Skånes befolkningsprognos 2021 - 2030

Invånarantalet i Skåne fortsätter att öka enligt Region Skånes nya befolkningsprognos för perioden 2021–2030. Pandemin gör dock att 1,5-miljoner-strecket inte längre väntas nås under år 2030, vilket man trodde i fjol, utan först ett par år senare.

– Covid-19 har påverkat befolkningsutvecklingen under 2020 och 2021 genom en kraftigt minskad invandring och något förhöjda dödstal under slutet av 2020 och början av 2021. Under 2020 invandrade 13 725 personer till Skåne från utlandet, vilket var drygt 3 000 personer färre än förväntat under året, säger Tobias Fagerberg, demograf i Region Skåne.

Enligt prognosen kommer Skånes befolkning öka med 96 000 invånare eller 6,9 procent till 1 485 000 invånare år 2030. Det är en något lägre ökningstakt än under den senaste tioårsperioden då befolkningen växte med 10 procent.

– Den lägre ökningstakten beror primärt på en mer måttlig invandring i och med pandemin och en mer restriktiv lagstiftning, säger Tobias Fagerberg. Invandringen förblir dock den viktigaste drivkraften bakom befolkningsökningen.  Även barnafödandet ökar på grund av fler i barnafödande åldrar. Flyttströmmarna gentemot övriga Sverige förblir dessutom positiva.

– Skåne är och förblir en populär region att flytta till från övriga Sverige. Troligtvis på grund av sitt breda utbud av arbetstillfällen och mer måttliga bostadspriser än i de andra storstadsregionerna, säger Tobias Fagerberg.

Inom Skåne förväntas den i särklass snabbaste befolkningsökningen att äga rum i västra Skåne. Malmö, Lund och Helsingborg kommer enligt prognosen att få 8-10 procent fler invånare under perioden. Även kommuner som Trelleborg, Svedala och Båstad väntas få en mycket snabb befolkningsökning, medan Östra Göinge, Osby, Perstorp och Simrishamn knappt kommer att öka sina invånarantal alls enligt Region Skåne.

Under prognosperioden kommer även Skånes åldersstruktur att förändras. Det är framförallt grupperna ungdomar 16–19 år och personer över 80 år som förväntas öka mest. Gruppen över 80 år väntas öka med hela 46 procent under det kommande decenniet i takt med att den stora 40-talistkullen passerar 80-årsstrecket.

– Den snabba befolkningsökningen och den förändrade åldersstrukturen under det kommande decenniet kommer att påverka utvecklingen i Skåne och kommer att kräva betydande anpassningar både vad gäller infrastruktur, bostads- och arbetsmarknad samt offentlig service, säger Tobias Fagerberg.

Länk till Skånes befolkningsprognos 2021 - 2030

Länk till webinar