Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

I december gav Interreg-sekretariatet för Öresund-Kattegat-Skagerrak klartecken för projektet "Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen", som nu närmar sig officiell projektstart.

Region Skåne är lead partner i projektet och Bengt Nilsson är projektledare för samarbetet som inkluderar 10 parter i Sverige och Danmark.

Syftet med projektet är att bidra till förverkligandet av Greater Copenhagens målbild för transportsystemet, Trafikcharter, och ska bland annat resultera i att en systemplan tas fram till år 2050 för hur tågtrafiken ska utvecklas. Arbetet går nu fram i tre delprojekt:

  • "Strategiska scenarier för tågtrafiken i Greater Copenhagen" - ska resultera i systemplan för tågtrafiken till 2050
  • "Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem" – kartläggning av hinder och framtagande av en action plan för ökat gränsöverskridande kollektivtrafikresande
  • "Framtidens mobilitet" - brett täckande arbete för mobilitetsfrågor och fördjupad analys av fossilfria bränslen i transportsystemen

- Det första delprojektet tar bland annat fasta på vikten av nya fasta Öresundsförbindelser. Särskilt gäller detta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, och Öresundsmetron mellan Malmö-Köpenhamn. Ett syfte är att titta på dessa projekt och se vad de kan ha för samhällsekonomiska effekter, såväl för Greater Copenhagen som i ett större geografiskt perspektiv, säger projektledare Bengt Nilsson, som även ser fördelarna med fördjupat samarbete.

- Projektet syftar också till att skapa nya samarbetsarenor kopplat till transportfrågor inom Greater Copenhagen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter