Skånska kombinationsutbildningar ger snabbare arbete

Flera kommuner står inför utmaningen att många invånare har bristande kunskaper i svenska och därför har svårt att dra nytta av en yrkesutbildning. En rapport från Region Skåne visar att kombinationsutbildningar gör att fler snabbare kommer i arbete.

Trots detta är antalet platser i denna utbildningsform få. En kombinationsutbildning integrerar språkinlärning och yrkesutbildning och underlättar etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Under utbildningen går det att kombinera studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) med en yrkesutbildning.  

Snabbare jobb men statsbidragen används av få  

Region Skåne har följt upp elever som läste kombinationsutbildningar och avslutat studierna sina studier på Komvux under 2017. Uppföljningen pekar på att kombinationsutbildningar leder till att elever i högre grad lyckas etablera sig på arbetsmarknaden efter utbildning. Men samtidigt finns det utmaningar som behöver lösas. Exempelvis som att det är få elever som läser kombinationsutbildningar och användandet av statsbidrag, som ska öka kvaliteten och utbildningsutbudet inom regionalt yrkesvux, är låg. I Skåne är dessutom nyttjandegraden av bidraget sämre än riksgenomsnittet och kommunerna upplever flera utmaningar för att uppfylla de krav som gäller för statsbidragen.   

Förslag för stärka kombinationsutbildningarna  

Region Skåne presenterar därför ett antal förslag på åtgärder för att stärka kombinationsutbildningarna:  

  • Att tillsätta en utredning för att se över hur statsbidraget ska utformas för att stärka kombinationsutbildningarna. 
  •  Att se över om ökad samverkan mellan kommunerna och interkommunal ersättning kan öka elevunderlaget. 
  • Att utveckla det pedagogiska arbetet mot ökad integration av språk- och yrkeskunskaper. 

Statistiken i rapporten grundar sig på de elever där kommunerna sökt och fått statsbidrag beviljat. Skolverket erbjuder kommuner att söka statsbidrag för att öka utbudet av kombinationsutbildningar som ska tillgodose arbetsmarknadens behov.  

Ta del av hela rapporten