• Hedlandet, en av två nya aktörer som får verksamhetsstöd, erbjuder residens inom hela det litterära området i en rogivande omgivning i Torna Hällestad. Foto: Sophie Holgersson

Region Skånes kulturbudget – nästan 100 verksamheter får stöd

Kulturnämndens insatser under 2023 utgår från Region Skånes gemensamma mål om framtidstro och livskvalitet i fokus. Idag beslutade nämnden om verksamhetsplan och budget. I år får nästan 100 aktörer verksamhetsstöd.

Region Skånes kulturnämnd fokuserar på långsiktiga förutsättningar för kultursektorn och den kulturella infrastrukturen i Skåne. I sitt första beslut om verksamhetsplan och budget för 2023 fastställer kulturnämnden vilka verksamheter som ska få verksamhetsstöd från Region Skåne. Totalt handlar det om 99 verksamheter inklusive 10 studieförbund som får ett årligt stöd.

Kulturnämnden väljer att ge verksamhetsstöd till två nya verksamheter som har stor betydelse inom sina respektive konstområden – Hedlandet residens samt Kollaborativet.  

Residens inom det litterära området

Hedlandet är en ideell förening som erbjuder residens inom hela det litterära området, bland annat skönlitteratur, film, dramatik och musik. På en gård i Torna Hällestad, Lunds kommun, får författare, konstnärer och forskare möjlighet att utforska framtidens berättelser enskilt eller i samspel med andra utövare. Verksamheten verkar för ”kulturell återbäring”, vilket innebär att residenterna även medverkar i olika publika aktiviteter under sin residensvistelse.   

Medskapande scenkonstgrupp

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som verkar i gränssnitt mellan dans, performancekonst och teater. Gruppen skapar scenkonstnärliga upplevelser som utgår från kroppen och som talar till alla våra sinnen, där alla scenkonstens element har samma konstnärliga värde. Kollaborativet arbetar i medskapande processer i nära samarbete med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger. 

Ett andra beslut i februari

Eventuella uppräkningar och förstärkningar av verksamhetsstöden samt andra satsningar beslutar kulturnämnden om vid sitt sammanträde den 16 februari. Då fastställs verksamhetsplan och budget för 2023 efter det att nämnden fått besked om hur stor den statliga medfinansieringen för regional kulturverksamhet blir. 

Fakta om kulturnämndens verksamhetsplan och budget 

  • Kulturnämndens budget för 2023 omsluter 582,4 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 7,5 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 346,8 miljoner kronor för 2023. 
  • Till bas för kulturnämndens arbete ligger Region Skånes gemensamma mål om framtidstro och livskvalitet i fokus, men också det regionala kulturpolitiska målet att det ska finnas ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets i hela Skåne.
  • Kulturnämndens har i sitt första budgetbeslut utgått ifrån att den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen kommer att vara oförändrad jämfört med 2022. Beslut om fördelningen av det statliga stödet till regional kulturverksamhet fattas av Kulturrådets styrelse den 26 januari.
  • Verksamhetsplan och budget för 2023 kommer att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 16 februari 2023, då nämnden fått besked om hur stor den statliga finansieringen blir.  

Dagordning och handlingar från mötet (skane.se)