun
    Magnus Weberg, Sjöbo kommun
    Philip Sandberg, Lunds kommun
     
    Erik Renström, Lunds universitet 
    Kerstin Tham, Malmö universitet 
    Christina Lunner Kolstrup, SLU Alnarp 
    Håkan Pihl Högskolan, Kristianstad 
    Pernilla Walkenström, RISE 
    Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och handelskammaren 
    Björn Ekelund, Mobile Heights 
    Anna Nordström Carlsson, Media Evolution 
    Malin Friis, Sustainable Business hub 
    Ulf G. Andersson, Medicon Valley Alliance 
    Eric White, Packbridge 
    Cecilia Svensson, IUC Syd 
    Bengt Persson, Skånes livsmedelsakademi 
    Anneli Hulthén, Länsstyrelsen 
    Jonas Brändström, Vinnova 
    Henrik Berven, Tillväxtverket

    Adjungerade

    Peter J Olsson, Region Skåne 
    Sara Mellander, Region Skåne 
    Samuel Jonsson, Region Skåne 
    Richard Gullstrand, Region Skåne 
    Micael Nord, Malmö stad 
    Christoffer Nilsson, Lunds kommun 
    Lisa Olsson, Helsingborgs stad 
    Kristina Eneroth, Lunds universitet 
    Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet 
    Maria Haak, Högskolan Kristianstad 
    Håkan Schroeder, SLU Alnarp 
    Erik P Lindell, Region Skåne 
    Ingrid Landgren, Orkla Foods 
    Heiner Linke, Lunds universitet 
    Cecilia Svensson, Perstorp Group 
    Björn Ekelund, Tech 
    Mikael Kipowski, Helsingborg stad 
    Sofia Gerward, Novo Nordisk

    FIRS styrelse

    Ordförande: Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne 
    Michael Nord, Malmö stad 
    Erik Renström, rektor Lunds universitet 
    Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

    FIRS beredningen

    Ordförande: Peter J. Olsson (M), Region Skåne 
    Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet 
    Kristina Eneroth, Viverektor samverkan, Lunds universitet 
    Richard Gullstrand, tf Regional utvecklingsdirektör Region Skåne 
    Annette Melander Berg, Näringslivschef, Helsingborgs stad 
    Micael Nord, Näringslivschef, Malmö stad

    FIRS sekretariat

    Wilhelm Ast, koordinator Region Skåne, Wilhelm.Ast@skane.se, 040-6753425
    Marie-Louise Lövgren, Region Skåne, Marie-Louise.Lovgren@skane.se, 040-675 38 36 
    Ida Åstrand, Region Skåne, Ida.Astrand@skane.se, 040-675 35 54 
    Daniel Kronmann, Region Skåne, Daniel.Kronmann@skane.se

  • Instituttet for Fremtidsforskning (The Copenhagen Institute for Future Studies) är ett fristående forskningsinstitut. En stor del av institutets studier har fokus på Öresundsregionen.

   Webbwww.cifs.dk

  • Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) är en plattform för att skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att bidra till brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

   Kompetensplattformen vill bidra till:

   • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
   • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
   • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
   • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.
  • Öresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Öresunddirekt är en av tre gränsregionala informationstjänster i Norden och består av två avdelningar – ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion/kommunikationsavdelning i Köpenhamn. På Informationscenter i Malmö finns medarbetare från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Länsstyrelsen. Region Skåne medfinansierar verksamheterna tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Skattestyrelsen.

   Kontakt: Elin.Malm@skane.se

   Webb: Öresunddirekt (oresunddirekt.se)

  • K2 centrum har visionen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

   Verksamheten finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

   Webb: K2centrum.se

  • Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne.

   Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

  • Öresundståg är ett gemensamt regional-tågsystem med tågtrafik i de två länderna Sverige och Danmark och trafikerar regionala sträckor i de sex sydsvenska länen Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

   Webb: Oresundstag.se

  • Region Skåne är en del i den politiska lobbyorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR). CPMR samlar 160 regioner som alla ligger vid havet eller i Europas utkanter – regioner som ofta har flera likheter.

   CPMR arbetar med politisk påverkan gentemot EU för att främja medlemsregionernas intressen. Totalt representeras 28 länder och nästan 200 miljoner människor. Det gör CPMR till en betydelsefull organisation.

   WebbCPMR - Conference of peripheral and maritime regions of Europe

  • Greater Copenhagen Committee är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Samarbetet bildades 2015 och omfattar Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner. Förutom det politiska samarbetet är Greater Copenhagen Region även ett internationellt varumärke, som används för att kommunicera en dynamisk gränsregion med över fyra miljoner invånare och en rad styrkeområden.

   Greater Copenhagens ambition är att regionen ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Nyckeln till att uppfylla ambitionen är samarbete kring utveckling och innovation mellan kommuner och regioner som skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.

   Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fyra temaområden: infrastruktur, arbetsmarknadsintegration, grön omställning och life science.

   Webb: Greater Copenhagen

  • STRING är ett politiskt gränsöverskridande partnerskap mellan Oslo kommun och Viken fylkeskommune i Norge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Skåne, Helsingborg stad och Malmö stad i Sverige, Köpenhamns kommun, Region Syddanmark, Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark samt Schleswig-Holstein och Hamburg i Tyskland.

   Syftet med STRING-samarbetet är att gemensamt utveckla strategier för att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren mellan Hamburg och Oslo.

   Arbetet bedrivs inom två tematiska fokusområden:

   • Transport och infrastruktur
   • Grön ekonomi

   En viktig utvecklingsfråga för STRING-samarbetet är den planerade fasta Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Rödby och Puttgarden som beräknas stå klar 2029. Förbindelsen kommer att ytterligare knyta samman geografin och öppna dörren för nya marknader och samarbeten.

   WebbString Network

  • Vanguard-initiativet är ett nätverk som syftar till att främja interregional samverkan mellan regioner baserat på regionala smarta specialiseringsstrategier (S3). Målsättningen för Vanguard-initiativet är att snabba på marknadsintroduktionen av innovationer, stärka interregionalt samarbete och utveckla interregionala värdekedjor.

   Arbetet i Vanguard sker inom så kallade piloter samt genom tematiska arbetsgrupper. Inom piloterna samarbetar aktörer från olika europeiska innovationsekosystem. Region Skåne deltar i piloten om nanotrådar. Syftet med nätverket är att utveckla storskaliga innovationsprojekt, kommersialisera nya innovationer samt utveckla och stärka interregionala värdekedjor. Region Skåne deltar tillsammans med närmare ett fyrtiotal andra regioner över hela Europa.

   Webb: Vanguard Initiative (s3vanguardinitiative.eu)

  • Överenskommelsen Skåne är Sveriges första regionala överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Region Skåne. Denna antogs i juni 2010.

   Målet är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Härigenom stärks demokratin, ökas delaktigheten och minskas utanförskap.

   Webb: Overenskommelsenskane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.