Samarbeten vi deltar i

Samarbeten vi deltar i

  • Partnerskap Skåne är en utvecklingsplattform för att stödja ett inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande. Sedan 2008 samarbetar ett 50-tal organisationer utifrån en samsyn kring behov och delat ansvar. Förutom att Region Skåne är medfinansiär i arbetet bidrar vi också med kunskapsstöd och hälsoundersökningar i samband med etableringsinsatser. 

   Aktörer: Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Skånes Kommuner, Nätverket Idéburen sektor i Skåne, kommuner, näringsliv och Lärosäten syd. 

  • E22 mellan Trelleborg och Norrköping är en vital förbindelse och fungerar som en livsnerv för stora delar av sydöstra Sverige. E22 är en förbindelse som skapar förutsättningar för människor att träffas, få nya upplevelser samt att bo och arbeta där de vill. Ur ett näringslivsperspektiv är vägen viktig som en garant för effektiva godstransporter och möjligheter att hitta rätt medarbetare. Därför skulle en utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

   För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Region Kalmar län, Region Östergötland och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

   E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter men också med att kartlägga och synliggöra brister längs stråket samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer. Det arbetet görs bland annat genom engagemang i debatter, yttra sig på remisser gällande satsningar på väginfrastruktur samt att problematisera behoven och bristerna längs E22s hela sträckning för att kommunicera en helhetsbild av hur trafiksystemet hänger ihop i stråket.

  • EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) är en samarbetsform som syftar till att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan regioner inom EU.

   Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS beståendes av regioner från Polen, Ungern och Kroatien. Ett viktigt fokus för samarbetet är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet. Genom goda transportförbindelser skapas förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

  • Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

   Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samarbeten inom drift- och underhållsfrågor, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

  • Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

  • Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

   Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Skånes kommuner som huvudman.

  • Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

   Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

  • Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. 

  • Den skånska skogsstrategin ska utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden samt bidra till att målen i det nationella skogsprogrammet uppfylls.

   Syftet med nätverket Skånsk skogsstrategi är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar på ett positivt sätt till regionens samhällsutveckling i stort. Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi. Detta gör Skånsk Skogsstrategi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder samt ett innovativt och framåtlutat dialogklimat med den skånska skogens intressenter.

  • Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

   Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

   Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

  • Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

   Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att sammanföra företag, akademi och offentliga organisationer med syfte att stimulera grön utveckling och gröna affärer.

  • Arbetsmarknadskunskap är en satsning som riktar sig till elever i Skåne i åldrarna 13 till 19 år, samt till föräldrar och skolpersonal.

   Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov, men ändå står många ungdomar utan jobb. Idén med arbetsmarknadskunskap är att glappet mellan ungdomar och jobb kan minska om det pratas mer arbetsmarknad i skolan.

   Stöd för framtida jobb

   Hur ser arbetsmarknaden i Skåne ut, var finns jobben, vilka utbildningar leder dit och vad krävs av mig som ung då? Arbetsmarknadskunskap ska hjälpa ungdomarna att göra medvetna utbildningsval, och lyfta vikten av fullföljd gymnasieutbildning och den egna attityden för att få ett framtida arbete.

   Arbetsmarknadskunskapen är uppbyggd av en grundlektion, och även en lektion om vård- och omsorg och en om energi- och teknik finns.

   Vill du höra mer om hur din kommun kan ansluta?

   Kontakt: Charlotta.Levin@skane.se

   Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

   Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

  • Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare inom offentlig sektor, akademi och näringsliv som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i Skåne.   
    
   Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) har uppkommit som ett svar på en tydlig efterfrågan hos regionala nyckelaktörer om ett forum som kan ta ett starkt ledarskap med ett proaktivt agerande. Rådet består av högsta ledningsnivån från lärosäten, näringsliv, offentlig sektor samt politik. Målet är att arbeta flexibelt och samtidigt långsiktigt ta vara på Skånes möjligheter och hantera utmaningar. Det är Region Skåne som koordinerar och faciliterar Skånes FIRS.  
    
   FIRS verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt. Arbetet görs i linje med Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, utifrån vilken FIRS samlar och driver utvecklingsinsatser.  

   • FIRS rådsledamöter

    Carl Johan Sonesson, Region Skåne (ordförande) 
    Henrik Fritzon, Region Skåne 
    Anna Jähnke, Region Skåne 
    Yvonne Augustin, Region Skåne 
    Michael Nord, Malmö stad 
    Philip Sandberg, Lunds kommun 
    Maria Winberg Nordström, Helsingborgs kommun 
    Camilla Palm (M), Kristianstad kommun 
    Magnus Weberg (M), Sjöbo Kommun 
     
    Erik Renström, Lunds universitet 
    Kerstin Tham, Malmö universitet 
    Christina Lunner Kolstrup, SLU Alnarp 
    Håkan Pihl Högskolan, Kristianstad 
    Pernilla Walkenström, RISE 
    Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och handelskammaren 
    Björn Ekelund, Mobile Heights 
    Anna Nordström Carlsson, Media Evolution 
    Malin Friis, Sustainable Business hub 
    Ulf G. Andersson, Medicon Valley Alliance 
    Eric White, Packbridge 
    Björn Åhlander, IUC Syd 
    Bengt Persson, Skånes livsmedelsakademi 
    Anneli Hulthén, Länsstyrelsen 
    Jonas Brändström, Vinnova 
    Henrik Berven, Tillväxtverket

    Adjungerade

    Peter J Olsson, Region Skåne 
    Sara Mellander, Region Skåne 
    Samuel Jonsson, Region Skåne 
    Richard Gullstrand, Region Skåne 
    Micael Nord, Malmö stad 
    Christoffer Nilsson, Lunds kommun 
    Annette Melander Berg, Helsingborgs stad 
    Kristina Eneroth, Lunds universitet 
    Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet 
    Maria Haak, Högskolan Kristianstad 
    Håkan Schroeder, SLU Alnarp 
    Erik P Lindell, Region Skåne 
    Ingrid Landgren, Orkla Foods 
    Heiner Linke, Lunds universitet 
    Cecilia Svensson, Perstorp Group 
    Björn Ekelund, Tech 
    Mikael Kipowski, Helsingborg stad 
    Sofia Gerward, Novo Nordisk

    FIRS styrelse

    Ordförande: Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne 
    Michael Nord, Malmö stad 
    Erik Renström, rektor Lunds universitet 
    Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

    FIRS beredningen

    Ordförande: Peter J. Olsson (M), Region Skåne 
    Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet 
    Kristina Eneroth, Viverektor samverkan, Lunds universitet 
    Richard Gullstrand, tf Regional utvecklingsdirektör Region Skåne 
    Annette Melander Berg, Näringslivschef, Helsingborgs stad 
    Micael Nord, Näringslivschef, Malmö stad

    FIRS sekretariat

    Wilhelm Ast, koordinator Region Skåne, Wilhelm.Ast@skane.se, 040-6753425
    Marie-Louise Lövgren, Region Skåne, Marie-Louise.Lovgren@skane.se, 040-675 38 36 
    Ida Åstrand, Region Skåne, Ida.Astrand@skane.se, 040-675 35 54 
    Daniel Kronmann, Region Skåne, Daniel.Kronmann@skane.se

  • Instituttet for Fremtidsforskning (The Copenhagen Institute for Future Studies) är ett fristående forskningsinstitut. En stor del av institutets studier har fokus på Öresundsregionen.

   Webbwww.cifs.dk

  • Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) är en plattform för att skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att bidra till brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

   Kompetensplattformen vill bidra till:

   • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
   • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
   • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
   • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.
  • Öresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Öresunddirekt är en av tre gränsregionala informationstjänster i Norden och består av två avdelningar – ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion/kommunikationsavdelning i Köpenhamn. På Informationscenter i Malmö finns medarbetare från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Länsstyrelsen. Region Skåne medfinansierar verksamheterna tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Skattestyrelsen.

   Kontakt: Elin.Malm@skane.se

   Webb: Öresunddirekt (oresunddirekt.se)

  • K2 centrum har visionen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

   Verksamheten finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

   Webb: K2centrum.se

  • Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne.

   Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

  • Öresundståg är ett gemensamt regional-tågsystem med tågtrafik i de två länderna Sverige och Danmark och trafikerar regionala sträckor i de sex sydsvenska länen Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

   Webb: Oresundstag.se

  • Region Skåne är en del i den politiska lobbyorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR). CPMR samlar 160 regioner som alla ligger vid havet eller i Europas utkanter – regioner som ofta har flera likheter.

   CPMR arbetar med politisk påverkan gentemot EU för att främja medlemsregionernas intressen. Totalt representeras 28 länder och nästan 200 miljoner människor. Det gör CPMR till en betydelsefull organisation.

   WebbCPMR - Conference of peripheral and maritime regions of Europe

  • Greater Copenhagen Committee är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Samarbetet bildades 2015 och omfattar Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner. Förutom det politiska samarbetet är Greater Copenhagen Region även ett internationellt varumärke, som används för att kommunicera en dynamisk gränsregion med över fyra miljoner invånare och en rad styrkeområden.

   Greater Copenhagens ambition är att regionen ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Nyckeln till att uppfylla ambitionen är samarbete kring utveckling och innovation mellan kommuner och regioner som skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.

   Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fyra temaområden: infrastruktur, arbetsmarknadsintegration, grön omställning och life science.

   Webb: Greater Copenhagen

  • STRING är ett politiskt gränsöverskridande partnerskap mellan Oslo kommun och Viken fylkeskommune i Norge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Skåne, Helsingborg stad och Malmö stad i Sverige, Köpenhamns kommun, Region Syddanmark, Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark samt Schleswig-Holstein och Hamburg i Tyskland.

   Syftet med STRING-samarbetet är att gemensamt utveckla strategier för att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren mellan Hamburg och Oslo.

   Arbetet bedrivs inom två tematiska fokusområden:

   • Transport och infrastruktur
   • Grön ekonomi

   En viktig utvecklingsfråga för STRING-samarbetet är den planerade fasta Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Rödby och Puttgarden som beräknas stå klar 2029. Förbindelsen kommer att ytterligare knyta samman geografin och öppna dörren för nya marknader och samarbeten.

   WebbString Network

  • Vanguard-initiativet är ett nätverk som syftar till att främja interregional samverkan mellan regioner baserat på regionala smarta specialiseringsstrategier (S3). Målsättningen för Vanguard-initiativet är att snabba på marknadsintroduktionen av innovationer, stärka interregionalt samarbete och utveckla interregionala värdekedjor.

   Arbetet i Vanguard sker inom så kallade piloter samt genom tematiska arbetsgrupper. Inom piloterna samarbetar aktörer från olika europeiska innovationsekosystem. Region Skåne deltar i piloten om nanotrådar. Syftet med nätverket är att utveckla storskaliga innovationsprojekt, kommersialisera nya innovationer samt utveckla och stärka interregionala värdekedjor. Region Skåne deltar tillsammans med närmare ett fyrtiotal andra regioner över hela Europa.

   Webb: Vanguard Initiative (s3vanguardinitiative.eu)

  • Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. 

   De två aktörerna som representerar folkbildningen – Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningens Skånes Studieförbund i samverkan, har tagit beslut om överenskommelsen i sina respektive styrelser. 

   Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt. Områdena är - Demokrati, Integration, Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö och Folkhälsa. 

   Forskning som ger mervärde

   Region Skåne satsar kontinuerligt på forskning om folkbildning med fokus på studieförbunden. De forskningsrapporter som tagits fram sedan 2010 har inspirerat studieförbunden, både regionalt och lokalt.

   Satsningen på forskningen inom folkbildningen bidrar till att stärka aktörerna och främjar också det långsiktiga samarbetet i överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

  • Överenskommelsen Skåne är Sveriges första regionala överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Region Skåne. Denna antogs i juni 2010.

   Målet är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Härigenom stärks demokratin, ökas delaktigheten och minskas utanförskap.

   Webb: Overenskommelsenskane.se

   Bidrag att söka: Stöd till länsövergripande verksamhet (skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.