Folkhälsoenkät barn och unga 2021

Under januari-februari 2021 genomfördes Region Skånes tredje Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne.

Alla skolor med elever i årskurs 6 och 9 i alla grundskolor samt årskurs 2 på alla gymnasieskolor i regionen erbjöds att delta i undersökningen där de fick svara på frågor om bland annat hälsa, skola, sociala relationer, trygghet, mobbning, hot och våld, matvanor och fysisk aktivitet. Totalt deltog 482 skolor och 26 000 elever.

Syftet med folkhälsoenkäten är att ta fram aktuell kunskap om barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Kunskapen används dels för att följa och jämföra hur barn och ungas livsfaktorer förändrats sedan tidigare undersökningar, dels för att ta fram underlag för prioritering av åtgärder och insatser i Skåne.

Datainsamlingen ägde rum i perioden 18 januari – 21 februari 2021. Svarsfrekvens uppgick till 72 procent och skolor från alla kommuner i Skåne deltog.

På grund av Covid-19 pandemin anpassades undersökningens genomförande efter skolornas olika förutsättningar. Enkäten kunde besvaras på plats i skolan som vanligt och på distans vid distansundervisning.

Databearbetning av resultatet, rapportskrivande och sammanställning pågår och vi planerar att offentliggöra resultat i höst.

 

För mer information kontakta:

Maria A. Lazo, Strateg folkhälsa
Maria.ArevaloLazo@skane.se
040 675 31 64