Skånsk ekonomi växte starkt år 2017

Den ekonomiska tillväxten har varit mycket stark de senaste åren i Skåne. Den senaste tiden har dock en viss dämpning ägt rum. Det visar den senaste Skåneanalysen om konjunkturen i Skåne vintern 2018.

Både skånsk och svensk ekonomisk tillväxt har varit stark de senaste åren, påeldad av högkonjunkturen, de rekordlåga räntorna och den extraordinärt stora befolkningsökningen. År 2017 ökade divergensen inom Sverige. I Skåne ökade BRP med över 4 procent att jämföra med drygt 2 procent i riket. Även i Västra Götaland ökade BRP starkt med drygt 3 procent, medan tillväxten i Stockholm bromsade in betydligt till strax under 1 procent.

Den mycket höga skånska tillväxten år 2017 har troligen att göra med att byggsektorn fortsatte att utvecklas väl under året, liksom IKT-sektorn (trots Sony Mobiles och Ericssons svårigheter). Dessutom vet vi, från arbetsmarknadsstatistiken, att företagstjänster (arkitekttjänster, juridiska tjänster etc) och företagsservice (till exempel lokalvård) hade en mycket positiv utveckling under året. Sannolikt fortsatte dessutom offentlig konsumtion och investeringar att ge ett betydande bidrag till tillväxten.

Även skånsk produktivitetstillväxt mätt som BRP per sysselsatt, eller alternativt uttryckt hur effektivt vi producerar, var relativt god under 2017. Sedan 2013 har skånsk produktivitet utvecklats i linje med den i landet som helhet. Skåne har dock inte tagit igen det tapp man gjorde tidigare under 2000-talet.

Konjunkturen visar tecken på försvagning

Under loppet av 2018 har det kommit allt fler svaghetstecken i såväl svensk som global konjunktur. Även skånsk ekonomi har bromsat in något i år.

Skånska nyckelnäringar såsom livsmedelsindustrin och life science får sägas vara mindre konjunkturkänsliga branscher. Förpackningsindustrin, som också är en traditionellt viktig sektor för Skåne, är också nära relaterad till livsmedel och kan därför tänkas stå emot konjunktur-svängningar bättre än många andra industrisektorer. I viss mån gäller detta också skånsk maskinindustri som också i stor utsträckning är inriktad på bearbetning och hantering av livsmedel. Dessutom kan Skåne sägas vara relativt väl positionerad när det gäller den snabbt accelererande digitala ekonomin i och med dess relativt stora och snabbt växande IKT sektor.

Stark svensk arbetsmarknad, men fortsatt relativt låg skånsk sysselsättningsgrad

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt även om jobbtillväxten har bromsat in något i år jämfört med år 2017. Tillförlitlig regional statistik finns emellertid bara fram till 2017. Mellan 2015 och 2017 steg sysselsättningen i åldersgruppen 20-64 år med genomsnittliga 1,8 procent per år i Skåne och 1,7 procent per år i riket. Den skånska sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20-64 år har också stigit och uppnådde 76,4 procent år 2017.

Trots den något starkare jobbtillväxten i Skåne har det negativa gapet i sysselsättningsgrad gentemot riket ökat under perioden till 2,7 procentenheter. Anledningen är att befolkningstillväxten, och därmed tillströmningen till arbetskraften, har varit snabbare i Skåne. Av samma anledning har vi, i motsättning till i de flesta andra län, inte sett någon nedgång av arbetslösheten i Skåne efter recessionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter