Komvuxstudier ger rätt skjuts in i arbetslivet

Komvuxstudier ökar chans till arbete. Även de som hade arbete innan studierna fick ökad möjlighet till yrkesväxling. Det visar en färsk analys som genomförts av Region Skåne i samarbete med sydskånska kommuner.

Komvux är en central del av den regionala kompetensförsörjningen. Utbildningen ger en extra möjlighet för unga och vuxna att skaffa sig högskolebehörighet eller en gymnasial yrkesexamen. Fram tills nu har det dock saknats kunskap om vad de komvuxstuderande i Skåne får för sysselsättning efter studierna.

Efter diskussioner med kommunerna i sydvästra Skåne har Region Skåne gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att utarbeta en metod för att kunna följa upp de komvuxstuderande i Skåne. Resultatet av analysen visar att fler kommer i arbete och att fler yrkesväxlar.

Bidrar till egenförsörjning

I gruppen som var arbetslösa innan komvuxstudierna eller stod utanför arbetsmarknaden, fick runt 70 procent arbete eller studerade vidare två år efter komvux.

– Det är tydligt att komvux bidrar till att egenförsörjningen ökar även i grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Att fler människor ska komma in i egenförsörjning är fundamentalt för att bygga ett starkare Skåne efter corona, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

Analysen visar också att bland de som förvärvsarbetade både före och efter komvuxstudierna steg medelinkomsten betydligt.

I gruppen som förvärvsarbetade efter komvuxstudierna arbetade drygt 60 procent i yrken där Arbetsförmedlingen bedömer att det finns en påtaglig- eller en viss brist på arbetskraft. De bristyrken där de flesta återfanns var undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare.

– Komvux fyller en viktig funktion när det gäller att bidra med kompetens till bristyrken inom vård och omsorgssektorn. Det är dock betydligt färre som studerar med inriktning mot exempelvis bygg- och anläggning och industriteknik som är andra stora yrkesområden med påtaglig brist på kompetens. Den finns med andra ord en obalans mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och de programinriktningar som de komvuxstuderande läser, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Årlig uppföljning

Region Skåne har ambitionen att årligen följa upp hur det går för de som avslutar sina komvuxstudier och stämma av hur detta förhåller sig till arbetsmarknadens behov. Parallellt med detta finansierar Region Skåne också en utveckling av den digitala plattformen för yrkesinriktad vuxenutbildning (www.skanevux.se). Syftet med denna plattform är att framtida studerande ska få en god överblick över utbildningsutbudet i hela Skåne.

Ett antal fördjupningsstudier planeras också att tas fram för att ge kommuner och branschföreträdare ett bättre regionalt planeringsunderlag. På sikt är ambitionen att kunna följa upp både komvux, gymnasieskolan och arbetsmarknadsutbildningarna i Skåne.

Ta del av presentationen här

Länk till webinariet

Läs rapporten här