Projekt och samarbeten

Region Skåne deltar i både tidsbegränsade projekt och permanenta samarbeten tillsammans med andra aktörer. Vi arbetar på olika sätt för att bidra till Skånes utveckling.

Här listar vi pågående projekt och samarbeten.

Projekt vi deltar i

  • Projektet bygger på två tidigare Öresundsprojekt, ReproSund och ReproHigh. Målet är att stärka forskningskapaciteten inom Life Science på båda sidor av sundet genom att främja skapandet av ett reproduktionsmedicinskt högkompetenscentrum.

   Lead Partner: Lunds universitet, molekylärmedicinsk reproduktionsforskning

   Övriga partners:  4 avdelningar inom Lunds universitet, Region Skåne: Skånes Universitetssjukhus (Reproduktionsmedicinskt Centrum), Herlev och Gentofte Hospitaler, Bispebjerg, Hvidovre och Holbaek Sjukhus samt tre avdelningar inom Rigshospitalet.

   Projektperiod: 2015-09-01--2018-08-31

   Program: Interreg ÖKS

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
  • Projektets huvudsakliga mål är att reducera antalet fästingburna infektioner hos såväl människor som hos produktions- och sällskapsdjur samt att lindra/bota personer (och djur) redan drabbade av fästingburna infektioner inom ÖKS-regionen. (Öresund-Kattegat-Skagerack)

   Webbplats: http://www.scandtick.com

   Lead Partner: Region Jönköpings län

   Övriga partners: Region Skåne, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Serum Institutt, Sørlandet Sykehus Helseforetak, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder, Norges Miljø- och biovitenskaplige universitet.

   Projektperiod: 2015-09-01-2018-08-31

  • Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

   GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

   Projektperiod: 2015-2020

   Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

   Program: Connecting Europe Facility
   Webb: Great-region.org

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
  • För att Skåne ska ta en ännu tydligare plats på den internationella och nationella kartan för turism- och rekreationscykling så kompletteras nu de nationella cykellederna Sydostleden (Växjö-Simrishamn), Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg) och Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg) med Regionala cykelleder i Skåne.

   Syftet med projektet är flerdelat, dels att de företag och besöksanläggningar som finns utmed lederna ska finna nya målgrupper och kunna göra nya affärer. Men även för att de nationella besökarna och skåningarna ska upptäcka hur fint det är att tillbringa sin helg och semester på ett hållbart sätt i närmiljön.   

   Huvudaktörer: Region Skåne, Tourism in Skåne, Trafikverket och skånska kommuner.

   Projekttid: 2019-2023

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
  • Region Skåne och Öresundskraft samarbetar, inom ramen för projektet Baltic smart city areas for the 21st century,för ett energismartare sjukhusområde i Helsingborg, som just nu byggs om och till.

   Energismarta sjukhus

   Inom projektet utvecklar Region Skåne och Öresundskraft riktlinjer för energisamarbete mellan energibolag och offentlig fastighetsägare. Vi utarbetar gemensamma mål och strategier för konceptet ”energismarta sjukhus” och lokala energisystem, samt analyserar nuläget av energianvändningen på sjukhusområdet i Helsingborg.

   Region Skåne och Öresundskraft har tillsammans en medfinansiering från Interreg motsvarande cirka 250 000 Euro.

   Östersjöprogrammet

   Projektet bedrivs inom Östersjöprogrammet och har tio partners som alla har valt ut energiförbättringsområden (energy improvement districts), varav flera är bostadsområden med stor potential.
   Projektet har en total budget på 2,6 miljoner Euro.

   Aktörer:

   Region Skåne/Regionfastigheter
   Öresundskraft
   HafenCity University Hamburg
   Tampere University of Applied Sciences Ltd
   Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
   Kohtla-Järve Town Government
   Tartu Regional Energy Agency
   City of Tampere
   Free and Hanseatic City of Hamburg
   City of Lublin

   Projektperiod:

   Projektet pågår till den 30 september 2020

   Webbsida: Baltic Smart City Areas

    

   logo Baltic smart city areas for the 21st century

  • Region Skåne leder projektet Elbilslandet Syd som syftar till att öka andelen fossiloberoende fordon samt underlätta användandet av bland annat elbilar och biogasbilar inom Skånes och Blekinges näringsliv.

   Projektet samarbetar aktivt med företag i Skåne och Blekinge genom aktiviteter inom följande områden:

   • Stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor. Med energideklaration som visas kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan. Deltagande företag får förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt samt rådgivning och möjligheter att testa el- och biogasfordon i verksamheten.
   • Stöd i utbyggnaden av laddinfrastruktur för normalladdning. Kartläggning och informationsinsatser riktad mot företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner. Syftar till att utöka möjligheterna för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.
   • Öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge. Introduktion av plattformen Nollzon i Skåne och Blekinge. Nollzon är ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder vilket tydliggör efterfrågan av ebilstaxi för taxibolagen.
   • Driva affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter. Skapa nätverk för att samla och utveckla idéer, behov och erfarenheter för att skapa fler gröna affärer, gröna företag och på sikt generera fler arbetstillfällen i Skåne och Blekinge.

   Projektperiod: 2018-2020

   Aktörer: Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Blekinge, Miljöfordon Sverige, Sustainable Innovation, Malmö Stad

   Program: ERUF

   Webb: elbilslandetsyd.se

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
  • Projektet Fullskalig rening av mikroföreningar består av tre delar:

   • Monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten
   • Modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten  
   • EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening.

   Aktörer: Region Skåne, Krinova, Kristianstad högskola

   Kontakt:
   Erland Björklund
   Forskare, Kristianstad Högskola
   Tel. 072 - 233 09 80
   E-post. erland.bjorklund@hkr.se 

   Ola Svahn 
   Forskningsingenjör, Kristianstad Högskola
   Tel. 070 - 228 12 45
   E-post: ols.svahn@hkr.se

  • I projektet Future samarbetar Region Skåne med E.on i utvecklingen av ett energisystem och ett koncept för integration av avfall och energi på Malmö sjukhusområde.

   Projektets mål

   • skapa möjligheter för ett mer flexibelt energisystem
   • utveckla effekt- och energieffektiva lösningar för byggnader
   • öka resurseffektiviteten genom cirkulära lösningar
   • främja ett intelligent materialutnyttjande och begränsa produktionen av nya material

   Det övergripande målet med Future-projektet är att utveckla samarbeten och stärka Greater Copenhagens position inom energi- och resursområdet.

   Future-projektet består av flera delar. Totalt sett ingår totalt 19 svenska och danska partners från offentlig och privat sektor. Projektet är finansierat via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

   Projektperiod: februari 2018-juli 2021

   Läs mer


   Future - framtidens intelligenta energi- och resurssystem

  • Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

   GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

   Projektperiod: 2015-2020

   Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

   Program: Connecting Europe Facility
   Webb: Great-region.org

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
  • Klimatväxling i Skåne är projekt som Region Skåne leder och som medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att ta fram verktyg för att offentliga och privata organisationer enkelt ska kunna införa klimatväxling i sina organisationer, som ett led i att minska utsläppen från transportsektorn.

   I projektets första del 2018-2020 ingick följande aktörer: Region Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft.

   I projektets förlängning 2021-2022 ingår följande aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Grevendahl development AB. 

   Projekttid: 2018-2022

   Webb: Klimatväxling i Skåne

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion vid Skånes stränder. Tidigare åtgärder för att förebygga kusterosion har i vissa fall visat sig påverka ekosystemen i de skånska kustlandskapen och ibland även bidragit till erosionen. Därför måste nya metoder testas för att förebygga kusterosion utan att påverka ekosystemen. Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan.

   Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion.

   Aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Hav- och vattenmyndigheten, Lunds universitet

   Program: LIFE

   Projekttid: 2018-2022

  • The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

   Lead Partner: Vätgas Sverige

   Övriga partners: Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenbergs kommun, SP Sverige, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, SP A/S Danmark, Københavns kommune.

   Projektperiod: 2015-08-01--2018-07-31

   Program: Interreg ÖKS

  • Grow International Southern Sweden är ett EU-finansierat projekt som löper över tre år. I projektet deltar branschorganisationer som verkar för att utveckla företag inom livsmedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin.

   Målgruppen är små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som faller inom ramen inom branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri. Projektets primära mål är att deltagande bolag skall öka sin export.

   Partners: Invest in Skåne, Packbridge, NetPort Science Park, Skånes Livsmedelsakademi och IUC Skåne

   Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

  • Sveriges bruttonationalprodukt skulle enligt forskning bli 1,5 % högre och de offentliga finanserna skulle stärkas med cirka 37 miljarder kronor om utlandsfödda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikes födda kvinnor.

   Utrikes födda kvinnor har varit en prioriterad målgrupp inom Region Skånes arbete i exempelvis handlingsplanerna Jämställd regional tillväxt 2012-2014 och 2016-2018, Integration för tillväxt 2012-2020, m.fl.

   Projektet Kom in! syftar till

   • Ökad inkluderande och jämställd tillväxt
   • Minskat utanförskap och ökad integrering på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor
   • Att Samverkansparterna och Region Skåne blir mer inkluderande organisationer

   Inom ramen för projektet Kom in! ska en metod testas och utvecklas för en effektivare integrering av utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Det kommer även att tas fram en strategi för nationell spridning av metoden.

   Nyckelfaktorn för projektets koncept och metodutveckling är en parallell och samtidig tillämpning av mentormetoden inom flera och olika verksamheter.

   Projektet ägs av Region Skåne och arbetet sker i ett omfattande partnerskap, med exempelvis skånska kommuner (Kristianstad, Hörby, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Tomelilla, Hässleholm), privata företag (Alfa Laval, Heatex), Arbetsförmedlingen Syd, Malmö universitet, andra regioner (Region Kalmar län, Västra Götalandsregionen), fackförbundet Akavia.

   Projektperiod är mellan mars 2019 och februari 2022.

   Projektbudgeten är 9,675 miljoner kronor, med stöd av Europeiska socialfonden.

   Kontakt. För mer information om projektet kontakta Ana Paula Do Nascimento, AnaPaula.DoNascimento@skane.se

  • 14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer i Danmark och Sverige deltar i belysningsprojektet som handlar om att snabba på införandet av led-belysning i Öresundsregionen. Projektets mål är att bygga ut och hålla fast vid regionens position som ett ledande demonstrationsområde för energieffektiva och innovativa led-ljuskällor.

   Webb: Projektsida på Interreg.eu

   Svenska partners:
   Bjuv, Hörby, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

   Danska partners:
   Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare) 

   Projektperiod: 1 februari 2019 - 31 januari 2022
   Program: Interreg ÖKS

   Kontakt: Maria Edgren, projektledare, maria.edgren@innovationskane.com

  • Projektområdet Nyanlända akademiker handlar om att hitta effektiva processer och insatser som på ett långsiktigt och hållbart sätt integrerar nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

   Genom att praktiskt testa ett antal försöksverksamheter ska effektiva processer med inriktning mot validering, prövning, yrkes-sfi och kompletterande utbildningar utformas.

   Lärdomarna av pilotsatsningarna ska användas för att förbättra processerna och samverkan inom och mellan våra organisationer. Vi vill också använda lärdomarna för vidare dialog nationellt, för att konkret kunna visa vilka insatser som är långsiktigt hållbara och vilka resurser som krävs för en utökad insats riktad till nyanlända akademiker.

   Lead partner: Region Skåne

   Övriga partners: Lunds Universitet, Malmö Universitet, Arbetsförmedlingen Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge

  • PRIS – Prao i Skåne

   PRIS är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som resulterar i stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. PRIS ska öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer.

   PRIS har fyra fokusområden: organisation, kommunikation, digitala verktyg och nätverkande.

   Inom fokusområdet organisation finns de utmaningar kring prao-arbetet som en majoritet av kommunerna har lyft under kartläggningen. De är kopplade till ansvarsfördelning, resurser och förankring av rutiner och arbetssätt.
   Inom kommunikation kommer projektet att identifiera och sprida framgångsfaktorer, goda exempel och inspirationsmaterial till både kommuner och arbetsgivare. Framgångsrika arbetssätt och attitydförändringar kring prao kan skapa bättre praoupplevelser för alla parter och borgar för fler prao-platser. Kommunikationen sker/kommer att ske via LinkedIn, hemsida, nyhetsbrev, events, konferenser, lokala möten med mera. 

   De digitala verktygen används för att lättare administrera prao, skapar förutsättningar för ett mer hållbart och metodiskt regionalt prao-arbete och ökar likvärdigheten för eleverna. PRIS kan lyfta gemensamma regionala frågor som grund för en eventuell vidareutveckling av de digitala verktygen. 
   Inom området nätverkande ser vi kommunernas behov av utbyte med varandra och med arbetsgivare. PRIS kommer att arbeta för att existerande och nya nätverk lyfter frågan om gemensamma arbetssätt. Att lyfta prao-frågan utifrån aktuella och relevanta perspektiv.

   Digitala verktyg för praohantering

   Samverka.nu och praktikplatsen.se är två digitala verktyg som används av kommunerna i Skåne för att hantera administration kring prao. Här kan elever ansöka om praoplats och arbetsgivare erbjuda praoplatser.

   Aktörer

   PRIS ägs och koordineras av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner.
   Fyra delprojektledare ansvarar för genomförandet i samverkan med kommuner, relevanta arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter. Projektet startade i januari 2020 och avslutas januari 2022. PRIS är helfinansierat av Europeiska Socialfonden, ESF-rådet.

   För mer information besök Prao I Skåne

   Kontaktpersoner

   Charlotta Levin, Projektkoordinator för projektägaren Region Skåne
   Charlotta.Levin@skane.se, 040-675 34 32

   Pia Zachrison, Projektledare PRIS - Prao i Skåne
   Helsingborgs stad
   Pia.Zachrison@helsingborg.se, 042-10 24 92

   Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga

   Mi Jönsjö, Projektledare PRIS - Prao i Skåne
   Lunds kommun
   mi.jonsjo@lund.se, 046-359 50 27

   Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Skurup, Svedala och Trelleborg

   Malin Lang, Projektledare PRIS - Prao i Skåne (fr.o.m. 1 augusti 2020)
   Hässleholms kommun
   malin.lang@hassleholm.se, 0451-26 85 38

   Ingrid Weimers Reader
   ingrid.weimers@hassleholm.se
   Tfn/mobil: 0451-26 85 38 / 0709 – 818 538

   Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge

   Annhild Månsson, Projektledare PRIS - Prao i Skåne
   IUC Syd
   annhild.mansson@iucsyd.se, 070-773 56 55

  • Mot bakgrund av att det idag finns stora kompetensbehov bland livsmedelsproduktionens största yrkesgrupper, att arbete i livsmedelsproduktionen lockar för få relativt behovet och att utbildningssystemet inte alltid möter vad företagen efterfrågar, så måste vi bygga mer effektiva strukturer för att åtgärda problem med kompetensförsörjning inom livsmedel och gröna näringar.

   För att säkra produktionsförutsättningarna för Skånes stora och sysselsättningsviktiga livsmedelssektor, krävs att vi börjar utveckla ”morgondagens kompetenser” redan nu.

   Syftet är att genomföra ett åtgärdspaket i flera faser, under tre år, där Region Skåne via befintliga plattformar ökar kunskapen och engagemanget om livsmedelsbranschens bredd och behov samt i förlängningen bygger effektivare strukturer för livsmedelssektorns kompetensförsörjning.

   Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för att vi ska få en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även göra den svenska livsmedelskedjan mindre sårbar.

   Läs mer i rapporten Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
  • Projektets övergripande syfte är att stärka social hållbarhet i arbetet med regionplan, och mer specifikt att öka kunskap och möjligheter att genom planeringsarbete minska och motverka segregation. Projektet ska ta fram en nulägesanalys över segregationen i Skåne samt belysa orsaker till segregation. Ett antal strategiska workshops med kommuner och andra relevanta aktörer kommer att arrangeras under våren 2021 i syfte att identifiera insatser för att motverka segregation.

   Finansieras via Delegationen mot Segregation, DELMOS

   Projekttid: juni 2020–juni 2021

   Läs mer på delmos.se

   Budget: 2 1900 000 sek

Samarbeten vi deltar i

  • Partnerskap Skåne är en utvecklingsplattform för att stödja ett inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande. Sedan 2008 samarbetar ett 50-tal organisationer utifrån en samsyn kring behov och delat ansvar. Förutom att Region Skåne är medfinansiär i arbetet bidrar vi också med kunskapsstöd och hälsoundersökningar i samband med etableringsinsatser. 

   Aktörer: Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Skånes Kommuner, Nätverket Idéburen sektor i Skåne, kommuner, näringsliv och Lärosäten syd. 

   Här kan du läsa mer om Partnerskap Skåne och dess olika projekt: 
   Partnerskap Skåne - Nätverket

  • Region Skåne gör systematisk och kontinuerlig skaderegistrering till det nationella systemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

   STRADA regleras av ett övergripande samarbetsavtal mellan Region Skåne och Transportstyrelsen.

   Syftet med en systematisk och kontinuerlig skaderegistrering i Skåne är att kunna ge en helhetsbild av skadorna i befolkningen. Registreringen visar även hur skademönstret utvecklas över tid, i vilka miljöer skadorna sker och vilka som drabbas. Helhetsbilden kan sedan användas som ett kunskapsunderlag för politiker, beslutsfattare samt praktiker i det skadeförebyggande arbetet.

   STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.

   Webb: STRADA - informationssystem för olyckor och skador i trafiken

  • En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

   För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

   E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

   Webb: E22.eu

  • Med samarbetsformen EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) underlättas samarbete mellan regioner i EU. En EGTS kan liknas vid ett svenskt kommunalförbund.

   Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS med två regioner i Polen och tre i Ungern. Ett viktigt samarbetsområde är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet.

   Arbetet med CETC har pågått sedan 2004. Goda transportförbindelser skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

   WebbCETC – Central European Transport Corridor 

  • Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

   Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samarbeten inom drift- och underhållsfrågor, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

  • Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

   Webb: Stambanan.com

  • Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

   Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som huvudman.

   Webb: Biogas Syd

  • Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som arbetar med att verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i Skåne.

   Energikontoret Skåne är en enhet inom Skånes Kommuner och viktiga samarbetspartners är också Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, universitet och högskolor samt energibolag i länet.

   Rollen som regional energiaktör innebär att Energikontoret Skåne initierar och samordnar nätverk, driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser.

   Energikontoret Skåne

  • Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

   Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

   100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

   Klimatsamverkan Skåne uppmanar kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet genom att vara 100 % fossilbränslefria i energianvändning, transporter och elanvändning. 

   Anslut dig, ditt företag eller din organisation också.

   Klimatsamverkan Skåne

  • Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. 

   Skånes vindkraftsakademi

  • Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

   Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

   Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

   Solar Region Skåne

  • Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer
   samt stimulera det rörliga friluftslivet.

   Stiftelsen är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. Stiftelsen förvaltar fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

   Stiftelsen Skånska landskap

  • Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

   Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTech-företag och därigenom öka tillväxten i CleanTech-sektorn i Södra Sverige. Sustainable Business Hub ska också vara en effektiv aktör för att stödja, stimulera och skapa samverkan mellan aktörer som kan bidra till detta.

   Sustainable Business Hub

  • Arbetsmarknadskunskap är en satsning som riktar sig till elever i Skåne i åldrarna 13 till 19 år, samt till föräldrar och skolpersonal.

   Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov, men ändå står många ungdomar utan jobb. Idén med arbetsmarknadskunskap är att glappet mellan ungdomar och jobb kan minska om det pratas mer arbetsmarknad i skolan.

   Stöd för framtida jobb

   Hur ser arbetsmarknaden i Skåne ut, var finns jobben, vilka utbildningar leder dit och vad krävs av mig som ung då? Arbetsmarknadskunskap ska hjälpa ungdomarna att göra medvetna utbildningsval, och lyfta vikten av fullföljd gymnasieutbildning och den egna attityden för att få ett framtida arbete.

   Arbetsmarknadskunskapen är uppbyggd av en grundlektion, och även en lektion om vård- och omsorg och en om energi- och teknik finns.

   Din kommun kan också delta

   Just nu medverkar dessa kommuner:

   Trelleborg
   Skurup
   Simrishamn
   Bromölla
   Perstorp
   Landskrona
   Ängelholm

   Vill du höra mer om hur din kommun kan ansluta?

   Kontakta Charlotta Levin

   Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

   Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

  • Region Skåne stödjer utvecklingen av entreprenörskap på Skånes universitet och högskolor.

   Drivhusets verksamhet riktar sig till studenter vid Malmö högskola och syftar dels till att hjälpa studenter att starta och driva företag, dels till att jobba med attitydförändring, så att fler blir medvetna om att eget företag är ett alternativ till anställning.

   WebbDrivhuset.se/malmo

   KontaktCharlotta.Levin@skane.se

  • Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS är inget traditionellt beslutsmöte. Det är ett forum för att diskutera och agera tillsammans på de möjligheter vi ser. FIRS roll är att hitta sätt för hur vi driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som vi ser som nödvändiga.

   FIRS arbetar både reaktivt och proaktivt. Proaktivt har vi ett gemensamt styrdokument som är den Internationella innovationsstrategin för Skåne. Utifrån den har vi – sedan 2012 – arbetat med att samla utvecklingsinsatser i Skåne, med särskilt fokus på tre innovationsområden (vår smart specialisering): Smarta hållbara städer, Personlig hälsa och Smarta material. Samtidigt har FIRS agerat gemensamt vid ett antal kritiska händelser som nedläggningen av Astra Zeneca i Lund, Findus i Bjuv och nedskärningar på Sony.

   FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

   Läs mer om FIRS på firskane.se

   • FIRS rådsledamöter

    Ordförande: Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne
    Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd, Malmö stad
    Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
    Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
    Yvonne Augustin, Andre vice ordf. regionala utvecklingsnämnden (S), Region Skåne
    Ulf G. Andersson, Medeon, V. Ordf. Medicon Valley Alliance
    Henrik Berven, Tillväxtverket
    Jonas Brändström, Direktör, Vinnova
    Björn Ekelund, Ericsson, Ordf. Mobile Heights
    Henrik Fritzon, Andre vice ordf. regionstyrelsen (S), Region Skåne
    Anneli Hulthén, Landshövding, Länsstyrelsen Skåne
    Peter Jhaveri, Growder AB, Ordf. Packbridge
    Peter Johansson, Kommunalråd (M), Kristianstads kommun
    Anna Jähnke, Ordf. regionala utvecklingsnämnden (M), Region Skåne
    Stephan Müchler, VD Sydsvenska industri- och handelskammaren
    Anna Nordström Carlsson, Malmö FF, Ordf. Media Evolution
    Cecilia Pering, FOJAB, Ordf. Sustainable Business Hub
    Bengt Persson, Foodhills, Ordf. Skånes livsmedelsakademi
    Håkan Pihl, Rektor, Högskolan Kristianstad
    Philip Sandberg, Ordf. kommunstyrelsen (L), Lunds kommun
    Håkan Schroeder, Dekan, SLU Alnarp
    Pernilla Walkenström, Divisionschef, RISE
    Magnus Weberg, Ordf. kommunstyrelsen (M), Sjöbo kommun
    Maria Winberg Nordström, Kommunalråd (L), Helsingborgs stad
    Björn Åhlander, Teknikföretagen, Ordf. IUC Syd

    Adjungerade

    Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet
    Bo Ahrén, Vicerektor samverkan, Lunds universitet
    Anna-Karin Edberg, Vicerektor, Högskolan Kristianstad
    Ulrika Geeraedts, Regional uvecklingsdirektör Region Skåne
    Erik Lindell, Region Skåne, KoSS sekretariatet
    Annette Melander Berg, Näringslivsdirektör Helsingborgs stad
    Christoffer Nilsson, Kommundirektör Lunds kommun
    Micael Nord, Näringslivsdirektör, Malmö stad

    FIRS styrelse

    Ordförande: Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne
    Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd, Malmö stad
    Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
    Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

    FIRS beredningen

    Ordförande: Peter J. Olsson (M), Region Skåne
    Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet
    Bo Ahrén, Vicerektor samverkan, Lunds universitet
    Ulrika Geeraedts, Regional utvecklingsdirektör Region Skåne
    Annette Melander Berg, Näringslivschef, Helsingborgs stad
    Micael Nord, Näringslivschef, Malmö stad

    FIRS sekretariat

    Daniel Kronmann, Enhetschef, Region Skåne, daniel.kronmann@skane.se, 040-6753436
    Jens Sörvik, FIRS-koordinator, Region Skåne, jens.sorvik@skane.se, 040-6753450
    Marie-Louise Lövgren, Region Skåne, marie-louise.lovgren@skane.se, 040-675 38 36
    Tobias Schölin, Region Skåne, tobias.scholin@skane.se, 040-6753841

  • Industriell plattform är en tjänst som vänder sig direkt till företagare i Skåne och Blekinge och som ska öka företagares chanser att se affärsmöjligheter i samband med investeringar i forskningsinfrastruktur.

   Region Skåne ansvarar för Industriell plattform för leverantörernas uppbyggnad och drift i samverkan med lokala och regionala aktörer i Skåne och Blekinge.

   Webb: Industriellplattform.se

  • Instituttet for Fremtidsforskning (The Copenhagen Institute for Future Studies) är ett fristående forskningsinstitut. En stor del av institutets studier har fokus på Öresundsregionen.

   Kontakt: gunne.arnesson.lovgren@skane.se

   Webbwww.cifs.dk

  • Region Skåne och Arbetsförmedlingen har, tillsammans med olika bransch- och klusterorganisationer, initierat ett antal Kompetensråd. Syftet är att skapa en dialog med näringsliv och utbildningsanordnare om framtidens kompetensförsörjning. Målet med kompetensråden är att identifiera insatser som hjälper skånska företag att hitta rätt kompetens.

   Kartläggningar och analyser av kompetensbehovet inom respektive bransch/sektor ligger till grund för diskussioner i råden om olika insatser för att möta arbetsgivarnas kompetensbehov.

   Kompetensråden ska stå för informations- och erfarenhetsutbyte i kompetensförsörjningsfrågor och vara väl informerat om det aktuella arbetsmarknadsläget och behoven inom branschen.

   Olika branscher

   Att föra en dialog om framtidens kompetensförsörjning med olika branscher inom ramen för Kompetensråd har de senaste åren testats inom områdena IT, life science, tillverkningsindustri och gröna näringar. För närvarande är Kompetensråd Life Science och Kompetensråd Gröna näringar aktiva råd, medan formerna för branschdialog inom IT, tillverkningsindustrin och andra viktiga branscher håller på att ses över.

  • Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) är en plattform för att skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att bidra till brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

   Kompetensplattformen vill bidra till:

   • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
   • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
   • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
   • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

   Representanter i KoSS samverkansgrupp:

   Mona Mårtensson, biträdande verksamhetschef Arbetsförmedlingen Region Syd
   Marie Klasson, biträdande verksamhetschef Arbetsförmedlingen Region Syd
   Peter Cavala, direktör, Länsstyrelsen Skåne
   Sara Virkelyst, strateg, Lärosäten Syd
   Jan Nilsson, strateg, Kommunförbundet Skåne
   Karina Hansson, kommundirektör Sjöbo, representant SÖSK
   Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör Helsingborg, representant Familjen Helsingborg
   Preben Bruzelius, skolchef vuxenutbildning, representant Kristianstad Nordost
   Zara Göransson Tosic, förvaltningschef, MalmöLundregionen
   Håkan Pihl, rektor, Högskolan i Kristianstad
   Per Hillbur, prorektor, Malmö universitet
   David Lindén, enhetschef, Region Skåne
   Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Region Skåne (ordförande)
   Erik Lindell, koordinator KoSS, Region Skåne (adjungerad)

   För mer information, kontakta Erik Lindell, erik.p.lindell@skane.se

  • Öresunddirekt ger information till medborgare och företag om arbete, skattelagstiftning, socialförsäkringssystem mm på resp sida av sundet. Øresunddirekts uppgift är också att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen. I samarbetet deltar Länsstyrelsen i Skåne län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Region Skåne, Region Hovedstaden, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskaeftigelsesministeriet och Nordiska Ministerrådet .

   Öresunddirekt har verksamhet i både Malmö och Köpenhamn, med en besöksbutik på Stortorget i Malmö. 

   Kontakt: eskil.martensson@skane.se

   Webboresunddirekt.com .

  • K2 centrum har visionen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

   Verksamheten finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

   Webb: K2centrum.se

  • Samtrafiken är ett kollektivtrafiksamarbete som ägs av 33 kollektivtrafikföretag. Samtrafiken utgår från den enskilde resenärens behov och verkar för gemensam nytta för alla samverkande trafikföretag.

   Webb: Samtrafiken.se

  • Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne.

   Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

   Skånskt bostadsnätverk

  • Svensk kollektivtrafik ska som trafikhuvudmännens gemensamma branschorganisation ge stöd och service till medlemmarna genom att bedriva opinionsbildning och lobbying samt stimulera till affärsmässig verksamhetsutveckling så att vi tillsammans med medlemmarna bidrar till fördubblingsmålet och når visionen om att kollektivtrafiken ska bli en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.

   Webb: Svenskkollektivtrafik.se

  • Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark.

   Bakom Öresundståg står Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen.

   Webb: Oresundstag.se

  • Region Skåne är en del i den politiska lobbyorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR). CPMR samlar 160 regioner som alla ligger vid havet eller i Europas utkanter – regioner som ofta har flera likheter.

   CPMR arbetar med politisk påverkan gentemot EU för att främja medlemsregionernas intressen. Totalt representeras 28 länder och nästan 200 miljoner människor. Det gör CPMR till en betydelsefull organisation.

   WebbCPMR - Conference of peripheral and maritime regions of Europe

  • The Greater Copenhagen arbetar med att riva gränser mellan kommuner, regioner och länder. Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringsliv, så att det skapas flera arbetstillfällen, samt att ta bort gränshinder som utgör barriär för tillväxt i regionen. 

   Region Skåne är medlem i kommittén tillsammans med Region Hovedstaden och Region Själland, samt samtliga 79 kommuner inom området. Under 2016 är Region Skånes regionstyrelseordförande Henrik Fritzon vice ordförande i Greater Copenhagen.

   Politiska prioriteringar i Greater Copenhagen:

   • verka för att skapa en stark internationell infrastruktur.
   • öka attraktionskraften för investerare, turister, företag och talanger.
   • öka integrationen av arbetsmarknaden i regionen och påverka de lagar och gränshinder som bromsar tillväxten.
   • etablera gemensamma strategiska företagsinsatser.
   • främja den gemensamma marknadsföringen av regionen under varumärket Greater Copenhagen.

   Webb: Greater Copenhagen

  • STRING är ett politiskt gränsöverskridande partnerskap mellan Oslo kommun och Viken fylkeskommune i Norge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Skåne och Malmö stad i Sverige, Köpenhamns kommun, Region Syddanmark, Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark samt Schleswig-Holstein och Hamburg i Tyskland.

   Syftet med STRING-samarbetet är att gemensamt utveckla strategier för att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren mellan Hamburg och Oslo.

   Arbetet bedrivs inom två tematiska fokusområden:

   • Transport och infrastruktur
   • Grön ekonomi

   En viktig utvecklingsfråga för STRING-samarbetet är den planerade fasta Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Rödby och Puttgarden som beräknas stå klar 2029. Förbindelsen kommer att ytterligare knyta samman geografin och öppna dörren för nya marknader och samarbeten.

   WebbString Network

  • Vanguard-initiativet är ett initiativ som syftar till att locka ny och behålla nuvarande tillverkningsindustri. De deltagande regionerna förbinder sig att arbeta tillsammans med den europeiska nivån för att hitta sätt att koppla ihop regionala strategier för innovations- och tillväxtsatsningar på strategiskt viktiga områden och därigenom bidra till en ny industripolitik för Europa.

   Deltagande regioner:

   Asturien (ES), Baden-Württemberg (DE), Baskien (ES), Birkaland (FI), Dalarna (SE), Flandern (BE), Katalonien (ES), Lombardiet (IT), Małopolska (PL), Navarra (ES), Nord-Pas de Calais (FR), Norte (PT), Nordrhein-Westfalen (DE), Oberösterreich (AT), Rhône-Alpes (FR), Schlesien (PL), Skottland (UK), Skåne (SE), Vallonien (BE), Zuid-Holland (NL)

   Webb: www.s3vanguardinitiative.eu

  • Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. 

   De två aktörerna som representerar folkbildningen – Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningens Skånes Studieförbund i samverkan, har tagit beslut om överenskommelsen i sina respektive styrelser. 

   Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt. Områdena är - Demokrati, Integration, Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö och Folkhälsa. 

   Forskning som ger mervärde

   Region Skåne satsar kontinuerligt på forskning om folkbildning med fokus på studieförbunden. De forskningsrapporter som tagits fram sedan 2010 har inspirerat studieförbunden, både regionalt och lokalt.

   Satsningen på forskningen inom folkbildningen bidrar till att stärka aktörerna och främjar också det långsiktiga samarbetet i överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

   Länk till forskningsrapporter

   Länk till Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   Visa fler kontaktuppgifter
  • Överenskommelsen Skåne är Sveriges första regionala överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Region Skåne. Denna antogs i juni 2010.

   Målet är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Härigenom stärks demokratin, ökas delaktigheten och minskas utanförskap.

   Webb: Overenskommelsenskane.se

   Bidrag att söka: Stöd till länsövergripande verksamhet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.