EU lanserar uppdrag för att ta itu med fem stora samhällsutmaningar

I slutet av september lanserade EU-kommissionen officiellt fem uppdrag, eller ”missions” som de kallas på engelska, inom ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa.

De är resultatet av ett omfattande arbete av experter och intressenter som format innehållet under ett par års tid. Uppdrag är ett nytt inslag i både ramprogrammet och EU:s politik i stort. De kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser kring ett antal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar och där ett samarbete mellan ett stort och brett antal av aktörer kommer att krävas.

De fem uppdragen genomförs via forsknings- och innovationsprojekt som lyses ut genom Horisont Europa, men kommer också att kräva lagstiftning och andra politiska åtgärder för att uppnå konkreta och mätbara mål inom en fast tidsram.

De fem uppdragen är:

  1. Klimatanpassning: Stöd till minst 150 europeiska regioner och samhällen att stå emot effekter av klimatförändringarna senast 2030.

  2. Cancer: Arbeta med EU:s cancerplan för att förbättra livet för över 3 miljoner människor fram till 2030 genom förebyggande åtgärder samt ta fram lösningar för de som drabbas av cancer att leva längre och friskare.

  3. Återställa europeiska hav och vatten senast 2030.

  4. 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030.

  5. En giv för den europeiska marken: 100 levande laboratorier och fyrtornsprojekt ska bana vägen för en övergång till friska marker senast 2030.

I samband med att uppdragen sjösattes lanserade kommissionen även implementeringsplaner som detaljerat beskriver hur vart och ett av dem ska genomföras. Det första arbetsprogrammet för Horisont Europa har redan initierat ett mindre antal utlysningar inom ramen för uppdragen. De insatser som redan påbörjats kommer i slutet av året att kompletteras med en ”fullständig forsknings- och innovationsagenda” enligt EU-kommissionen. Utöver den finansiering som finns inom Horisont Europa ser EU-kommissionen även att privata investeringar behövs skjutas till för att målen ska kunna uppnås.

Alla uppdragen riktar sig till områden som borde kunna vara av intresse för Region Skåne, däribland uppdraget om cancer och det om 100 klimatneutrala och smarta städer. Målsättningarna inom cancer handlar bland annat om att utveckla nya metoder för screening och tidig diagnos samt att ge anpassat stöd till länder, regioner och samverkansaktörer. Uppdraget om 100 klimatneutrala och smarta städer ska samla städer från EU:s alla hörn, som ska fungera som referenshubbar för hela Europa i omställningen till klimatneutralitet senast år 2050. Där finns det möjlighet för skånska städer att profilera sig.