Skånska lärosäten avgörande för arbetsmarknaden

Region Skåne släpper nu en rapport som undersöker de skånska lärosätenas roll att försörja Skåne och riket med universitets- och högskoleutbildad arbetskraft.

I rapporten analyseras individer som tagit minst 120 högskolepoäng vid Skånes universitet och högskolor sedan början av 2000-talet. Bland annat kartläggs individernas yrkesbana efter avslutad utbildning och matchningen mellan utbildning och Skånes arbetsmarknad undersöks.

Låg arbetslöshet och överutbildning

Ungefär två tredjedelar av de som utbildar sig på ett skånskt universitet eller högskola stannar kvar och arbetar i Skåne efter avslutad utbildning. Det förekommer dock matchningsproblem hos ungefär tolv procent av de högskoleutbildade sysselsatta i Skåne. Oftast handlar det om överutbildning, alltså att individen har en högre utbildningsnivå än vad som krävs för yrket.

Rapporten visar även att arbetslösheten är låg ibland de som utbildar sig på universitet eller högskola i Skåne, endast en halv procent av gruppen hade varit arbetslös i mer än 300 dagar.

Läs hela rapporten

En gemensam inventering av behov

I rapporten definieras fyra typer av företag som har ett stort behov av högskoleutbildad arbetskraft med olika slags kompetenser. För att möta matchningsproblematiken föreslås bland annat att lärosätena väljer ut företag inom strategiska branscher för att gemensamt inventera vilka utbildnings- och kompetensbehov företagen har.

–Rapporten ger oss en fördjupad bild av den helt avgörande roll som de skånska lärosätena spelar för den regionala kompetensförsörjningen. Vi vill att rapporten ska skapa fortsatta diskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta framåt kring dessa viktiga frågor. Region Skåne har ett nära samarbete med alla skånska lärosäten och vill fördjupa det ytterligare för Skånes bästa, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter