Region Skåne satsar på ett sammanbundet Skåne

Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033 pekar ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver. Målet är att skapa bättre förutsättningar för ett sammanbundet Skåne.

Remissversion

Efter beslut i Regionala utvecklingsnämnden går planen ut på remiss mellan 23 september 2021 – 9 januari 2022. Planeringen av transportinfrastruktur är en lång process och det krävs bred enighet kring planen för att satsningar ska genomföras. Remissversionen av Regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. Det finns idag en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna i Skåne.

 - Den plan vi nu lägger fram kommer göra verklig skillnad för skåningen och företagen i vardagen. Planen ska leda till förbättringar i infrastrukturen över hela Skåne, och underlätta för kollektivtrafik, cykel, godstransporter och inte minst göra trafiken säkrare, säger Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Behovet av ny infrastruktur är stort

Utrymmet i planen täcker inte behovet av ny infrastruktur som finns i Skåne. Det finns ett antal utpekade brister som kommer utredas under planperioden och kan bli prioriterade i kommande planer.

Remissversionen av den regionala transportinfrastrukturplanen 2022-2033 innehåller utökade satsningar på framförallt järnväg. Men även fortsatta satsningar på att utveckla den regionala kollektivtrafiken med ökad framkomlighet för buss. Det ingår även ett nytt finansieringsupplägg för cykelvägar samt ett antal utpekade ”flaskhalsar” i det regionala vägnätet som kommer byggas bort. Planen innehåller även statlig medfinansiering till kommunernas insatser för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö.

-Trots ett något svårt läge ekonomiskt, med många fördyrningar, har vi fått med många tunga viktiga väg- och järnvägsobjekt som kommer göra stor skillnad i vardagen, samtidigt som vi hittat nya sätt att tillsammans med Trafikverket jobba fram bra innovativa lösningar för t ex supercykelvägar, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Fakta

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033. Direktivet fastslår att den av regionen upprättade regionala transportinfrastrukturplanen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till uppfyllanden av de transportpolitiska målsättningarna samt klimatmålen. Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men ersätts av en ny reviderad plan vart fjärde år. Infrastrukturplaneringen består av faserna inriktningsplanering, åtgärdsplanering och genomförande.

Läs mer och ta del av hela remissversionen regional transportinfrastrukturplan 2022-2033.