Regionplan för Skåne går in i granskningsfas

Resan fortsätter mot den första regionplanen för Skåne. Planen, som ska gälla mellan 2022 och 2040, ska underlätta den regionala fysiska planeringen och peka ut den riktning Skåne ska ta framöver.

Regionplanen omfattar hela Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna och visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut.  

Granskning av Regionplanen

Under våren 2021 pågick remissrunda och samråd. Därefter har planförslaget bearbetats utifrån de inkomna synpunkterna. Mellan den 23 sep-31 december övergår regionplaneprocessen i ett granskningsskede där alla intressenter kan ta del av förändringar som skett sedan samrådstiden. Region Skåne kommer tillsammans med 7 skånska kommunerna bjuda in till dialog för att ta del av och fortsatt utveckla Skånes första regionplan.

– Engagemanget för att tillsammans utveckla det som påverkar oss alla – våra framtida livsmiljöer – har varit enormt stort. Det ska bli väldigt roligt att fortsätta det gemensamma arbetet med de skånska kommunerna och andra utvecklingsaktörer! säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

En regionplan för Skåne

Regionplan för Skåne är en strategisk plan där fysisk planering samordnas och visar på regionala utmaningar och möjligheter för alla i Skåne. Målet är att regionplanen ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna.

- Samrådet har visat riktningen för det fortsatta arbetet med regional fysisk planering och möjligheterna som ryms i att verka tillsammans, mellankommunalt och mellanregionalt, i framtidsfrågor. Granskningshandlingen har därför utvecklats till exempel med klimatperspektivet och Agenda 2030 för att kunna visa vägen mot ett hållbart Skåne där vi tillsammans verkar för goda livsmiljöer, säger Lina Wedin, enhetschef för regional planering på Region Skåne.

Fakta om regionplaneprocessen

Regionplaneprocessen är ett arbete i flera steg och omfattar ett samrådsskede på fem månader (hölls under vintern 2020/våren 2021) och ett granskningsskede på tre månader (23 september-31 december 2021) innan Regionplanen slutligen ska antas av regionfullmäktige i juni 2022. Regionplanen ska därefter revideras en gång per mandatperiod.

Regionplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande planering. På det viset blir regionplanen en plattform för samverkan i arbetet med fysisk planering och ett verktyg för att stärka Skånes röst nationellt.  

Läs mer

Läs mer om granskningsskedets upplägg, möjligheterna för dialog och hela regionplaneprocessen.