Hur har det gått i Skåne – uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet

Idag släpper Region Skåne den årliga rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” där utvecklingen i Skåne under förra året kartlagts. 2021 påverkades i stor utsträckning av coronapandemin men med en starkare betoning på återhämtning.

– Det är fortfarande osäkert hur pandemin målat om vår samhällskarta. Digitaliseringen av samhället har påskyndats och det finns tendenser till att ökat distansarbete leder till nya bosättningsmönster. Sysselsättningen har återgått till tidigare nivåer, och det är en betydligt snabbare återhämtning än exempelvis vid 1990-talskrisen eller finanskrisen 2008-2009. Men rådande läge i omvärlden gör det svårt att sia om framtiden, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker i Skåne och är nu på en lägre nivå än innan pandemin. I januari 2020 låg den samlade arbetslösheten på 9,8 procent och i januari 2022 uppgick samma siffra till 9,3 procent enligt Arbetsförmedlingen. Skånes sysselsättningsgrad, i åldern 20-64 år, är dock fortsatt lägst i Sverige.

Företagen ser ljust på framtiden men fortsatt hög långtidsarbetslöshet

Även långtidsarbetslösheten har börjat minska något i Skåne, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. En stor andel av de långtidsarbetslösa tillhör grupper i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, såsom utomeuropeiskt födda och lågutbildade. Grupper som hamnat ännu längre från jobben när arbetslösheten ökade under pandemins inledning.

Skånes företagare ser ljust på framtiden. I början av 2022 är det en majoritet av företagen som tror på ett ökat antal anställda inom ett år. En stor förändring mot lägesbilden i början av 2020 då förväntningarna var mycket lågt ställda. Även nyföretagandet fortsätter att öka. Efter en lång tids minskning vände siffrorna uppåt under 2020 och ökningen har fortsatt under 2021.

Den självskattade hälsan försämras

Den självskattade hälsan hos vuxna och barn, mätt med hjälp av enkätsvar från Region Skånes folkhälsoundersökningar, har försämrats under de senaste mätningarna. Män och pojkar skattar sin hälsa bättre än kvinnor och flickor, men den negativa utvecklingen syns i alla grupper.

Folkhälsoundersökningen av barn och unga 2021 visar att de flesta skolelever i Skåne mår bra i allmänhet. Pojkar mår bättre än flickor och yngre elever mår bättre än äldre. Den psykiska ohälsan fortsätter dock att försämras och jämfört med föregående undersökning (2016) har den självskattade hälsan försämrats bland pojkar och flickor i samtliga årskurser. I årskurs 9 var det 60 procent av flickorna och 80 procent av pojkarna som bedömde sin hälsa som god.

Den senaste folkhälsoundersökningen av vuxna är från 2019 och var gjord före pandemin. Under våren 2022 görs en ny undersökning där 93 000 personer i Skåne bjuds in för att svara på frågor om sin hälsa. Resultatet presenteras i början av 2023 och kommer ge en bild av hur den upplevda hälsan har påverkats av pandemin och två år med restriktioner.

Över 1,4 miljoner invånare i Skåne

Skånes befolkning fortsatte att öka under förra året. Vid årsskiftet hade Skåne totalt 1 402 425 invånare. Totalt ökade Skåne med 13 100 individer, vilket är 1 580 fler än under föregående år. I 30 av Skånes totalt 33 kommuner ökade befolkningen under 2021. Störst ökning hade Malmö, Helsingborg och Lund. Andelen äldre och yngre ökar i högre takt än gruppen i arbetsför ålder vilket kommer ha en stor påverkan på Skånes försörjningsbörda på längre sikt.

Högre priser och ökat byggande

Den stadiga prisuppgången på bostäder gör det allt svårare för svaga grupper att komma in på bostadsmarknaden. Särskilt unga drabbas hårt. De senaste åren har byggandet av nya bostäder ökat kraftigt och tendensen har fortsatt under 2021. Ökningen syns främst i de större kommunerna samt i kranskommunerna runt Malmö. Även i många mindre skånska kommuner har antalet påbörjade bostadsprojekt ökat under 2021.

Skåne är populärt

Skåne är fortsatt attraktivt som besöksmål och att döma av antalet gästnätter har turisterna delvis återvänt. Jämfört med 2020 ökade gästnätterna totalt med 22 procent, störst var ökningen av antalet utländska gästnätter som ökade med 48 procent. Trots ökningen är det en bit kvar till nivåerna innan krisen.

Mer information

Här kan du ta del av rapporten - "Hur har det gått i Skåne" och presentation från 2022-03-03