Nu ska vi få mer svenskodlat växtprotein på tallriken

Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan.

Arbetet med handlingsplanen (vid namn Skånebönan) har letts av Livsmedelsakademin med stöd från LRF Syd, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Det har finansierats av Region Skåne, som också ansvarar för den fortsatta koordineringen.

Odling av proteingrödor behöver öka  

Bara en liten andel av de växtbaserade proteinprodukter som produceras i Sverige idag är baserade på svenskodlad råvara, även om odlingen har ökat de senaste åren. För att möta den ökade efterfrågan hos konsumenterna krävs att lönsamheten ökar och att det utvecklas svenska livsmedel som konsumenterna väljer. Dessutom behövs fler industrier som bereder och förädlar råvaran vidare. Råvaran ska inte behöva skickas utomlands för förädling eller enbart bli till djurfoder, vilket det mesta blir idag. 
 
Och det finns fler anledningar att öka andelen odlade proteingrödor i Sverige. Dels för att det är kostsamt för livsmedelsindustrin att inte ha marginaler i form av lager, dels för att baljväxter kräver mindre markanvändning och kan bidra till den biologiska mångfalden. Dessutom gör den svenska livsmedelsförsörjningens brist på råvaror oss beroende av import, vilket i sin tur hindrar Sveriges möjligheter till självförsörjning.   
 
Nu planeras flera insatser för att öka lönsamt och klimatvänligt växtprotein i Sverige.

Skånebönan - handlingsplanen som ska bidra till fler proteingrödor 

Skåne har förutsättningar att bli en ledande region gällande växtbaserat protein. Skånebönan är en ny handlingsplan; en plattform för samarbete mellan företrädare för livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner samt offentliga aktörer. Syftet är att öka odling och förädling av proteingrödor i Skåne. Handlingsplanen är en tvåårig kraftsamling kring prioriterade insatser.

En kraftsamling av lantbruksnäringen, forskningen, företag, innovationssystemet och offentliga aktörer

Skånebönan är framtagen i samarbete mellan Hushållningssällskapet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lantmännen, Livsmedelsakademin, Länsstyrelsen Skåne, Lunds Tekniska Högskola (LTH), Orkla Foods Sverige, Pernod Ricard/The Absolut Company, Region Skåne, RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Sweden Food Arena. Och det finns ännu fler som stöttar initiativet.

Övergripande mål – större skördar och vidareförädling i Skåne

Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan. 

Planen är uppbyggd utifrån fyra delmål:

  • Att säkerställa beställningar av proteingrödor från industrin och handeln till jordbruket 
  • Att skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige 
  • Att tillgängliggöra aktuell kunskap så att den skapar nytta 
  • Att se till att det blir en nationell fortsättning efter handlingsplanen