Projekt och samarbeten

Region Skåne deltar i både tidsbegränsade projekt och permanenta samarbeten tillsammans med andra aktörer. Vi arbetar på olika sätt för att bidra till Skånes utveckling.

Här listar vi pågående projekt och samarbeten.

Projekt vi deltar i

 • Hälso- och sjukvårdsutveckling
  • Scand Tick Innovation

   Projektets huvudsakliga mål är att reducera antalet fästingburna infektioner hos såväl människor som hos produktions- och sällskapsdjur samt att lindra/bota personer (och djur) redan drabbade av fästingburna infektioner inom ÖKS-regionen. (Öresund-Kattegat-Skagerack)

   Webbplats: http://www.scandtick.com

   Lead Partner: Region Jönköpings län

   Övriga partners: Region Skåne, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Serum Institutt, Sørlandet Sykehus Helseforetak, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder, Norges Miljø- och biovitenskaplige universitet.

   Projektperiod: 2015-09-01-2018-08-31

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Britt-Inger Andersson Handläggare/Verksamhet
   • Telefon 0451-29 87 70
   Visa fler kontaktuppgifter
  • ReproUnion

   Projektet bygger på två tidigare Öresundsprojekt, ReproSund och ReproHigh. Målet är att stärka forskningskapaciteten inom Life Science på båda sidor av sundet genom att främja skapandet av ett reproduktionsmedicinskt högkompetenscentrum.

   Lead Partner: Lunds universitet, molekylärmedicinsk reproduktionsforskning

   Övriga partners:  4 avdelningar inom Lunds universitet, Region Skåne: Skånes Universitetssjukhus (Reproduktionsmedicinskt Centrum), Herlev och Gentofte Hospitaler, Bispebjerg, Hvidovre och Holbaek Sjukhus samt tre avdelningar inom Rigshospitalet.

   Projektperiod: 2015-09-01--2018-08-31

   Program: Interreg ÖKS

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Aleksander Giwercman Professor i andrologi, Överläkare
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Entreprenörskap inom mödravården

   Entreprenörskap inom mödravården är ett kompetensutvecklingsprojekt vars mål är att erbjuda kunskap och kompetens för blivande entreprenörer som vill driva offentlig finansierad mödravård i privat regi inom Hälsoval Skåne.

   Kontakt: Contact 

 • Infrastrukturplanering
  • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

   Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

   GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

   Projektperiod: 2015-2019

   Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

   Program: Connecting Europe Facility
   Webb: Great-region.org

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Britt Karlsson-Green
   • Telefon 044-309 39 27
   • Mobilnummer 0768-87 18 87
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Sydkustleden

   Utvecklingen av nationella cykelleder för rekreation och turism fortsätter. Just nu pågår ett projekt som går under arbetsnamnet Sydkustleden som är en 23 mil lång cykelled som går genom elva skånska kommuner: Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

   Tillsammans med de två befintliga nationella cykellederna Kattegattleden (Göteborg-Helsingborg) och Sydostleden (Växjö-Simrishamn) bildas en sammanhängande sträcka av cirka 90 mil lång attraktiv cykelled av nationell standard. 

   Projektperiod: 2016-2019

   Aktörer: Region Skåne, Tourism in Skåne, Trafikverket,  samt de kommuner som leden passerar igenom; Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Malmö, Burlöv, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

   Webb:
   Cykelvägsplanen
   Kattegattleden
   Sydostleden

   Cykelturisten - Din nya målgrupp? (Youtube)
   Film om hur man som företagare kan dra nytta av cykelturismen och bli "cykelvänlig".

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Lina Jönsson Projektledare Sydkustleden
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Scandria2Act

   Skåne ingår i transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet, en av de korridorer som av EU och dess medlemsländer pekats ut som de allra viktigaste för Europa.

   I detta projekt samverkar svenska, danska, tyska, finska och norska aktörer för att öka användningen av alternativa bränslen inom transportsektorn, att effektivisera och miljöanpassa godstransporterna genom regionen och att underlätta gränsöverskridande resor med kollektivtrafik.

   Projektperiod: 2016-2019

   Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Berlin-Brandenburg är huvudansvarig
   Program: Interreg Östersjöregionen

   Webb: Scandria-corridor.eu

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
   Visa fler kontaktuppgifter
  • TENTacle

   Region Skåne samarbetar i detta projekt med andra regioner, myndigheter och näringsliv i Östersjöregionen för att utveckla effektiva och miljövänliga godstransporter. En viktig utgångspunkt är att knyta an till det av EU utpekade huvudnätet för transporter, TEN-T.

   Syftet är att tydliggöra hur Skåne kan dra nytta av de europeiska satsningarna och medverka till genomförandet. Region Skåne fokuserar i detta projekt på det gränsöverskridande transportutbytet mellan Skåne och Polen.

   Projektperiod: 2016-2019

   Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Region Blekinge är huvudansvarig.

   Program: Interreg Östersjöregionen

   Webb: Tentacle.eu

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
   Visa fler kontaktuppgifter
 • Miljö och klimat
  • Baltic Smart City Areas for the 21st century

   Region Skåne och Öresundskraft samarbetar, inom ramen för projektet Baltic smart city areas for the 21st century,för ett energismartare sjukhusområde i Helsingborg, som just nu byggs om och till.

   Energismarta sjukhus

   Inom projektet utvecklar Region Skåne och Öresundskraft riktlinjer för energisamarbete mellan energibolag och offentlig fastighetsägare. Vi utarbetar gemensamma mål och strategier för konceptet ”energismarta sjukhus” och lokala energisystem, samt analyserar nuläget av energianvändningen på sjukhusområdet i Helsingborg.

   Region Skåne och Öresundskraft har tillsammans en medfinansiering från Interreg motsvarande cirka 250 000 Euro.

   Östersjöprogrammet

   Projektet bedrivs inom Östersjöprogrammet och har tio partners som alla har valt ut energiförbättringsområden (energy improvement districts), varav flera är bostadsområden med stor potential.
   Projektet har en total budget på 2,6 miljoner Euro.

   Aktörer:

   Region Skåne/Regionfastigheter
   Öresundskraft
   HafenCity University Hamburg
   Tampere University of Applied Sciences Ltd
   Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
   Kohtla-Järve Town Government
   Tartu Regional Energy Agency
   City of Tampere
   Free and Hanseatic City of Hamburg
   City of Lublin

   Projektperiod:

   Projektet pågår till den 30 september 2020

   Webbsida: Baltic Smart City Areas

    

   logo Baltic smart city areas for the 21st century

  • Fullskalig rening av mikroföreningar

   Projektet Fullskalig rening av mikroföreningar består av tre delar:

   • Monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten
   • Modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten  
   • EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening.

   Aktörer: Region Skåne, Krinova, Kristianstad högskola

   Kontakt:
   Erland Björklund
   Forskare, Kristianstad Högskola
   Tel. 072 - 233 09 80
   E-post. Contact 

   Ola Svahn 
   Forskningsingenjör, Kristianstad Högskola
   Tel. 070 - 228 12 45
   E-post: Contact

  • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

   Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

   GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

   Projektperiod: 2015-2019

   Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

   Program: Connecting Europe Facility
   Webb: Great-region.org

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Britt Karlsson-Green
   • Telefon 044-309 39 27
   • Mobilnummer 0768-87 18 87
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Klimatväxling i Skåne

   Klimatväxling i Skåne är ett EU-finansierat projekt som Region Skåne leder. Målet är att ta fram någon eller ett par klimatväxlingsmodeller som fungerar utifrån en organisations olika mål och förutsättningar. Vi vill också se om vi som första region i världen kan utforma en skånsk klimatväxlingsmodell där alla som vill skulle kunna klimatväxla sina utsläpp till klimatsmarta satsningar i Skåne. 

   Aktörer: Region Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft.

   Projekttid: 2018-2020

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Carina Johnsson Miljöstrateg
   • Telefon 040-675 32 28
   Visa fler kontaktuppgifter
   • Tove Zellman Miljöstrateg
   • Telefon 044-309 32 71
   Visa fler kontaktuppgifter
  • LIFE Coast Adapt

   Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion vid Skånes stränder. Tidigare åtgärder för att förebygga kusterosion har i vissa fall visat sig påverka ekosystemen i de skånska kustlandskapen och ibland även bidragit till erosionen. Därför måste nya metoder testas för att förebygga kusterosion utan att påverka ekosystemen. Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan.

   Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion.

   Aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Hav- och vattenmyndigheten, Lunds universitet

   Program: LIFE

   Projekttid: 2018-2022

  • LIFE Coast Adapt

   Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion vid Skånes stränder. Tidigare åtgärder för att förebygga kusterosion har i vissa fall visat sig påverka ekosystemen i de skånska kustlandskapen och ibland även bidragit till erosionen. Därför måste nya metoder testas för att förebygga kusterosion utan att påverka ekosystemen. Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan.

   Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion.

   Aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Hav- och vattenmyndigheten, Lunds universitet

   Program: LIFE

   Projekttid: 2018-2022

 • Smart Blue Regions

  Region Skåne deltar i interregprojektet Smart Blue Regions inom ramen för Östersjöprogrammet. Vi ansvarar för ett av arbetspaketen i detta projekt som syftar till att stärka möjligheterna till Blue Growth. Det handlar om hållbar tillväxt relaterat till havets område och resurser, genom att utveckla östersjöregionernas kapacitet att implementera forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3).

  "Blue Growth" är idag inget utpekat styrkeområde i Skåne, men har tvärsektoriell koppling till de tre utpekade styrkeområdena Smarta material, Personlig hälsa och Smarta hållbara städer.

  Projektet ska tackla bristen på etablerad kunskap vad gäller implementeringen av forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering inom området. 

  Aktörer: Region Skåne,  regionerna Schleswig-Holstein (Tyskland), Pomorskie (Polen), Riga Planning region (Lettland), Sydväst-Finland samt Ida-Viru (Estland). 

  Projektperiod: 1 mars 2016 – 1 mars 2019

  Webb: Submariner-network.eu

 • The Blue Move for Green Economy

  The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

  Lead Partner: Vätgas Sverige

  Övriga partners: Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenbergs kommun, SP Sverige, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, SP A/S Danmark, Københavns kommune.

  Projektperiod: 2015-08-01--2018-07-31

  Program: Interreg ÖKS

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lisa Malm Miljöstrateg
  • Telefon 046-17 42 90
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Näringslivsutveckling
  • BSR Stars S3

   Det huvudsakliga målet med projektet BSR Stars S3 är att förbättra kompetens och kapacitet hos innovationsaktörer (SME:s, universitet, affärsutvecklingsorganisationer, regionala myndigheter och nationella beslutsfattare) genom ett gränsöverskridande tillvägagångssätt i genomförandet av deras regionala och nationella strategier för smart specialisering. 

   BSR Stars S3 har som målsättning att utveckla mer integrerade innovationsstödjande infrastruktur (till exempel EEN, test- och demonstrationsanläggningar, innovationsplattformar) och nya verktyg för innovationsledning som drar nytta av kompletterande kompetencer över gränserna i Östersjöregionen.

   Webb: Baltic.org/project/bsr-stars-s3

   Lead Partner: The Baltic Institute of Finland

   Övriga partners: Region Skåne (Sverige), Council of Tampere Region (Finland), Nordiska Ministerrådet (Danmark), Baltic Development Forum (Danmark), Business Link Greater Copenhagen (Danmark), Tillväxtverket (Sverige), MITA – Agency for Science, Innovation and Technology (Litauen), Vilnius Gediminas Technical University (Litauen), Lithuanian Innovation Centre (Litauen), Sor-Trondelag County Authority (Norge)

   Projektperiod: 2016-05-01 – 2019-04-31

   Program: Interreg BSR

    

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Christian Österlind Näringslivsutvecklare
   • Telefon 040-675 34 39
   • Mobilnummer 0705-57 16 74
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Business Incubation 2020

   Skåne och Blekinge behöver fler och starkare entreprenörer. Det är ett tydligt mål i EU-programmet. Detta ska projektet Business Incubation 2020 bidra till, målet med projektet är att fler ska bli entreprenörer – särskilt kvinnor och utrikesfödda, entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, och fler internationella affärer ska göras.

   Genom att redan etablerade inkubatorer i Skåne och Blekinge samverkar sinsemellan och samarbetar med näringslivet ska entreprenörer som vanligtvis inte nås av stöd få bättre möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap.

   Partners: Innovation Skåne, inkubatorerna i Skåne och Blekinge

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

  • ClusteriX 2.0

   Det finns behov av nya innovationsmodeller eftersom globalisering och digitalisering orsakar snabbt föränderliga värdekedjor och affärsmodeller.

   ClusteriX 2.0 syftar till att förbättra och effektivisera styrmedel och implementering genom att bättre nyttja regionala klusterorganisationers nätverk och resurser, underlätta innovationsprocesser, samt genom att införa nya modeller för innovation för utveckling av strategiska klusterpartnerskap.

   Målet med projektet är att öka antalet samarbeten mellan företag och kunskapsinstitutioner som leder till nya värdekedjor genom crosscluster-samarbete och vilket ska leda till nya produkter och lösningar. Detta ska ske genom att förbättra styrmedel kopplat till nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering.

   Webb: Interregeurope.eu/clusterix2/ 

   Lead Partner: ecoplus – The Business Agency of Lower Austria (Österrike)

   Övriga partners: Region Skåne, TIS Techno Innovation South Tyrol (Italien), West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Ungern), INMA National Institute of Research (Rumänien), Regional Development Agency Ostrava (Tjeckien), Growth Forum of Southern Denmark (Danmark), Regional Council of Auvergne (Frankrike), Enterprise Flanders (Belgien), North-East Regional Development Agency (Rumänien).

   Projektperiod: 2016-04-01 – 2021-03-31

   Program: Interreg Europe

   Logga för Clusterix och EU

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Christian Österlind Näringslivsutvecklare
   • Telefon 040-675 34 39
   • Mobilnummer 0705-57 16 74
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Grow international Southern Sweden

   Grow International Southern Sweden är ett EU-finansierat projekt som löper över tre år. I projektet deltar branschorganisationer som verkar för att utveckla företag inom livsmedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin.

   Målgruppen är små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som faller inom ramen inom branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri. Projektets primära mål är att deltagande bolag skall öka sin export.

   Partners: Invest in Skåne, Packbridge, NetPort Science Park, Skånes Livsmedelsakademi och IUC Skåne

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

  • Inno Infra Share

   Inno Infra Share (Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures) handlar om ett gemensamt lärande och om samarbetsprocesser mellan regionala och nationella aktörer.

   Inom ramen för projektet kommer de åtta deltagande regionerna att utforma och genomföra handlingsplaner som utgör politiskt verktyg för att stärka respektive regions forksnings- och innovationsinfrastrukturer (RII) och göra att infrastrukturerna blir mer tillgängliga för små- och medelstora företag (SME).

   Region Skånes involvering i projektet baseras på innovation och vårt fokus på innovationsområdet Smarta Material.

   Målet med Inno Infra Share är att förbättra små- och medelstora företags tillgång till och användande av lokala forsknings- och innovationsinfrastrukturer.

   Resultat:

   • Små- och medelstoraföretag i respektive region kommer att gynnas när de får bättre tillgång till RII och av ökad möjlighet till samverkan.
   • Mer exakt och detaljerad bild av lokala RII-ekosystem kommer att bli tillgänglig för regionala och nationella aktörer.
   • Handlingsplanerna kan stärka såväl nationella och regionala strategier. 
   • Parterna kan jämföra sina RII-ekosystem med andra EU-nav inom RII.

   Lead partner: ASTER Stock Joint Consortium (ITA),

   Andra partners: Region Skåne, Brainport Development (NLD), Flanders Make (BEL), Vidzeme Planning Region (LVA), Tartu City Government (EST), Brno Univeristy of Technology (CZE) och Chemnitz University of Technology (DEU).

   Projektperiod: 2017 - 2020

   Program: Interreg Europe

   ERDF-medel: EUR 1,39 miljoner

   Webb: Interregeurope.eu/innoinfrashare/

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Daniel Kronmann
   • Telefon 040-675 34 36
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Lighting Metropolis - Green Economy

   14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer i Danmark och Sverige deltar i belysningsprojektet som handlar om att snabba på införandet av led-belysning i Öresundsregionen. Projektets mål är att bygga ut och hålla fast vid regionens position som ett ledande demonstrationsområde för energieffektiva och innovativa led-ljuskällor.

   Webb: Projektsida på Interreg.eu

   Svenska partners:
   Bjuv, Hörby, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

   Danska partners:
   Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare) 

   Projektperiod: 1 februari 2019 - 31 januari 2022
   Program: Interreg ÖKS

   Kontakt: Maria Edgren, projektledare, Contact

  • MatchIT

   Recruiting IT educated talents is a major challenge for companies in Skåne and this is one of the main drivers behind MatchIT.

   The project will provide a supplementary education in IS/IT (programming) at Lund University and Blekinge University of Technology followed by ten weeks of company internships. The program covers 22 weeks of full-time theoretical starting at the University of Lund in September 2018.

   The program will include programming, an introduction to the Swedish labor market, organizational culture and communication, SFI (Swedish for Immigrants) in the evenings, and an internship at a company in the region.

   The participants are newly arrived in Sweden or have been out on the job market for a while and have started or completed some kind of post-secondary education in IT.

   Region Skåne is managing the project that is financed by the European Social Fund. Ideon Science Park and Arbetsförmedlingen will assist in providing internships, building network of companies in Skåne with openings, which are matching the skills that will be taught during the course.

   The first course will begin in September 2018, with internships beginning in January 2019.

   Information about company involvment:

   Neal Greenspan project leader Ideon Science Park
   Contact
   Ideon.se

   Information about the educational setup:

   Emma Alfredssons, Lund University
   Contact
   Lu.se

   Kennet Henningssons, Blekinge University of Technology
   Contact
   Bth.se

   Information about participant recruitment:

   Emma Lindgren, Arbetsförmedlingen
   Contact
   Arbetsformedlingen.se

   General information about the project:

   Anders Elmevik, Region Skåne
   Contact

    logga Europeiska socialfonden

  • Möjligheter i Mellanrum

   Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne vill tillsammans med samverkansparter utveckla ett handlingskraftigt arbetssätt för Skånes offentliga aktörer på regional, kommunal och lokal nivå för att bryta den nedåtgående trenden av försämrad tillgång till service på landsbygden.

   Projektet vill bland annat utveckla:

   • En digital karta med info om serviceläget på landsbygden
   • En visuell bild av stöd och styrfunktioner för utvecklingsprojekt
   • Lokal serviceranking per kommun
   • Utredning kring hur regionala aktörer långsiktigt ska landsbygdsäkra beslut och stöd
   • Acceleratordagar för utvecklingsidéer i samverkan mellan kommuner

   Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden.

   Webb: Mimskane.se

   Partners: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne.

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Jeanette Flodqvist Näringslivsutvecklare
   • Telefon 044-309 34 33
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Nyanlända akademiker

   Projektområdet Nyanlända akademiker handlar om att hitta effektiva processer och insatser som på ett långsiktigt och hållbart sätt integrerar nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

   Genom att praktiskt testa ett antal försöksverksamheter ska effektiva processer med inriktning mot validering, prövning, yrkessfi och kompletterande utbildningar utformas.

   Lärdomarna av pilotsatsningarna ska användas för att förbättra processerna och samverkan inom och mellan våra organisationer. Vi vill också använda lärdomarna för vidare dialog nationellt, för att konkret kunna visa vilka insatser som är långsiktigt hållbara och vilka resurser som krävs för en utökad insats riktad till nyanlända akademiker.

   Lead partner: Region Skåne

   Övriga partners: Lunds Universitet, Malmö Universitet, Arbetsförmedlingen Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Eva-Britt Grönberg Näringslivsutvecklare
   • Telefon 040-675 35 18
   Visa fler kontaktuppgifter
  • S34Growth - Interreg Europe

   S34Growth behandlar regionalpolitiska instrument som underlättar industriell innovationsrelaterade interregionala samarbeten, som kan hjälpa förnyelsen av Europas industri och öka konkurrenskraften.

   Huvudsyftet med S34Growth är att skapa lärande mellan partnerregionerna för att utveckla och förbättra regionalpolitiska instrument. Projektet engagerar tio europeiska regioner från åtta EU-länder i innovativ policylearning, erfarenhetsutbyte och samskapande verksamhet.

   Fokus ligger på att öka interregional näringslivsutveckling, på samma sätt som i samarbetet Vanguardinitiativet. S34Growth ska adressera de svaga punkterna i Vanguardiniativets samarbetsmodell för att leda till lärande och regionala handlingsplaner.

   Webb: Interregeurope.eu/s34growth/

   Lead Partner: The Baltic Institute of Finland

   Övriga partners: Flemish Government, Department Economy, Science and Innovation (EWI) (BE); Basque Government (ES); Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIO) – Government of Catalonia (ES); The Council of Tampere Region (FI); AFIL – Intelligent Factory Lombardy Cluster (IT); Brainport Development (NL); Province of Zuid-Holland (NL); National Innovation Agency (PT); Region Skåne (SE); Scottish Enterprise (UK);

   Projektperiod: April 2016 – Mars 2020

   Program: Interreg Europe

   ERDF-medel: EUR 1.87 M

   Logga för S34Growth och EU

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Gezim Kiseri Business Developer
   • Mobilnummer 0725-21 92 63
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Social Innovation Skåne

   Vi ska bygga fruktbara nätverk, erbjuda rådgivning, utbildning och konkret stöd i framtagandet av nya sätt att lösa samhällsutmaningar.

   Partners: Coompanion Skåne, Region Skåne, Kristianstad kommun, Malmö stad, Mötesplats Social Innovation, Malmö Högskola, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket-Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

   Webb: Skane.coompanion.se/ 

 • Samhällsplanering
  • Fiber till alla i Blekinge och Skåne

   I Skåne och Blekinge arbetas det för att alla medborgare oavsett var de bor eller verkar ska ha tillgång till ett hållbart, snabbt bredband och alla möjligheter det för med sig.

   Ett snabbt bredbandsnät är en mycket viktig del av infrastrukturen för samhällets utveckling, tillgången till bredband är lika viktigt för företag och boende som väg- och elnäten.

   Region Skåne driver tillsammans med Region Blekinge projektet Fiber till Alla i Blekinge och Skåne (FABS). Projektet som pågår under 3 år har som mål att stimulera fiberutbyggnaden i de båda länen.

   Projektperiod: 2015-2018

   Partners: Region Blekinge, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Kommunförbundet Skåne, NetPort Science Park AB

   Program: Det regionala strukturfondspartnerskapet

   Webb: Bredband i Skåne och Blekinge

  • Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne

   Region Skåne har sökt och fått stödfinansiering från Tillväxtverkets utlysning Tillväxtskapande samhällsplanering 2018.

   Projektet Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne ska genom deltagande och medfinansiering från Simrishamns, Tomelilla, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholms kommuner, samt Sveriges byggindustrier Syd gemensamt genomföras med start 2018 och slut sommaren 2019.

   Arbetet kommer ske inom ramen för Strukturbild för Skåne och syftar till att identifiera vilka kvaliteter i planeringen som skapar attraktivitet. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort och plats kan attraktiva miljöer utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. För detta behövs gemensam kunskap och förståelse för stadsbyggandets möjligheter att skapa attraktivitet och hur det kan göras gemensamt.

   Såväl offentliga som privata aktörer behöver metoder för att med större precision gemensamt kunna skapa planeringsmässiga förutsättningar för att bygga attraktiva stadsmiljöer, och samtidigt kunna bidra till att stimulera marknadsmässiga förutsättningar för stadsutveckling. 

   Projektet hämtar inspiration från liknande studier som har genomförts i Göteborgsregionen och Stockholmsregionen. 

   Partners: Region Skåne, Tillväxtverket, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns kommun och Sveriges Byggindustrier Syd.

   Projektperiod: Projektet beräknas pågå till sommaren 2019.

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Anna Liljehov Fysisk planerare
   • Telefon 040-675 34 08
   Visa fler kontaktuppgifter
   • Jesper Borgström Samhällsplanerare
   • Telefon 040-675 36 79
   Visa fler kontaktuppgifter
 • Övergripande regional utveckling