Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi presenterad

Sverigeförhandlingen förordar som sitt huvudalternativ att den nya höghastighetsjärnvägen lånefinansieras och att både sträckan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö byggs ut samtidigt.

Även i Sverigeförhandlingens alternativa utbyggnadsstrategi, som utgår från att utbyggnaden anslagsfinansieras etappvis, ligger sträckan Lund-Hässleholm kvar som första etapp tillsammans med Ostlänken.

- Det är i linje med regeringens direktiv till Trafikverket som presenterades i våras, säger Stina Nilsson, projektledare för Region Skånes arbete med Sverigeförhandlingen.

För den alternativa utbyggnadsstrategin föreslår Sverigeförhandlingen annars att sträckan Stockholm-Göteborgs byggs först, därefter sträckan Jönköping-Hässleholm.

Sverigeförhandlingen lyfter även fram vikten av en kopplingspunkt för järnvägen i Hässleholm, för att få ett effektivare nyttjande av de fyra spåren söder om Hässleholm. Därmed skapas mer plats för godståg och regionaltåg.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter