• Bild från Stora utvecklingsdagen 2022. En dag för folkbiblioteken i Skåne att dela inspiration och lärdomar från de projekt och utvecklingsinsatser de genomfört med stöd från Region Skåne. Foto: Kulturförvaltningen

Triss i skånsk medverkan på Bokmässan 2022

På Bokmässan 2022 medverkar två skånska bibliotek, Höganäs och Simrishamn, samt den regionala biblioteksverksamheten på Bibliotekscenen för att berätta om sina projekt!

1. Tydligt, tillgängligt och tryggt bibliotek för alla

Simrishamns bibliotek, på Biblioteksscenen torsdagen den 22 september kl 11.30

Programpunkten på Bokmässan

En av de vanligaste orsakerna till kognitiva problem på bibliotek är rörig och otydlig information. Det här projektet tydliggör VAD man kan göra på ett bibliotek, VAR man gör det och HUR man gör det. Förmedlingen sker med skyltning på ett kognitivt tillgängligt sätt, ett sätt som arbetats fram tillsammans med målgruppen och expertis på området.

Primärt är syftet att uppnå ett bibliotek som är tydligt, tillgängligt och tryggt för alla. Sekundärt är projektet tänkt att lägga grunden för ett fortsatt delaktighetsarbete med målgruppen. Lisa Jansson och Kate Visonj berättar hur man arbetat på Simrishamns bibliotek.

Kontaktperson: Lisa Jansson, e-post: lisa.jansson@simrishamn.se

Biblioteket har fått stöd från Region Skåne.

Simrishamns bibliotek

2. Bibblan och jag 2.0 – framtidens socialt hållbara bibliotek

Höganäs bibliotek, på Biblioteksscenen torsdagen den 22 september kl 14.00

Programpunkten på Bokmässan

Ett nytt huvudbibliotek ska byggas i Höganäs och syftet med projektet är att lägga grunden för framtidens bibliotek, med social hållbarhet som utgångspunkt och ett reellt inflytande från bibliotekets prioriterade målgrupper.

Kontaktperson: Terese Blandford, e-post: terese.blandford@hoganas.se

Biblioteket har fått stöd från Region Skåne.

Biblioteken i Höganäs

3. Biblioteken som resurs i kommunens digitala utveckling

Regional biblioteksverksamhet, på Biblioteksscenen torsdagen den 22 september kl 15.00

Programpunkten på Bokmässan

Hur kan biblioteken vara en resurs i kommunens digitala utveckling? Hur arbetar biblioteken med digitalisering gentemot invånarna i kommunen? Kan kommunens kundtjänster, medborgarkontor med flera dra nytta och lära av bibliotekens arbete med att stärka sina medarbetares kompetens för att möta invånarnas digitala frågor?

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet har tillsammans med den regionala digitaliseringskoordinatorn tagit initiativ till ett samarbetsprojekt som ger förutsättningar för biblioteks- och digitaliseringschefer i Skånes kommuner att mötas, inspireras av goda exempel, diskutera och identifiera egna samarbetsmöjligheter.

Vi har genomfört en insats i april 2022 med nedanstående innehåll.

Syftet med dagen: Digitaliseringsansvariga ska få en bra inblick i bibliotekens digitaliseringsarbete och hur de kan samverka framöver.

Målet är att biblioteks- och digitaliseringsansvariga ska ha konkreta frågor att samverka kring efter denna dag.

Inspirationspass 1

Per Linde, fil dr i interaktionsdesign vid Malmö universitet, är engagerad i forskningsprojektet CAPE – Civic Agency in Public E-service innovation, ett samarbetsprojekt med universiteten i Helsingfors och Köpenhamn. Som en del i projektet har de som ambition att utveckla ett nytt koncept som de kallar Civic Innovation Centres (CICs) med tänkta värdskap hos offentliga bibliotek. Per kommer att göra en kort föreläsning med utgångspunkt i projektet, ge konkreta exempel samt hålla i en workshop.

Inspirationspass 2

Hur kan digitaliseringsavdelningen och biblioteket samarbeta?

Hur såg resan ut för att landa i ett Digidelcenter? Hur samarbetar digitaliseringsavdelningen i Helsingborg med biblioteket och vilka fördelar ser de från båda håll med det? Vad behöver invånarna hjälp med när det gäller frågor inom det digitala området?

Ett samtal mellan Maria Albjär, projektledare på Digitaliseringsavdelningen, Tina Haglund avdelningschef och Eva Hveem, bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek.

Workshop och delning.

Inspirationspass 3

Presentation av Digiteket.

Christoffer Krämer, redaktör på Digiteket, berättar om den nationella sajten för digital fortbildning och inspiration som är skapad för bibliotekspersonal, av bibliotekspersonal och är öppen för alla.

Hur har Teknikjakten och andra goda digitala exempel, utvecklats för att nå olika behov av digital kompetenshöjning hos invånarna? Annika Eriksson, bibliotekarie på Umeå bibliotek, deltar på länk.

Workshop och delning.

Sammanfattning, boka möte, nästa steg och avslutning.