Elledningar

Skånes utvecklingsdirektör får uppdrag av regeringen

I dag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att Region Skånes utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts kommer att ingå i regeringens nybildade Elektrifieringskommission.

Kommissionen är en del i en större satsning där regeringen ökar tempot i elektrifieringen, för att bland annat ställa om transportsektorn till fossilfrihet och nå klimatmålen för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Transportsektorn genererar idag en tredjedel av alla växthusgasutsläpp och av dessa står vägtransporter för 93 procent.

Rådgivande organ

Elektrifieringskommissionen kommer att verka som ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter mellan regering och representanter från bland annat transport-, fordons- och energisektorn. Den leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Ulrika Geeraedts är en av två representanter från regional nivå och uppdraget är fram till den 31 december 2022.

– Jag är stolt att få ingå en kommission som ska behandla en så viktig framtidsfråga för Sverige och Skåne. Elektrifieringen av transportsektorn är en förutsättning för fortsatt hållbar tillväxt. Omställningen kommer att påverka många av Skånes aktörer, inte minst kommunerna, säger Ulrika Geeraedts.

Fokus på elektrifieringen av tunga transporter

Elektrifieringskommissionens uppdrag innebär ett särskilt fokus på elektrifieringen av tunga transporter i en nära framtid. Det gäller regionala godstransporter, viktiga stråk för industrin och statliga vägar. Kommissionen ska också:

  • undersöka behoven av, och möjligheten till, elektrifiering via vätgasdrift
  • kartlägga och identifiera utvecklingsområden för hur en ökad elektrifiering av sjöfarten kan påskyndas
  • identifiera åtgärdsområden för att påskynda en övergång till eldrivna flygplan
  • genomföra en bred genomlysning av behovet av finansiering och finansieringsmöjligheter.

Tillsammans med näringslivet och berörda aktörer ska kommissionen skyndsamt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige.

Minska luftföroreningar

Region Skåne har under en längre tid arbetat för elektrifiering av transportsektorn genom projekt med akademi och företag för att etablera snabbladdare, för att främja transporter med vätgas samt för att demonstrera elvägar. Det sker även genom fokus på ett ökat resande i kollektivtrafiken. Skånes transportinfrastruktur är viktig för svensk och nordisk handel. Högt trafiktryck med en stor transittrafik medför höga utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från fossildrivna transporter. Luftföroreningarna förvärrar den redan dåliga luftkvaliteten i Skåne. Detta beror till stor del av utsläpp från kontinenten och från sjöfart runt Skåne. Därför är det extra viktigt för Skåne att så snabbt som möjligt höja ambitionerna för elektrifiering av fordon, fartyg och flyg.

Påskynda elektrifiering

– I elektrifieringskommissionen vill jag bidra med det helhetsperspektiv som kommer med vårt ansvar för regional utveckling. Region Skåne har bred erfarenhet av att påskynda elektrifiering av transportsektorn. Nu närmast bland annat genom vår satsning på Evolution road i Lund. Jag kommer också att fortsätta lyfta att elektrifiering ställer krav på tillräcklig och tillförlitlig elförsörjning. En fråga som länge varit central för Skåne. Elektrifieringen ska heller inte få kosta avsevärt mycket mer i södra än i norra Sverige, säger Ulrika Geeraedts.

Se presskonferensen med Tomas Eneroth på infrastrukturdepartementet hemsida

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter