Dialogmöte om ny regional transportinfrastrukturplan

Den 1 september genomförde Region Skåne ett digitalt dialogmöte med Skånes 33 kommuner om inriktningen för en ny regional transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033.

Remissförslaget kommer att gå ut till alla Skånes kommuner och aktörer efter regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 september 2021.

Region Skåne bjöd in berörda politiker och tjänstepersoner att delta i en digital kommundialog inför kommande remiss av Regional transportinfrastrukturplan 2022–2033. Bakgrunden till mötet är att regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033. Den preliminära ramen är 5 050 miljoner kronor. Ramen för 2018–2029 var 4 526 miljoner kronor. Slutgiltiga ekonomiska ramen fastställs när regeringen fastställer den nationella planen under sommaren 2022.

I webbinariet medverkar Anna Jähnke, regionala utvecklingsnämndens ordförande, utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts samt Håkan Samuelsson och Tobias Moberg från Region Skånes enhet för infrastruktur och transporter. Sändningen inriktningen för det kommande planförslaget, hur Region Skåne arbetar för att stärka flerkärnigheten och binda samman Skåne och hur remissförslaget till ny Regional transportinfrastrukturplan 2022–2033 ser ut. Webbinariets efterföljande frågestund finns inte med i inspelningen.

Ta del av presentationen

 

Dialogmöte om ny regional transportinfrastrukturplan