Medel riktat till lärosäten ska bidra till realiserandet av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt

Region Skåne utlyste nyligen medel riktat skånska lärosäten för utveckling av kurser med tydlig koppling till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

Satsningen möjliggjordes tack vare det näringslivspaket som regionala utvecklingsnämnden beslutade om i juni 2020 som ett led i att mildra covid-19-krisens verkningar. Totalt kunde Region Skåne bevilja 5 av de inkomna ansökningarna som alla på olika sätt svarar mot behov som uttrycks i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

Lunds universitet ska ta fram två uppdragsutbildningar där den första, Strategisk innovationsledning för hållbar industriell utveckling, är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lund och Industriellt utvecklingscentrum Syd (IUC). Den andra utbildningen, inom Smarta hållbara städer, tas fram vid Internationella miljöinstitutet i samverkan med Sustainable Business Hub, Mobile Heights, Lunds kommun och Helsingborgs stad.

Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp (SLU), startar två utvecklingsprocesser där den ena handlar om hållbara skogsbruksmetoder som ska kunna erbjudas såväl enskilda skogsägare som förvaltare av skog i Södra Sverige. Arbetet sker i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen och Södra skogsägarna. Den andra kursutvecklingsprocessen tar utgångspunkt från de strukturomvandlingar som sker inom livsmedelsproduktionen och är tänkt att möta det behov av förnyade affärsmodeller hos lantbruket som detta innebär.

Högskolan i Kristianstad får medel för en utvecklingsprocess de kallar Kurspaket för innovativa produktutvecklingsprocesser inom livsmedelssektorn. Samverkan sker med Krinova, Testbädd Balsgård och Open Lab Food vid SLU.

Genom uppdragsutbildningarna som kommer erbjudas ska det regionala näringslivet på kort sikt kunna kompetensutveckla individer och på längre sikt bidra till företagens omställningskapacitet och en hållbar regional kompetensförsörjning. Vidare vill Region Skåne stimulera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och skånska klusterorganisationer för att på så sätt skapa en bredare palett av fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter