Projekt och samarbeten

Region Skåne deltar i både tidsbegränsade projekt och permanenta samarbeten tillsammans med andra aktörer. Vi arbetar på olika sätt för att bidra till Skånes utveckling.

Här listar vi pågående projekt och samarbeten.

Projekt vi deltar i

 • Hälso- och sjukvårdsutveckling
  • Scand Tick Innovation

   Projektets huvudsakliga mål är att reducera antalet fästingburna infektioner hos såväl människor som hos produktions- och sällskapsdjur samt att lindra/bota personer (och djur) redan drabbade av fästingburna infektioner inom ÖKS-regionen. (Öresund-Kattegat-Skagerack)

   Webbplats: http://www.scandtick.com

   Lead Partner: Region Jönköpings län

   Övriga partners: Region Skåne, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Serum Institutt, Sørlandet Sykehus Helseforetak, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder, Norges Miljø- och biovitenskaplige universitet.

   Projektperiod: 2015-09-01-2018-08-31

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Britt-Inger Andersson Handläggare/Verksamhet
   • Telefon 0451-29 87 70
   Visa fler kontaktuppgifter
  • ReproUnion

   Projektet bygger på två tidigare Öresundsprojekt, ReproSund och ReproHigh. Målet är att stärka forskningskapaciteten inom Life Science på båda sidor av sundet genom att främja skapandet av ett reproduktionsmedicinskt högkompetenscentrum.

   Lead Partner: Lunds universitet, molekylärmedicinsk reproduktionsforskning

   Övriga partners:  4 avdelningar inom Lunds universitet, Region Skåne: Skånes Universitetssjukhus (Reproduktionsmedicinskt Centrum), Herlev och Gentofte Hospitaler, Bispebjerg, Hvidovre och Holbaek Sjukhus samt tre avdelningar inom Rigshospitalet.

   Projektperiod: 2015-09-01--2018-08-31

   Program: Interreg ÖKS

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Aleksander Giwercman Överläkare
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Entreprenörskap inom mödravården

   Entreprenörskap inom mödravården är ett kompetensutvecklingsprojekt vars mål är att erbjuda kunskap och kompetens för blivande entreprenörer som vill driva offentlig finansierad mödravård i privat regi inom Hälsoval Skåne.

   Kontakt: Contact 

 • Infrastrukturplanering
  • Kattegattleden

   En cykelled hela vägen mellan Helsingborg (Knutpunkten) och Göteborg, med närhet till havet. Det är tanken med Kattegattleden.

   Leden invigdes den 6 juni 2015 i Halmstad efter flera års planering och byggande. Totalt handlar det om 37 mil – till stor del bilfritt och bara kortare sträckor i grus. Arbetet med leden fortsätter in i 2017. 

   Aktörer: Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. Finansiärer och projektägare är kommunerna längs leden, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, Trafikverket samt Europeiska Unionen (EU).

   Projektperiod: 2014-01-01 - 2017-12-30

   Webb: Kattegattleden

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Fast HH-förbindelse

   HH-projektet är en planerad fast förbindelse över norra Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör. Förbindelsen blir en del av Öresundsringen, en förbindelse runt Öresund där även Öresundsbron ingår.

   Aktörer: Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjaelland i Danmark samt Helsingborgs och Helsingörs kommuner. En del av arbetet sker inom ramen för samarbetet i Öresundskomiteen.

  • Sydostleden

   Sydostleden invigdes i juni 2016 och är en 27 mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn.

   Sydostleden går genom Skåne, Blekinge och Småland, totalt åtta kommuner, och förbinder Simrishamn med Växjö. Sträckan är cirka 30 mil lång. Sydostleden är framförallt ett näringslivsprojekt som ska stärka och utveckla den befintliga besöksnäringen och inspirera till nya företag och fler anställda utmed leden.

   Några delar är inte färdigbyggda och skyltas med tillfälligt vägvisning. Det handlar främst om en sträcka mellan Brösarp och Kivik där den slutliga sträckningen börjar byggas först 2019. 

   Program: ERUF Mål 2

   Aktörer: Bromölla kommun, Karlshamns kommun, Kristianstads kommun, Olofströms kommun, Region Blekinge, Region Skåne. Regionförbundet södra Småland, Simrishamns kommun, Sölvesborgs kommun, Tingsryds kommun, Trafikverket, Växjö kommun

   Projektperiod: 2011-09-01 - 2018-02

   Kontakt: Contact

   Webb: Sydostleden.se

  • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

   Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

   GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

   Projektperiod: 2015-2019

   Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

   Program: Connecting Europe Facility
   Webb: Great-region.org

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Britt Karlsson-Green
   • Telefon 044-309 39 27
   • Mobilnummer 0768-87 18 87
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Sydkustleden

   Utvecklingen av nationella cykelleder för rekreation och turism fortsätter. Just nu pågår ett projekt som går under arbetsnamnet Sydkustleden som är en 23 mil lång cykelled som går genom elva skånska kommuner: Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

   Tillsammans med de två befintliga nationella cykellederna Kattegattleden (Göteborg-Helsingborg) och Sydostleden (Växjö-Simrishamn) bildas en sammanhängande sträcka av cirka 90 mil lång attraktiv cykelled av nationell standard. 

   Projektperiod: 2016-2019

   Aktörer: Region Skåne, Tourism in Skåne, Trafikverket,  samt de kommuner som leden passerar igenom; Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Malmö, Burlöv, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

   Webb:
   Cykelvägsplanen
   Kattegattleden
   Sydostleden

   Cykelturisten - Din nya målgrupp? (Youtube)
   Film om hur man som företagare kan dra nytta av cykelturismen och bli "cykelvänlig".

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Lina Jönsson Projektledare Sydkustleden
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Scandria2Act

   Skåne ingår i transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet, en av de korridorer som av EU och dess medlemsländer pekats ut som de allra viktigaste för Europa.

   I detta projekt samverkar svenska, danska, tyska, finska och norska aktörer för att öka användningen av alternativa bränslen inom transportsektorn, att effektivisera och miljöanpassa godstransporterna genom regionen och att underlätta gränsöverskridande resor med kollektivtrafik.

   Projektperiod: 2016-2019

   Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Berlin-Brandenburg är huvudansvarig
   Program: Interreg Östersjöregionen

   Webb: Scandria-corridor.eu

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
   Visa fler kontaktuppgifter
  • TENTacle

   Region Skåne samarbetar i detta projekt med andra regioner, myndigheter och näringsliv i Östersjöregionen för att utveckla effektiva och miljövänliga godstransporter. En viktig utgångspunkt är att knyta an till det av EU utpekade huvudnätet för transporter, TEN-T.

   Syftet är att tydliggöra hur Skåne kan dra nytta av de europeiska satsningarna och medverka till genomförandet. Region Skåne fokuserar i detta projekt på det gränsöverskridande transportutbytet mellan Skåne och Polen.

   Projektperiod: 2016-2019

   Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Region Blekinge är huvudansvarig.

   Program: Interreg Östersjöregionen

   Webb: Tentacle.eu

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
   Visa fler kontaktuppgifter
 • Miljö och klimat
  • Biogas 2020

   Biogas 2020 vill skapa grön ekonomi, biogasbaserad utveckling och hållbar tillväxt över landsgränserna inom ÖKS-området. (Öresund-Kategatt-Skagerack) Projektet vill vända konkurrens till samarbete i biogasindustrin och stimulera till investeringar inom sektorn.

   I ÖKS-geografin finns en unik kombination av landsbygd/stad, industriell mognad, lantbruk och livsmedelsproduktion, ett innovationsklimat av högsta klass samt en utvecklad trippel-helixstruktur. Projektets mål är att bidra till minskad koldioxidanvändning, ett mer hållbart samhälle och ekonomi samt fler arbetstillfällen. 

   Lead Partner: Innovatum

   Övriga svenska partners: Kommunförbundet Skåne, Region Skåne (miljöstrategier), Högskolan Halmstad, Energiforsk AB, SLU, Högskolan Borås, Högskolan Väst, JTI- Institut för Jordbruks- och Miljöteknik, Region Västra Götaland, Fyrbodals Kommunalförbund, Kungliga Tekniska Högskolan, Hushållningssällskapet Skåne. 

   Danska partners: Skive Kommune/Energibyen Skive (dansk koordinerande partner), Aarhus Universitet AU Herning, Agro Business Park A/S, Gas2move, HMN Naturgas I/S, Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre, Samsö kommune, Fredrikssund, Nomi

   Norska partners: Østfold fylkeskommune (Norsk Prosjekteier), Høyskolen i Telemark, OREEC, Lister Nyskaping, SeaWeedProduction.

   Projektperiod: juli 2015 - juli 2018

   Program: Interreg ÖKS

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Emma Bengtsson Föräldraledig: 170801-180430
   • Telefon 044-309 31 40
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Fullskalig rening av mikroföreningar

   Projektet Fullskalig rening av mikroföreningar består av tre delar:

   • Monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten
   • Modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten  
   • EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening.

   Sedan i maj är en stor pilotanläggning för filtrering av avloppsvatten genom aktivt kol och sandfilter i drift vid Osby reningsverk. Vid ett senare skede är tanken att även Bromöllas reningsverk ska omfattas av projektet. Region Skåne är medfinansiär till projektet. 

   Aktörer: Region Skåne, Krinova, Kristianstad högskola

   Kontakt:
   Erland Björklund
   Forskare, Kristianstad Högskola
   Tel. 072 - 233 09 80
   E-post. Contact 

   Ola Svahn 
   Forskningsingenjör, Kristianstad Högskola
   Tel. 070 - 228 12 45
   E-post: Contact

  • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

   Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

   GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

   Projektperiod: 2015-2019

   Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

   Program: Connecting Europe Facility
   Webb: Great-region.org

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Britt Karlsson-Green
   • Telefon 044-309 39 27
   • Mobilnummer 0768-87 18 87
   Visa fler kontaktuppgifter
  • The Blue Move for Green Economy

   The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

   Lead Partner: Vätgas Sverige

   Övriga partners: Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenbergs kommun, SP Sverige, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, SP A/S Danmark, Københavns kommune.

   Projektperiod: 2015-08-01--2018-07-31

   Program: Interreg ÖKS

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Lisa Malm Miljöstrateg
   • Telefon 046-17 42 90
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Smart Blue Regions

   Region Skåne deltar i interregprojektet Smart Blue Regions inom ramen för Östersjöprogrammet. Vi ansvarar för ett av arbetspaketen i detta projekt som syftar till att stärka möjligheterna till Blue Growth. Det handlar om hållbar tillväxt relaterat till havets område och resurser, genom att utveckla östersjöregionernas kapacitet att implementera forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3).

   "Blue Growth" är idag inget utpekat styrkeområde i Skåne, men har tvärsektoriell koppling till de tre utpekade styrkeområdena Smarta material, Personlig hälsa och Smarta hållbara städer.

   Projektet ska tackla bristen på etablerad kunskap vad gäller implementeringen av forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering inom området. 

   Aktörer: Region Skåne,  regionerna Schleswig-Holstein (Tyskland), Pomorskie (Polen), Riga Planning region (Lettland), Sydväst-Finland samt Ida-Viru (Estland). 

   Projektperiod: 1 mars 2016 – 1 mars 2019

   Webb: Submariner-network.eu/projects/smartblueregions

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Peter Askman Miljöstrateg
   • Telefon 044-309 32 93
   Visa fler kontaktuppgifter
 • Näringslivsutveckling
  • BSR Stars S3

   Det huvudsakliga målet med projektet BSR Stars S3 är att förbättra kompetens och kapacitet hos innovationsaktörer (SME:s, universitet, affärsutvecklingsorganisationer, regionala myndigheter och nationella beslutsfattare) genom ett gränsöverskridande tillvägagångssätt i genomförandet av deras regionala och nationella strategier för smart specialisering. 

   BSR Stars S3 har som målsättning att utveckla mer integrerade innovationsstödjande infrastruktur (till exempel EEN, test- och demonstrationsanläggningar, innovationsplattformar) och nya verktyg för innovationsledning som drar nytta av kompletterande kompetencer över gränserna i Östersjöregionen.

   Webb: Baltic.org/project/bsr-stars-s3

   Lead Partner: The Baltic Institute of Finland

   Övriga partners: Region Skåne (Sverige), Council of Tampere Region (Finland), Nordiska Ministerrådet (Danmark), Baltic Development Forum (Danmark), Business Link Greater Copenhagen (Danmark), Tillväxtverket (Sverige), MITA – Agency for Science, Innovation and Technology (Litauen), Vilnius Gediminas Technical University (Litauen), Lithuanian Innovation Centre (Litauen), Sor-Trondelag County Authority (Norge)

   Projektperiod: 2016-05-01 – 2019-04-31

   Program: Interreg BSR

    

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Christian Österlind Näringslivsutvecklare
   • Telefon 040-675 34 39
   • Mobilnummer 0705-57 16 74
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Business Incubation 2020

   Skåne och Blekinge behöver fler och starkare entreprenörer. Det är ett tydligt mål i EU-programmet. Detta ska projektet Business Incubation 2020 bidra till, målet med projektet är att fler ska bli entreprenörer – särskilt kvinnor och utrikesfödda, entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, och fler internationella affärer ska göras.

   Genom att redan etablerade inkubatorer i Skåne och Blekinge samverkar sinsemellan och samarbetar med näringslivet ska entreprenörer som vanligtvis inte nås av stöd få bättre möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap.

   Partners: Innovation Skåne, inkubatorerna i Skåne och Blekinge

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

  • ClusteriX 2.0

   Det finns behov av nya innovationsmodeller eftersom globalisering och digitalisering orsakar snabbt föränderliga värdekedjor och affärsmodeller.

   ClusteriX 2.0 syftar till att förbättra och effektivisera styrmedel och implementering genom att bättre nyttja regionala klusterorganisationers nätverk och resurser, underlätta innovationsprocesser, samt genom att införa nya modeller för innovation för utveckling av strategiska klusterpartnerskap.

   Målet med projektet är att öka antalet samarbeten mellan företag och kunskapsinstitutioner som leder till nya värdekedjor genom crosscluster-samarbete och vilket ska leda till nya produkter och lösningar. Detta ska ske genom att förbättra styrmedel kopplat till nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering.

   Webb: Interregeurope.eu/clusterix2/ 

   Lead Partner: ecoplus – The Business Agency of Lower Austria (Österrike)

   Övriga partners: Region Skåne, TIS Techno Innovation South Tyrol (Italien), West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Ungern), INMA National Institute of Research (Rumänien), Regional Development Agency Ostrava (Tjeckien), Growth Forum of Southern Denmark (Danmark), Regional Council of Auvergne (Frankrike), Enterprise Flanders (Belgien), North-East Regional Development Agency (Rumänien).

   Projektperiod: 2016-04-01 – 2021-03-31

   Program: Interreg Europe

   Logga för Clusterix och EU

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Christian Österlind Näringslivsutvecklare
   • Telefon 040-675 34 39
   • Mobilnummer 0705-57 16 74
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Det framtida innovativa värdskapet

   Projektet är en mer fördjupad förstudie kring "Framtidens innovativa värdskap". Inom förstudien kommer två kartläggningar och analyser att genomföras.

   • Kartläggning och analys kring besöksnäringens kompetensbehov och nya yrkeskompetenser/behov inkluderat enkätundersökning och djupintervjuer med utvalda företag.
   • Kartläggning och översyn av kommunala kompetenser och samverkansmodeller med föreslagna alternativa strukturer.

   Resultatet från förstudien ska leda till ett arbete som skapar förflyttning av kompetens och ansvar från det offentliga till privata aktörer inom besöksnäringen. Vidare är tanken att nya samverkans- och effektiviseringsmodeller föreslås samt att framtida kunskaps- och kompetensbehov samt framtida yrkesroller identifieras både för de offentliga organisationerna som för besöksnäringen.

   Partners: Tourism in Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Visita

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

  • Foodbest Nordic

   Projektets mål är att utveckla ett innovations-ekosystem i livsmedelsbranschen, vilket ska profileras i Europa. Projektet har två överordnande aktiviteter:

   • Utvecklandet av ett välfungerande innovationsekosystem inom ÖKS-geografin, förutsättningarna för ett nordiskt deltagande i ett Knowledge Innovation Center (KIC), där Foodbest Nordics efterträdare kan komma i fråga som huvudkontor.
   • Europeisk marknadsföring av detta nordiska innovationsekosystem.

   Lead partner: Lunds universitet

   Partners: Københavns universitet, Nofima A/S, Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet, Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad, LI Service AB (Livsmedelsföretagen), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Skånes Livsmedelsakademi, Packbridge AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, V��stra Götaland, Region Halland, Agro Business Park, Chalmers tekniska Högskola, Aarhus Universitet, Högskolan i Halmstad, Eslöv kommun & Region Skåne

   Projektperiod: 2015-07-01--2017-06-30

   Program: Interreg ÖKS

  • Grow international Southern Sweden

   Grow International Southern Sweden är ett EU-finansierat projekt som löper över tre år. I projektet deltar branschorganisationer som verkar för att utveckla företag inom livsmedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin.

   Målgruppen är små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som faller inom ramen inom branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri. Projektets primära mål är att deltagande bolag skall öka sin export.

   Partners: Invest in Skåne, Packbridge, NetPort Science Park, Skånes Livsmedelsakademi och IUC Skåne

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

  • Inno Infra Share

   Inno Infra Share (Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures) handlar om ett gemensamt lärande och om samarbetsprocesser mellan regionala och nationella aktörer.

   Inom ramen för projektet kommer de åtta deltagande regionerna att utforma och genomföra handlingsplaner som utgör politiskt verktyg för att stärka respektive regions forksnings- och innovationsinfrastrukturer (RII) och göra att infrastrukturerna blir mer tillgängliga för små- och medelstora företag (SME).

   Region Skånes involvering i projektet baseras på innovation och vårt fokus på innovationsområdet Smarta Material.

   Målet med Inno Infra Share är att förbättra små- och medelstora företags tillgång till och användande av lokala forsknings- och innovationsinfrastrukturer.

   Resultat:

   • Små- och medelstoraföretag i respektive region kommer att gynnas när de får bättre tillgång till RII och av ökad möjlighet till samverkan.
   • Mer exakt och detaljerad bild av lokala RII-ekosystem kommer att bli tillgänglig för regionala och nationella aktörer.
   • Handlingsplanerna kan stärka såväl nationella och regionala strategier. 
   • Parterna kan jämföra sina RII-ekosystem med andra EU-nav inom RII.

   Lead partner: ASTER Stock Joint Consortium (ITA),

   Andra partners: Region Skåne, Brainport Development (NLD), Flanders Make (BEL), Vidzeme Planning Region (LVA), Tartu City Government (EST), Brno Univeristy of Technology (CZE) och Chemnitz University of Technology (DEU).

   Projektperiod: 2017 - 2020

   Program: Interreg Europe

   ERDF-medel: EUR 1,39 miljoner

   Webb: Interregeurope.eu/innoinfrashare/

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Daniel Kronmann
   • Telefon 040-675 34 36
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Lighting Metropolis

   Projektets mål är att göra Öresundsregionen till ett världsledande Living Lab för ”human-centric smart lighting”. Det handlar om att skapa bättre ljus för människor i städer och byggnader. Genom att skapa ett Öresundsregionalt nätverk av ”Living Labs” vill man öka möjligheterna att gemensamt nyttja en stor marknadspotential inom ljusområdet. 

   Webb: Intereg/Lightingmetropolis

   Lead Partner: Albertslunds kommune

   Övriga partners: Region Skåne, Gate 21, Köpenhamns, Roskilde, Kalundborgs och Frederikssunds kommuner, Region Hovedstaden, Aalborgs Universitet, Danmarks Tekniska Universitet, Copenhagen Capacity, Zumtobel, Philips, TDC, DONG, HeSa Light, Citelum, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, LU Open, IIIEE (LU), Miljöpsykologi (LU), Greater Copenhagen & Skåne Committee, Kraftringen, Invest in Skåne.

   Projektperiod: 2015-10-01--2018-09-30

   Program: Interreg ÖKS

   Living Lab-projekt på neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett

   I samband med att Helsingborgs lasarett byggs om har Region Skåne tillsammans med flera universitet och privata företag fått en unik möjlighet att installera, testa och utvärdera aktivitetsanpassad dynamisk belysning. 

   Syfte

   • Skapa en hälsosam ljusmiljö som är anpassad till de för tidigt födda respektive sjuka nyfödda barnens behov samt deras föräldrar och personalens behov.
   • Att utvärdera, omsätta och sprida resultaten till andra delar av vårdkedjan.

   Avsikten med projektet är att:

   • Skapa en aktivitetsbaserad ljusmiljö i fyra stycken IVA-vård rum med tillhörande familjerum samt två stycken dygnet runt bemannade övervakningsexpeditioner.
   • Skapa och använda vetenskapligt förankrade recept på hur ljuset kan styras både spektralt och intensitetsmässigt över tid (barnets hela vistelse på neonatalavdelningen), och där ljuset också skapar förutsättningar för ökat välbefinnande och ökad frisknärvaro hos föräldrar och personal.
   • Arbeta för: 
    - Att barnet skyddas mot störande ljus med hjälp av avskärmning
    - Att barnen, föräldrarna och personalen inte utsätts för ett flimrande ljus
    - Att hänsyn tas till barnets mognad, grad av ljuskänslighet och medicinska tillstånd
    - Att barnets hudfärg och andra detaljer återges på ett naturligt sätt
    - Att undvika störande ljusreflexer från omgivande utrustning
    - En tyst, rofylld miljö som skyddar små ögon och öron mot skarpa ljus- och ljudintryck
    - En patientsäker arbetsmiljö
    - En enkel och intuitiv användning av systemet
    - Att motverka eventuella ljusrelaterade negativa effekter hos personal och föräldrar.

   Tidplan: Living Lab-projektet är startat och är just nu i en fas där vi tillsammans med de olika intressenterna arbetar med att samla in kunskap om hur ljus påverkar och stödjer barnens utveckling. Installation sker efter sommaren och inflyttning är första kvartalet 2018.

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Markus Mårtensson Innovationsledare Lightning Metropolis, Innovation Skåne AB
   • Mobilnummer 0701-43 31 29
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Nyanlända akademiker

   Projektområdet Nyanlända akademiker handlar om att hitta effektiva processer och insatser som på ett långsiktigt och hållbart sätt integrerar nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

   Genom att praktiskt testa ett antal försöksverksamheter ska effektiva processer med inriktning mot validering, prövning, yrkessfi och kompletterande utbildningar utformas.

   Lärdomarna av pilotsatsningarna ska användas för att förbättra processerna och samverkan inom och mellan våra organisationer. Vi vill också använda lärdomarna för vidare dialog nationellt, för att konkret kunna visa vilka insatser som är långsiktigt hållbara och vilka resurser som krävs för en utökad insats riktad till nyanlända akademiker.

   Lead partner: Region Skåne

   Övriga partners: Lunds Universitet, Malmö Universitet, Arbetsförmedlingen Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Eva-Britt Grönberg Näringslivsutvecklare
   • Telefon 040-675 35 18
   Visa fler kontaktuppgifter
  • S34Growth - Interreg Europe

   S34Growth behandlar regionalpolitiska instrument som underlättar industriell innovationsrelaterade interregionala samarbeten, som kan hjälpa förnyelsen av Europas industri och öka konkurrenskraften.

   Huvudsyftet med S34Growth är att skapa lärande mellan partnerregionerna för att utveckla och förbättra regionalpolitiska instrument. Projektet engagerar tio europeiska regioner från åtta EU-länder i innovativ policylearning, erfarenhetsutbyte och samskapande verksamhet.

   Fokus ligger på att öka interregional näringslivsutveckling, på samma sätt som i samarbetet Vanguardinitiativet. S34Growth ska adressera de svaga punkterna i Vanguardiniativets samarbetsmodell för att leda till lärande och regionala handlingsplaner.

   Webb: Interregeurope.eu/s34growth/

   Lead Partner: The Baltic Institute of Finland

   Övriga partners: Flemish Government, Department Economy, Science and Innovation (EWI) (BE); Basque Government (ES); Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIO) – Government of Catalonia (ES); The Council of Tampere Region (FI); AFIL – Intelligent Factory Lombardy Cluster (IT); Brainport Development (NL); Province of Zuid-Holland (NL); National Innovation Agency (PT); Region Skåne (SE); Scottish Enterprise (UK);

   Projektperiod: April 2016 – Mars 2020

   Program: Interreg Europe

   ERDF-medel: EUR 1.87 M

   Logga för S34Growth och EU

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Gezim Kiseri Business Developer
   • Mobilnummer 0725-21 92 63
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Social Innovation Skåne

   Under tre år kommer vi att bygga fruktbara nätverk, erbjuda rådgivning, utbildning och konkret stöd i framtagandet av nya sätt att lösa samhällsutmaningar.

   Partners: Coompanion Skåne, Region Skåne, Kristianstad kommun, Malmö stad, Mötesplats Social Innovation, Malmö Högskola, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket-Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

   Webb: Skane.coompanion.se/ 

 • Samhällsplanering
  • Fiber till alla i Blekinge och Skåne

   I Skåne och Blekinge arbetas det för att alla medborgare oavsett var de bor eller verkar ska ha tillgång till ett hållbart, snabbt bredband och alla möjligheter det för med sig. Ett snabbt bredbandsnät är en mycket viktig del av infrastrukturen för samhällets utveckling, tillgången till bredband är lika viktigt för företag och boende som väg- och elnäten. Region Skåne driver tillsammans med Region Blekinge projektet Fiber till Alla i Blekinge och Skåne (FABS). Projektet som pågår under 3 år har som mål att stimulera fiberutbyggnaden i de båda länen.

   Projektperiod: 2015-2018

   Partners: Region Blekinge, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Kommunförbundet Skåne, NetPort Science Park AB

   Program: Det regionala strukturfondspartnerskapet

   Webb: Bredband i Skåne och Blekinge

  • Pendla med cykel

   Region Skåne och elva skånska kommuner samarbetar i projektet Pendla med cykel. Målet är att få fler att ta cykeln till jobbet, och att förbättra de skånska cykelvägarna.

   Projektet bjuder också in medborgaren att tipsa om saker som inte funkar så bra längs cykelvägarna. På projketets egna webbplats kan du felanmäla till kommunerna, och också kan få inspiration av andra till din cykelpendling.

   Aktörer: Lunds kommun, Malmö stad, Burlövs kommun, Lomma kommun, Vellinge kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Ängelholms kommun, Eslövs kommun och Region Skåne

   Till Pendla med cykels hemsida

 • Övergripande regional utveckling
  • ESS & Max IV – Cross Border Science and Society

   Projektet utgör en strategisk satsning på ökad forskningskapacitet i ÖKS-området (Öresund-Kategatt-Skagerack). Syftet är att utveckla ÖKS-området till en internationell stark region för användandet av neutroner och synkrotronljus till gagn för forskning, industri och samhället i stort. Det ska nås genom ett brett gränsregionalt partnerskap med åtta universitet, ESS, MAX IV, myndigheter, regioner, näringsliv och marknadsföringsorganisationer som tillsammans tar ett helhetsgrepp kring möjligheterna med forskningsanläggningarna.

   Lead Partner: Region Skåne 

   Övriga svenska partners: Länsstyrelsen Skåne, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Lunds universitet, Malmö högskola, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Malmö stad, Göteborgs universitet, Industriellt utvecklingscentrum i Skåne AB, Chalmers Tekniska Högskola, Invest i Skåne, Medicon Village AB, Försäkringskassan Malmö, European Spallation Source ESS AB.

   Projektperiod: 2014-2020

   Webb: ESS & MAX IV - Cross Border Science and Society

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Eskil Mårtensson Projektledare för ”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society”
   • Telefon 040-675 32 31
   Visa fler kontaktuppgifter

Samarbeten vi deltar i

 • Folkhälsa och social hållbarhet
  • Partnerskap Skåne

   Partnerskap Skåne är en utvecklingsplattform för att stödja ett inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande. Sedan 2008 samarbetar ett 50-tal organisationer utifrån en samsyn kring behov och delat ansvar. Förutom att Region Skåne är medfinansiär i arbetet bidrar vi också med kunskapsstöd och hälsoundersökningar i samband med etableringsinsatser. 

   Aktörer: Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Nätverket Idéburen sektor i Skåne, kommuner, näringsliv och Lärosäten syd. 

   Här kan du läsa mer om Partnerskap Skåne och dess olika projekt: 
   Partnerskap Skåne - Länsstyrelsen Skåne

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Ann-Christine Lundkvist Strateg, samhällsplanering
   • Telefon 044-309 32 38
   Visa fler kontaktuppgifter
  • STRADA

   Region Skåne gör systematisk och kontinuerlig skaderegistrering till det nationella systemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

   STRADA regleras av ett övergripande samarbetsavtal mellan Region Skåne och Transportstyrelsen.

   Syftet med en systematisk och kontinuerlig skaderegistrering i Skåne är att kunna ge en helhetsbild av skadorna i befolkningen. Registreringen visar även hur skademönstret utvecklas över tid, i vilka miljöer skadorna sker och vilka som drabbas. Helhetsbilden kan sedan användas som ett kunskapsunderlag för politiker, beslutsfattare samt praktiker i det skadeförebyggande arbetet.

   STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.

   Webb: STRADA - informationssystem för olyckor och skador i trafiken

   KontaktContact

 • Hälso- och sjukvård
 • Kulturutveckling
  • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

   Kultur Skåne och Lunds universitet utvecklar tillsammans, utifrån en gemensam överenskommelse, förutsättningarna för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och annan kvalificerad studentsamverkan. Fokus är framför allt offentlig förvaltning (regional och kommunal nivå) och offentlig verksamhet (institutionell nivå).

   Målet med VFU är att ge studenten arbetslivserfarenhet och bättre förutsättningar för att få jobb efter utbildningen. VFU och annan kvalificerad studentsamverkan kan också vara en väg till fler och mer fördjupade relationer mellan kommunerna och universitetet - en enklare "dörr in" - till både utbildning och forskning i ett vidare perspektiv, vilket på sikt kan leda till lättare och bättre samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad i alla aspekter.

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Margareta Olsson Verksamhetscontroller
   • Telefon 040-675 37 53
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Välkommen till Skåne

   Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som vill öppna upp olika samhällsarenor för nyanlända i Skåne, bland annat bibliotek och museer.

   Välkommen till Skåne är en del av ett etableringsprogram som nyanlända flyktingar deltar i under sin första tid i Skåne. Det innebär att de nyanlända, förutom svenskundervisning och den obligatoriska samhällsorienteringen, också får ta del av olika studiebesök. De besöker bibliotek, museer och föreningar och får möjlighet till fysisk aktivitet och att lära sig mer om arbetslivet i Sverige.

   På biblioteken får deltagarna en introduktion till bibliotekens roll i samhället och alla de tjänster och varierade program som riktas till barn och vuxna.

   På museerna får deltagarna får ta del av historien bakom samhället de kommit till, människorna som levt här och vad som påverkat utvecklingen. De får också ta del av den breda verksamhet som erbjuds till barnfamiljer.

   Kultur Skåne är med och samordnar den del av projektet som rör bibliotek och museer, med fokus på erfarenhetsutbyte, metodtips och nätverk.

   Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt inom Partnerskap Skåne där Länsstyrelsen Skåne samarbetar med kommuner, statliga och regionala myndigheter och organisationer samt den idéburna sektorn för ett samordnat inkluderat mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i Skåne.

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Caisa Lindfors Utvecklare kulturarv och förvaltningsövergripande ansvar för nationella minoriteter
   • Telefon 040-675 37 62
   Visa fler kontaktuppgifter
   • Ann Lundborg Utvecklare folkbildning och bibliotek
   • Telefon 040-675 37 31
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Campus Helsingborg, Lunds universitet

   En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

   År 2013 slöt Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Campus Helsingborg vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

   Campus Helsingborg är en dynamisk och växande del av Lunds universitet. Det finns tre institutioner som är helt placerade på Campus Helsingborg: Institutionen för service management och tjänstevetenskap, institutionen för utbildningsvetenskap och institutionen för strategisk kommunikation. Dessutom har Lunds Tekniska Högskola och Socialhögskolan omfattande verksamheter i Helsingborg.

   Centrum för Danmarksstudier, som tillhör universitetets särskilda verksamheter, är placerat på Campus Helsingborg. Forskning kring kulturella och kreativa näringar utgör ett växande forskningsintresse inom olika delar av Campus Helsingborg. 

   Specifika samarbeten ska bedrivas i projektform enligt särskilda avtal, normalt mellan fakultet/institution och Region Skåne, där projektets mål, syften, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

   Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne, och Campus Helsingborg, Lunds universitet (pdf)

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
   • Telefon 040-675 37 52
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

   En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

   År 2011 slöt Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete

   Institutionen för kulturvetenskaper forskar om och erbjuder utbildning inom kulturfältet, till exempel kulturadministration, arkiv, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi (ABM) och tillämpad kulturanalys.

   Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

   Överenskommelse om samarbete mellan Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för kulturvetenskaper (pdf). 

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
   • Telefon 040-675 37 52
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Sociologiska institutionen, Lunds universitet

   En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

   År 2013 slöt Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete

   Sociologiska institutionens forskning och utbildning spänner över ett brett fält. Forskningen sker inom områden som kultursociologi/ kulturantropologi, organisation, välfärd och offentlig förvaltning, vuxnas lärande, visuell och estetisk antropologi, urbana miljöer och kulturer, rural utveckling och kultur etcetera.

   Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

   Överenskommelse om samarbete mellan Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Sociologiska institutionen, Lunds Universitet (pdf).

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
   • Telefon 040-675 37 52
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola

   En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

   År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola; Institutionen för datavetenskap och medieteknik samt Institutionen för konst, kultur och kommunikation en överenskommelse om samarbete.

   Malmö högskola är ett lärosäte i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolan kännetecknas av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning. Studenterna tar i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Vid Malmö högskola bedrivs flervetenskaplig forskning för att möta framtidens utmaningar. Vår ambition är att högskolans forskning ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är en viktig anledning till att forskningen är väl förankrad i det omgivande samhället. Från och med januari 2018 blir Malmö högskola Malmö universitet.

   Specifika samarbeten bedrivs i projektform och ska ha särskilda avtal där det gemensamma projektet, insatsens och utbytets mål, syften och genomföranden tydligt formulerats.

   Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola (pdf)

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Annelie Krell Utvecklare digital kultur
   • Telefon 040-675 37 38
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds universitet

   En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

   År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

   Teaterhögskolan i Malmö är en institution inom den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. De erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Teaterhögskolan i Malmö utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker.

   Avtal ska tecknas mellan parterna för specifika projekt eller dylikt som inbegriper någon form av ekonomiska åtaganden.

   Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes
   kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds universitet (pdf).

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Rosi Gerlach Utvecklare teater
   • Telefon 040-675 37 36
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Arkitektskolan/Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds universitet

   En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

   År 2017 slöt Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Campus Helsingborg vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

   Arkitektskolan och Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö är i korthet två olika organisatoriska enheter inom Lunds universitet där Arkitektskolan beslutar om utbildning och institutionen innehar olika ämneskunskaper vilka
   byggts upp genom vetenskapligt eller konstnärligt bedrivet forskningsarbeten. I bådas uppdrag ingår att verka för en samverkan med omgivande samhälle och dess aktörer.

   Gemensamt identifierade samarbeten bedrivs i enligt med särskilda avtal, där projektets mål, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

   Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne och Arkitektskolan/Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds universitet (pdf)

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
   • Telefon 040-675 37 52
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Riksantikvarieämbetet

   Överenskommelsen, som reviderats och gäller från 2015, har sin utgångspunkt i den regionala kulturplanen för Skåne. Den övergripande visionen i överenskommelsen är att kulturmiljöns och kulturarvets värde för människors livsmiljö ska utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya sammanhang.

   Syftet med överenskommelsen är att utveckla det gemensamma arbetet genom att söka samsyn kring grundläggande frågor och genom att utveckla metoder.

   Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Riksantikvarieämbetet (pdf).

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Martin Andrén Utvecklare kulturarv
   • Telefon 040-675 37 44
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samverkan mellan Region Skånes kulturförvaltning och Konstnärsnämnden

   Sedan samverkansmodellen infördes år 2011 har behovet av fördjupad samverkan mellan de regionala och statliga parterna ökat. Kunskapen om varandras roller och kompetenser har förbättrats under åren och lett till att också nya utvecklingsområden nu diskuteras. Överenskommelsen som nu ingåtts mellan Region Skånes kulturförvaltning och Konstnärsnämnden är ett led i ett långsiktigt samarbete.

   Den statliga Konstnärsnämnden har en övergripande uppgift att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap samt att främja nyskapande kulturell verksamhet. För Konstnärsnämnden betyder överenskommelsen att myndigheten får en samordnande part i Skåne och en bättre överblick över konstnärspolitiken och tilldelningen av medel i Region Skåne. Därmed synliggörs de statliga konstnärspolitiska resurserna.

   För Region Skåne innebär överenskommelsen ett strategiskt partnerskap med samarbeten och insatser som bland annat stärker Skåne som attraktiv plats för residensverksamhet samt internationellt och interkulturellt utbyte.

   Konstnärsnämnden har sedan hösten 2014 en liknande överenskommelse med Västra Götalandsregionen.

   Överenskommelse Region Skånes kulturförvaltning – Konstnärsnämnden (pdf)

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Rebecka Randler Utvecklare musik
   • Telefon 040-675 36 71
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om samverkan mellan Region Skånes kulturförvaltning och Nämnden för hemslöjdsfrågor

   Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet med uppdraget att stärka hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med både kulturella och ekonomiska perspektiv.

   Överenskommelsen mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Skånes kulturförvaltning har som utgångspunkt att genomföra strategiska insatser för att utveckla hemslöjden inom kulturarvssektorn och inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). Parterna ska i samverkan ta fram goda exempel som visar att hemslöjd kan göra skillnad och bidrar till hållbar utveckling.

   Överenskommelse om utvecklingssamverkan mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Skånes kulturförvaltning (pdf)

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Karl Lenntorp Utvecklare kulturarv
   • Telefon 040-675 37 32
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse om utvecklingssamverkan mellan Riksarkivet och Region Skåne

   Region Skåne och Riksarkivet har under 2015 gjort en överenskommelse om utvecklingssamverkan. Syftet med överenskommelsen är att definiera samarbetsområden inom kulturarvssektorn och att lyfta fram de mervärden som kan uppkomma genom samverkan.

   Överenskommelse om utvecklingssamverkan mellan Riksarkivet och Region Skåne (pdf).

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Martin Andrén Utvecklare kulturarv
   • Telefon 040-675 37 44
   Visa fler kontaktuppgifter
 • Miljö och klimat
  • Biogas Syd

   Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

   Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som huvudman.

   Webb: Biogas Syd

  • Energikontoret Skåne

   Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som arbetar med att verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i Skåne.

   Energikontoret Skåne är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och viktiga samarbetspartners är också Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, universitet och högskolor samt energibolag i länet.

   Rollen som regional energiaktör innebär att Energikontoret Skåne initierar och samordnar nätverk, driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser.

   Energikontoret Skåne

  • Klimatsamverkan Skåne

   Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

   Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

   100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

   Klimatsamverkan Skåne uppmanar kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet genom att vara 100 % fossilbränslefria i energianvändning, transporter och elanvändning. 

   Anslut dig, ditt företag eller din organisation också.

   Klimatsamverkan Skåne

  • Skånes vindkraftsakademi

   Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet.

   Skånes vindkraftsakademi

  • Solar Region Skåne

   Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

   Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

   Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

   Solar Region Skåne

  • Stiftelsen Skånska landskap

   Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer
   samt stimulera det rörliga friluftslivet.

   Stiftelsen är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. Stiftelsen förvaltar fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

   Stiftelsen Skånska landskap

  • Sustainable Business Hub

   Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

   Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTech-företag och därigenom öka tillväxten i CleanTech-sektorn i Södra Sverige. Sustainable Business Hub ska också vara en effektiv aktör för att stödja, stimulera och skapa samverkan mellan aktörer som kan bidra till detta.

   Sustainable Business Hub

 • Näringslivsutveckling
  • Drivhuset Malmö

   Region Skåne stödjer utvecklingen av entreprenörskap på Skånes universitet och högskolor.

   Drivhusets verksamhet riktar sig till studenter vid Malmö högskola och syftar dels till att hjälpa studenter att starta och driva företag, dels till att jobba med attitydförändring, så att fler blir medvetna om att eget företag är ett alternativ till anställning.

   WebbDrivhuset.se/malmo

   KontaktContact

  • Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

   Forsknings- och innovationsrådet består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

   Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

  • Industriell plattform för leverantörer

   Industriell plattform är en tjänst som vänder sig direkt till företagare i Skåne och Blekinge och som ska öka företagares chanser att se affärsmöjligheter i samband med investeringar i forskningsinfrastruktur.

   Region Skåne ansvarar för Industriell plattform för leverantörernas uppbyggnad och drift i samverkan med lokala och regionala aktörer i Skåne och Blekinge.

   Webb: Industriellplattform.se

  • Instituttet for Fremtidsforskning

   Instituttet for Fremtidsforskning (The Copenhagen Institute for Future Studies) är ett fristående forskningsinstitut. En stor del av institutets studier har fokus på Öresundsregionen.

   Kontakt: Contact

   Webbwww.cifs.dk

  • Mötesplats social innovation

   Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. Mötesplatsen samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer. 

   Region Skåne stödjer Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap vid Malmö högskola.

   Malmö högskola och Region Skåne beslutade att från den 1 september 2012 permanenta och driva vidare verksamheten i Mötesplats Social Innovation för att vidare utveckla ett nationellt kunskapscenter för social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige.

   Webb: Socialinnovation.se

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Ann-Christine Lundkvist Strateg, samhällsplanering
   • Telefon 044-309 32 38
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Utvecklingsplattform för besöksnäringen

   Utvecklingsplattform för turismnäring i Skåne är en gränsöverskridande satsning initierad av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Tourism in Skåne och Kommunförbundet. 

   Avsikten är att tillsammans med Skånes kommuner, företag och organisationer utveckla förutsättningarna och möjligheterna för branschen.

   Region Skåne utvecklar plattformen i samverkan med Tourism in Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet, Tillväxtverket, avdelningar och förvaltningar inom Region Skåne, Företagarna, SHR och andra organisationer.

   Strategi 2020

   Målsättningen är att Skåne ska utvecklas till en grön och aktiv mötesdestination, till en aktiv familjedestination och till en trendig och föryngrad destination.

   Det övergripande tillväxtmålet är att Skåne ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer.

   Läs mer på tourisminskane.com

  • VentureLab

   Region Skåne stödjer utvecklingen av entreprenörskap på Skånes universitet och högskolor.

   VentureLab är Lunds universitets verksamhet för att stimulera entreprenörskap samt stötta och hjälpa de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget.

   Webb: Venturelab.lu.se

   KontaktContact

  • Öresunddirekt

   Öresunddirekt ger information till medborgare och företag om arbete, skattelagstiftning, socialförsäkringssystem mm på resp sida av sundet. Øresunddirekts uppgift är också att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen. I samarbetet deltar Länsstyrelsen i Skåne län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Region Skåne, Region Hovedstaden, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskaeftigelsesministeriet och Nordiska Ministerrådet .

   Öresunddirekt har verksamhet i både Malmö och Köpenhamn, med en besöksbutik på Stortorget i Malmö. 

   Kontakt: Contact

   Webboresunddirekt.com .

  • Öresundsbarometern

   Konjunkturbarometer med statistik och analyser för Öresundsregionen som genomförts årligen sedan 1999. Region Skåne, Statistiska Centralbyrån, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenskt Näringsliv, Dagligbladet Börsen, Greens Analysinstitut.

   KontaktContact, Näringslivsutveckling.

  • Transfer

   Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare till skolan från arbetslivet. De erbjuder yrkesinriktade föreläsningar för elever i gymnasieskolor, för teknikinspiration även i årskurs 9. Målet är att ge eleverna insikt i yrkeslivet samt att inspirera till egna initiativ och entreprenörskap.

   Webb: www.transfer.nu

   Kontakt: Contact

  • Venture Cup

   Venture Cup är en tävling för dem som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vem som helst kan tävla i Venture Cup i kategorierna Miljö & Energi, Människa & Samhälle, Life Science & Teknik samt Webb, Mjukvara & Media. Venture Cup är en ideell organisation som bildades i västra Sverige 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och Innovationsbron (dåvarande Teknikbrostiftelsen).

   Webb: www.venturecup.se

   Kontakt: Contact

  • Ung företagsamhet

   Region Skåne stödjer Ung företagsamhet (UF) som är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år som vill testa att driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. 

   Webb: Ungforetagsamhet.se

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Charlotta Levin Näringslivsutvecklare
   • Telefon 040-675 34 32
   Visa fler kontaktuppgifter
 • Samhällsplanering
  • Infrastrukturplanering
   • EGTS - Utveckling av den centraleuropeiska transportkorridoren

    Med samarbetsformen EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) underlättas samarbete mellan regioner i EU. En EGTS kan liknas vid ett svenskt kommunalförbund.

    Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS med två regioner i Polen och tre i Ungern. Ett viktigt samarbetsområde är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet.

    Arbetet med CETC har pågått sedan 2004. Goda transportförbindelser skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

    WebbCETC – Central European Transport Corridor 

   • Stambanan.com

    Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

    Webb: Stambanan.com

   • Spårvagnar i Skåne

    Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

    Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samorganisering av drift- och underhåll, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

   • Simrishamnsbanan

    Simrishamnsbanan är ett järnvägsprojekt för att korta restiden och öka resutbudet mellan Malmö och Simrishamn.

    Persontrafik på sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby-Simrishamn innebär att nya orter kopplas till det lokala järnvägsnätet. Restiden för hela sträckan blir mindre än en timme, vilket är betydligt mindre än med dagens tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn som går via Ystad.

    Region Skåne stöder aktivt en utbyggnad av Simrishamnsbanan. Första steget är utbyggnad av etappen Malmö-Dalby.

    Webb: Simrishamnsbanan.se

    Kontakt: Contact

   • Europakorridoren

    Europakorridoren är en ideell förening där Region Skåne medverkar tillsammans med kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland.

    Europakorridoren binder samman Sveriges storstadsregioner, men innebär samtidigt att flera landsortsstäder och kringliggande områden får närmare till storstäderna – och till varandra. Den frigör också kapacitet på Södra och Västra stambanan för godstrafik och regionaltåg.

    Webb: Europakorridoren.se

   • E22 AB

    En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

    För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
    E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

    Webb: E22.eu

    Kontakt: Contact

   • Den skandinaviska arenan

    Oslo, Göteborg och Öresund är tre expansiva regioner som med bättre transportmöjligheter kan utöka utbytet och utvecklas ytterligare. Målet är bl.a. att binda samman områdena med en snabb och väl fungerande infrastruktur.
    I nätverket Den skandinaviska arenan deltar aktörer med koppling till de tre regionerna.

    Med dubbelspår hela vägen till Göteborg samt tunnel genom Hallandsåsen kan restiden från Malmö kortas. Nya möjligheter öppnar sig då för alla som bor och verkar längs västkusten.

    Region Skåne deltar i ett brett samarbete med bland annat näringsliv, kommuner och Västra Götalandsregionen för att påskynda färdigställandet av de återstående avsnitten med enkelspår.

  • K2, Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

   K2 centrum har visionen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

   Verksamheten finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

   Webb: K2centrum.se

  • Skånskt Bredbandsforum

   För att förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden i Skåne samt säkerställa att Bredbandsstrategin uppnås, krävs en bred samverkan mellan de skånska intressenterna. Detta sker i Skånskt Bredbandsforum (SBBf), ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt näringsliv och akademi.

   Skånskt Bredbandsforum utgörs av en styrgrupp och ett kansli. Forumets sammansättning ger olika intressenter möjlighet att vara en del av dialogen och få möjlighet till samverkan.

   Läs mer om Skånskt Bredbandsforum 

   Kontakt

   Karl Gemfeldt
   Tfn: 044-309 32 99
   E-post: Contact  

    

  • Samtrafiken

   Samtrafiken är ett kollektivtrafiksamarbete som ägs av 33 kollektivtrafikföretag. Samtrafiken utgår från den enskilde resenärens behov och verkar för gemensam nytta för alla samverkande trafikföretag.

   Samtrafiken.se

  • Svensk kollektivtrafik

   Svensk kollektivtrafik ska som trafikhuvudmännens gemensamma branschorganisation ge stöd och service till medlemmarna genom att bedriva opinionsbildning och lobbying samt stimulera till affärsmässig verksamhetsutveckling så att vi tillsammans med medlemmarna bidrar till fördubblingsmålet och når visionen om att kollektivtrafiken ska bli en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.

   Webb: Svenskkollektivtrafik.se

  • Öresundståg

   Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark.

   Bakom Öresundståg står Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen.

   Webb: Oresundstag.se

  • Skånskt bostadsnätverk

   Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

   En arena för samverkan och kunskap

   Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande grad. Detta vet vi. Vi vet också resultatet: ett växande gap mellan invånarnas behov av bostäder och utbudet på bostadsmarknaden.

   Bostadsbyggnadsprocessen – från idé till ny bostad – är komplex och ägs av många olika aktörer. Vi måste bli bättre på att samverka och på att förstå varandras specifika förutsättningar och problem.

   Därför har vi skapat Skånskt Bostadsnätverk: en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyte och en samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne.

   Skånskt bostadsnätverk

 • Övergripande regional utveckling
  • CPMR – samarbete mellan perifera och maritima regioner

   Region Skåne är en del i den politiska lobbyorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR). CPMR samlar 160 regioner som alla ligger vid havet eller i Europas utkanter – regioner som ofta har flera likheter.

   CPMR arbetar med politisk påverkan gentemot EU för att främja medlemsregionernas intressen. Totalt representeras 28 länder och nästan 200 miljoner människor. Det gör CPMR till en betydelsefull organisation.

   WebbCPMR - Conference of peripheral and maritime regions of Europe

  • STRING

   STRING är en samarbetsorganisation för regioner i sydvästra Östersjöområdet. Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Köpenhamns kommun, Schleswig-Holstein och Hamburg är medlemmar. Dessutom finns ett antal organisationer med observatörsstatus: Öresundskomiteen, Fehmarnbelt-kommittén, det norska Östfoldsamarbeitet, Västra Götalandsregionen samt Region Syddanmark.

   Syftet med STRING-samarbetet är att gemensamt utveckla strategier för att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren mellan Öresundsregionen och Hamburg. Arbetet bedrivs inom fem tematiska samarbetsområden:

   • Infrastruktur
   • Grön tillväxt
   • Forskning och vetenskap
   • Turism och kultur
   • Gränshinder

   En viktig utvecklingsfråga för STRING-samarbetet är den planerade fasta förbindelsen över Fehmarn Bält mellan Rödby och Puttgarden, som beräknas stå klar 2024. Förbindelsen kommer att ytterligare knyta samman regionen och öppna dörren för nya marknader och samarbeten.

   WebbString Network

   Kontakt: Contact

  • Vanguard-initiativet

   Vanguard-initiativet är ett initiativ som syftar till att locka ny och behålla nuvarande tillverkningsindustri. De deltagande regionerna förbinder sig att arbeta tillsammans med den europeiska nivån för att hitta sätt att koppla ihop regionala strategier för innovations- och tillväxtsatsningar på strategiskt viktiga områden och därigenom bidra till en ny industripolitik för Europa.

   Deltagande regioner:

   Asturien (ES), Baden-Württemberg (DE), Baskien (ES), Birkaland (FI), Dalarna (SE), Flandern (BE), Katalonien (ES), Lombardiet (IT), Małopolska (PL), Navarra (ES), Nord-Pas de Calais (FR), Norte (PT), Nordrhein-Westfalen (DE), Oberösterreich (AT), Rhône-Alpes (FR), Schlesien (PL), Skottland (UK), Skåne (SE), Vallonien (BE), Zuid-Holland (NL)

   Webb: www.s3vanguardinitiative.eu

  • Greater Copenhagen & Skåne Committee

   The Greater Copenhagen & Skåne Committee arbetar med att riva gränser mellan kommuner, regioner och länder. Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringsliv, så att det skapas flera arbetstillfällen, samt att ta bort gränshinder som utgör barriär för tillväxt i regionen. 

   Region Skåne är medlem i kommittén tillsammans med Region Hovedstaden och Region Själland, samt samtliga 79 kommuner inom området. Under 2016 är Region Skånes regionstyrelseordförande Henrik Fritzon vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

   Politiska prioriteringar i Greater Copenhagen & Skåne Commitee:

   • verka för att skapa en stark internationell infrastruktur.
   • öka attraktionskraften för investerare, turister, företag och talanger.
   • öka integrationen av arbetsmarknaden i regionen och påverka de lagar och gränshinder som bromsar tillväxten.
   • etablera gemensamma strategiska företagsinsatser.
   • främja den gemensamma marknadsföringen av regionen under varumärket Greater Copenhagen.

   Kontakt: Contact 

   Webb: www.greatercph.dk/organisering/komiteen  

  • Överenskommelsen Skåne

   Överenskommelsen Skåne är Sveriges första regionala överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Region Skåne. Denna antogs i juni 2010.

   Målet är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Härigenom stärks demokratin, ökas delaktigheten och minskas utanförskap.

   Webb: Overenskommelsenskane.se

   Bidrag att söka: Stöd till länsövergripande verksamhet

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Ann-Christine Lundkvist Strateg, samhällsplanering
   • Telefon 044-309 32 38
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

   Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. 

   De två aktörerna som representerar folkbildningen – Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningens Skånes Studieförbund i samverkan, har tagit beslut om överenskommelsen i sina respektive styrelser. 

   Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt. Områdena är - Demokrati, Integration, Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö och Folkhälsa. 

   Forskning som ger mervärde

   Region Skåne satsar kontinuerligt på forskning om folkbildning med fokus på studieförbunden. De forskningsrapporter som tagits fram sedan 2010 har inspirerat studieförbunden, både regionalt och lokalt.

   Satsningen på forskningen inom folkbildningen bidrar till att stärka aktörerna och främjar också det långsiktiga samarbetet i överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

   Länk till forskningsrapporter

   Länk till Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Maria Tsakiris Enhetschef kultur och samhälle
   • Telefon 040-675 37 51
   Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter