Fit for 55 – EU:s nya klimatpaket

I juli lanserade EU-kommissionen ett omfattande klimatlagstiftningspaket som spänner över en rad olika områden och, när antaget, kommer ha stor påverkan på den lokala och regionala nivån.

Paketet, som kallas Fit for 55, är ett led i att möjliggöra en minskning av nettoutsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 % till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer med slutmålet om att EU ska vara klimatneutralt senast år 2050. En rad omfattande förslag som består av både nya insatser och ändringar eller tillägg till nuvarande klimatregler presenterades, som på olika sätt kommer att påverka Skåne.  

Bland annat kommer priset på utsläppsrätter att bli dyrare och utsläppsrätterna färre. Genom ett nytt system för utsläppshandel sätts ett pris på koldioxid och ett årligt tak för utsläpp från vissa sektorer. Utsläppsrätter ska även omfatta fler sektorer såsom byggnader och transporter, vilket väntas göra det dyrare för slutkonsumenterna. Sverige som redan har relativt höga skatter på drivmedel och låga uppvärmningskostnader väntas inte påverkas i lika stor utsträckning som många andra EU-länder av just detta förslag. 

En revidering av EU:s direktiv om förnybar energi ingår, där det övergripande bindande målet höjs från dagens 32 % till 40 % förnybar energi i EU:s energimix. Detta ska kompletteras med vägledning från EU:s sida som visar vad varje medlemsstat bör bidra med för att nå det EU-gemensamma målet. Förslaget hänger ihop med en revidering av energieffektivitetsdirektivet som syftar till att energianvändningen i EU ska minska, utsläppen begränsas och energifattigdom motverkas. Samtidigt vill kommissionen även se att offentlig sektor tar täten för att minska den totala energianvändningen i EU genom att renovera 3% av sitt byggnadsbestånd varje år. För Region Skånes del kan detta förslag därför få direkta effekter på regionens byggnadsbestånd såsom dess sjukhus, vårdcentraler och andra offentliga byggnader som ägs av regionen.  

Vidare vill kommissionen se över förordningen om markanvändning, skogsbruk och jordbruk. Här föreslås ett övergripande EU-mål för koldioxidupptagning genom naturliga kolsänkor för att EU senast år 2035 ska nå klimatneutralitet inom just dessa näringar. År 2035 ska även alla nya bilar vara utsläppsfria, det vill säga utan förbränningsmotor. Detta innebär att ny teknik som tillverkar koldioxid inte kommer tillåtas i de fordon som säljs i EU. För att det ska fungera i praktiken kommer medlemsländerna vara skyldiga att bygga ut laddningskapaciteten så att den håller samma takt som försäljningen av utsläppsfria personfordon genom installation av laddnings- och tankstationer på större motorvägar: var 60:e kilometer för laddning av elbilar och var 150:e kilometer för tankning av vätgas.  

Sverige har redan nått relativt långt på klimatområdet och har ibland mer långtgående målsättningar än andra EU-länder. Det lagstiftningspaket som EU-kommissionen nu föreslår lär resultera i utlysningar inom olika delar av EU:s fonder och program, exempelvis inom Horisont Europa för att stimulera fram de lösningar som krävs. Aktörer i Skåne, och Sverige i stort, besitter stora kunskaper vilka kan profilera regionen som en grön hubb i EU samt attrahera mer medel för forskning och innovation, liksom eventuella direktinvesteringar, till Skåne. 

Nästa steg i processen är att förslagen ska behandlas i både ministerrådet och av EU-parlamentet som ska enas om dess slutliga utformning, något som inte väntas förrän tidigast första halvan av 2022 under Frankrikes ordförandeskap i rådet. Klart redan nu är att lagförslagen kommer innebära stora förändringar för EU:s klimat- och energipolitik och få effekter också på regional nivå, till exempel vad gäller nya regler kring laddinfrastruktur och transport.  

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande och tillhörande material