Nu invigs Söderåsbanan

Nu rullar Pågatågen ut på Söderåsbanan och Skåne får en ännu bättre kollektivtrafik som når fler.

Den nya sträckan, som invigdes på söndagen den 12 december, gör det snabbt och smidigt att med Pågatågen ta sig till Malmö och flera andra orter från Åstorp och från de nya stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv.

Region Skåne planerar infrastruktur

Att möjliggöra persontrafik på Söderåsbanan pekades ut redan 2014 som en av satsningarna i den regionala transportinfrastrukturplanen för 2018 – 2029. Region Skåne har i uppdrag att var fjärde år ta fram planen, som visar hur Skånes infrastruktur ska utvecklas den kommande 12-årsperioden. 2014 pekade Region Skåne ut Söderåsbanan för att möjliggöra för Skånetrafiken att köra persontåg men det första beslutet togs redan i en avsiktsförklaring 1997.

Ny infrastruktur utvecklas i samarbete: Region Skåne beslutar om planerna, Trafikverket genomför byggnationen av infrastruktur och kommunerna längs banan investerar i stationer. 

Ny järnväg stärker Skåne 

De nya stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv förbättrar resmöjligheterna och bidrar till att Skåne kan fortsätta att utvecklas till en alltmer sammanhållen och integrerad region. Nya tåglinjer stärker de enskilda orternas attraktivitet med positiva följdeffekter för markvärde, bostadsbyggande och näringsliv. Det gör det även enklare att resa hållbart och ökar pendlingsmöjligheterna i Skåne.  

– Genom bland annat den Regionala transportinfrastrukturplanen och Regionplan arbetar Region Skåne med förutsättningarna för att man ska kunna bo och verka i hela Skåne och för ett hållbart samhälle. Att vi kan utveckla och öppna nya tågssträckningar är positivt såväl längs sträckan som för hela Skåne, säger Ulrika Geeraedts, Region Skånes utvecklingsdirektör. 

Hur lång tid tar det från de nya stationerna till Malmö C? 

Åstorp – Malmö C 53 minuter
 Billesholm – Malmö C 48 minuter 
 Kågeröd – Malmö C 41 minuter 
Svalöv – Malmö C 34 minuter 
Teckomatorp–Malmö C 29 minuter 

Res snabbare på Söderåsbanan (skanetrafiken.se)

Läs mer om satsningar på nya tåglinjer och stationer i Skåne (skane.se)

Läs om Regionplan för Skåne 2022-2040 (utveckling.skane.se)