Region Skånes Effektkommission tar fram gemensamma prognoser för nätutvecklingsplaner

En elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med elektrisk effekt att tillgå, på rätt plats och i rätt tid.

Det arbetas på många fronter för en snabb energiomställning och en storskalig elektrifiering av transporter och industri. Det i sin tur ställer krav på Skånes fysiska planering. Därför har det nu skapat en arbetsgrupp med fokus på nätutveckling och gemensamma prognoser för nätutvecklingsplaner inom Effektkommissionen.

Nätägarna ska ta fram nätutvecklingsplaner
I en snar framtid blir nätägare skyldiga att ta fram och redovisa nätutvecklingsplaner som visar hur de väljer att investera under de kommande 5–10 åren. Just nu pågår arbetet för att anta en ny lag om just nätutvecklingsplaner. Kort sagt ger lagförslaget möjligheten börja bygga ut elnäten baserat på välgrundade prognoser snarare än bevisade behov vilket skulle göra tillståndsprocesserna betydligt snabbare och effektivare – med bibehållen rättssäkerhet.

När regionens städer växer och när transportsektorn och industrin elektrifieras ökar efterfrågan på elektrisk effekt. Genom årsvisa prognoser ska vi kunna se behoven innan de uppstår.

  • Ska elbristen kunna lösas måste det kunna investeras för framtida behov, inte för gårdagens behov. Då är välgrundade prognoser för effektbehoven nyckeln för att arbeta snabbare, mer effektivt och flexiblare när det kommer till elförsörjningen. Dagens regelverk tillåter inte att elnätet byggs ut i förebyggande syfte utan måste baseras på redan befintligt behov. Detta måste vi ändra på, säger Anna Jähnke ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Ambitionen med arbetsgruppen är att skapa årsvisa prognoser för att se vad som behövs för att Skåne ska klara den ökade efterfrågan på effekt. I arbetsgruppen ingår Region Skåne, Öresundskraft, Eon, Kraftringen och Skånes kommuner. Övriga nätägare kommer involveras efterhand.

  • Vi behöver kroka arm i Skåne för att nå samsyn och tala med en gemensam röst. Det är vår enda chans om vi ska lyckas möta den stora omställning i energisystemet som vi ställs inför just nu, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Bakgrund
I Skåne står energisystemet inför en rad utmaningar. Den lokala elproduktionen har minskat samtidigt som Skåne växer med både invånare och verksamheter. Dessutom förväntas en ökad elektrifiering av olika verksamhetsområden, till exempel transportsektorn och industrin. Detta innebär sammantaget en ökande efterfrågan på el. Elnätet är i behov av förstärkning för att kunna möta behovet av el vid alla årets tidpunkter, men det tar lång tid att bygga ut elnätet. Därför finns ett stort behov av samverkan, flexibla lösningar och hushållning med elektrisk effekt.

Region Skånes Effektkommissions startade sitt arbete i februari 2021 och består av Region Skåne, Malmö stad, Helsingborg stad, Lunds kommun, Kristianstad kommun, Ystad kommun, Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Öresundskraft, E.ON, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Syftet med Effektkommissionen är att förbättra elförsörjningen vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom en Effektkommission kan skånska aktörer samla sig och agera gemensamt.

Kontakta Skånes Effektkommission:
Ola Solér
Ola.soler@skane.se
044-309 30 65

Läs mer om Skånes Effektkommission:
www.utveckling.skane.se/tema/effektkommissionen/