Vindkraftverk

Så kan Skåne klimatsäkras

Den globala klimatförändringen påverkar även Skåne. I den nya rapporten ”Klimatsäkrat Skåne” ger Lunds universitet och Klimatsamverkan Skåne en samlad bild av hur vi kan minska vår klimatpåverkan och anpassa oss till förändringarna.

Rapporten ger förslag på ett antal strategier som beslutsfattare kan använda för att skapa innovativa lösningar som på ett kostnadseffektivt sätt och i samsyn med en positiv utveckling av regionen kan leda till ett klimatsäkrat Skåne.

Om dagens trender fortsätter resulterar de sannolikt i stora klimatförändringar under de kommande hundra åren. Detta skulle ge stora konsekvenser för världen i stort, och innebära grundläggande förändringar i Skåne med stora behov av klimatanpassning.

Insatser över hela skalan

Men det är ännu möjligt att begränsa klimatförändringarna över tid, via insatser över hela skalan från gradvisa förändringar till mer genomgripande samhällsomvandlingar.

Här krävs bland annat utfasning av fossila bränslen ur energisystemet, teknikutveckling och innovation samt norm- och vaneförändringar mot mer hållbara konsumtionsmönster. Detta behöver inte innebära en motsättning till en positiv samhällsutveckling

Klimatförändringen påverkar Skåne bland annat genom förändringar i temperatur, nederbörd och havsnivå, på samhällsfunktioner och infrastruktur, på jord- och skogsbrukets förutsättningar och avkastning, på människors hälsa och på den biologiska mångfalden.

Rapportens tydliga regionala perspektiv följer FN:s klimatpanels senaste slutsatser att åtgärder behövs på lokal och regional nivå, och är med det troligtvis unik i sitt slag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter