EU Green Week 2020

EU Green Week arrangerades den 19-22 oktober som en del av det årliga policyeventet European Week of Regions and Cities. Beslutsfattare och experter samlades från hela Europa för att diskutera miljö- och klimatpolitik med fokus på den regionala nivån

De europeiska markernas hälsa och dess centrala roll för en hållbar utveckling diskuterades under flera seminarier. Markerna har under en lång tid överexploaterats genom bland annat övergödning, användning av bekämpningsmedel och urbanisering.

För att rädda Europas marker har EU presenterat flera nya policyverktyg, däribland missionen ”Caring for soil is caring for life” och strategin ”Från jord till bord” om hållbar livsmedelsförsörjning. Den europeiska markhälsan måste förbättras, för vilket åtgärder såsom ökad medvetenhet om markernas centrala roll för vår överlevnad underströks. Även behovet av en kapacitetsökning för att ta hand om marker och användning av offentlig upphandling för att integrera gröna lösningar i skolor och sjukhus diskuterades. Här lyftes regioner som viktiga aktörer.

Vidare belystes regioners, kommuners och städers arbete med klimatanpassning under EU Green Week. För att fullt ut svara på utmaningarna krävs inte bara kunskapsutveckling och krishantering utan också strategisk stadsplanering och tillräcklig finansiering. EU:s borgmästaravtal (Covenant of Mayors for Climate and Energy) erbjuder stöttning för klimatanpassning till regioner, städer och kommuner i form av underlag, mallar, samarbeten, webbinarier och workshoppar.

Satsningar på tåg och järnvägar står högt på EU-kommissionens agenda, därför är nästa år dedikerat till att fokusera särskilt på den typen av resande. EU-kommissionen vill att tågindustrin ska bli en attraktiv arbetsgivare, att tåg som drivs av ren vätgas ska lanseras, att den regionala sammankopplingen ska bli bättre och att transport över landsgränserna ska bli enklare. Sammantaget är ambitionen att järnvägen ska utgöra fundamentet för mobiliteten i EU.

Utöver markhälsa, klimatanpassning och transport diskuterades bland annat även energi- och klimatinvesteringar inom ramen för olika EU-fonder, gröna partnerskap, gröna synergier och stadsplanering för bättre hälsa.

Läs mer om EU Green Week

Läs mer om EU:s borgmästaravtal

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter