Ny lag ger Region Skåne ansvar för regional fysisk planering

Region Skåne får ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. En lagändring gör att regionen formellt får ansvar för att samordna den regionala fysiska planeringen tillsammans med länets kommuner.

Region Skåne och de skånska kommunerna har under flera år samarbetat kring den regionala dimensionen på fysisk planering. Arbetet går under namnet Strukturbild för Skåne och handlar om att samplanera bebyggelse med infrastruktur, kollektivtrafik och grönstruktur.

Den 14 november beslutade riksdagen om en ändring i Plan- och bygglagen som stödjer det skånska sättet att arbeta. Enligt lagen har kommunerna ansvaret för översiktsplanering. Med ändringen i lagen får Region Skåne ett ansvar att ta fram en regionplan för Skåne, ett uppdrag som tidigare bara funnits i Stockholm läns landsting.

Fortsatt samarbete inom Strukturbild för Skåne

Region Skåne vill nu arbeta vidare med samarbetet inom Strukturbild för Skåne för att lösa uppdraget med regionplanen. Strukturbild för Skåne fortsätter på så sätt att vara plattformen för Region Skåne och de skånska kommunerna för arbetet med den regionala fysiska planeringen. Region Skånes uppgift blir att föra in den regionala dimensionen i översiktsplaneringen.

– För Region Skåne och för de skånska kommunerna är detta naturligtvis ett stort erkännande, säger Ulrika Geeraedts som är utvecklingsdirektör på Region Skåne.

 Det visar att det arbete vi gjort inom Strukturbild för Skåne, tillsammans med de skånska kommunerna, nu får ett nationellt erkännande och kan utvecklas vidare. Det finns en stor samhällsnytta med att lyfta kommunernas översiktsplanering i ett regionalt sammanhang och samlas kring gemensamma framtidsbilder, fortsätter Ulrika.

Den nya lagen börja gälla den 1 januari 2019 och säger bland annat att den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län, att regionen blir ansvarigt för den regionala fysiska planeringen inom sitt län samt att man i länet ska ta fram en regionplan som tar hänsyn till andra nationella, regionala och kommunala planer och program.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter