Skåne har fått sin första plan för framtiden

Regionfullmäktige antog idag den första planen för Skånes fysiska miljö – Regionplan för Skåne 2022-2040. Regionplanen är en strategisk plan som ska ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna.

Regionplanen tillsammans med de kommunala översiktsplanerna visar riktningen för det framtida Skåne. Det gäller till exempel infrastruktur och kollektivtrafik, förutsättningar för näringslivets utveckling med tillgång till exempelvis mark, vatten och energi, liksom klimat- och energifrågor. Regionplanen bidrar till att skapa grunden för en hållbar samhällsutveckling som ger förutsättningar för att människor ska kunna bo, leva och verka i hela Skåne. 

Regionplaneprocessen

Regionplanen har tagits fram i en omfattande process där de 33 skånska kommunerna, myndigheter, organisationer, länsstyrelsen med flera har kunnat lämna synpunkter i olika steg. Dialogen med kommunerna har varit central för arbetet, där både politiker och tjänstepersoner deltagit.

– Om vi ska klara framtidens utmaningar inom exempelvis energi, klimat och infrastruktur krävs ett enat Skåne. Regionplanen ger oss verktyg för att våra 33 kommuner gemensamt ska kunna utvecklas som en region, säger Anna Jähnke (M) ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Regionplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande planering. På det viset blir regionplanen en plattform för samverkan i arbetet med fysisk planering och ett komplement till den kommunala översiktliga planeringen. Regionplan för Skåne är en levande process och planen kommer löpande att ses över och utvecklas under varje mandatperiod.  

– Många planeringsfrågor spänner över de kommunala gränserna och vinner på att ses i ett regionalt sammanhang. Det gäller till exempel näringslivets utveckling, tillgång till fritidsaktiviteter och vandringsleder, och gestaltad livsmiljö, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne. 

Fakta om regionplanen

2019 fick Region Skåne, efter en ändring i plan- och bygglagen (PBL) uppdraget att upprätta en regionplan. Enligt PBL ska regionplanen ange grunddragen i mark- och vattenanvändningen och riktlinjer för bebyggelse av betydelse för regionen. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.