• TAKK-sagostund med musik i stadsparken tillsammans med Helsingborgs kulturskola. Foto: Matilda Nilhamn 

Trippelt prioriterad målgrupp i fokus för nytt projekt på Helsingborgs bibliotek

Helsingborgs bibliotek satsar i det nya projektet TrioPrio på en målgrupp som är trippelt prioriterad enligt bibliotekslagen - barn som har en funktionsnedsättning och ett annat modersmål än svenska.

Projektet TrioPrio, som startade i början av februari, får stöd av Region Skånes medel för biblioteksutveckling, Experimentspåret.

Projektgruppen på Helsingborgs bibliotek, genom Petra Glans svarar på några frågor om projektet:

Ni har nyss satt igång ett nytt projekt där ni riktar in er på en alldeles speciell målgrupp som ni kallar TrioPrio – vilka är det? 

TrioPrio är barn som har en funktionsnedsättning och ett annat modersmål än svenska. Vi valde namnet på projektet med hänvisning till bibliotekslagen där barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper. TrioPrio syftar på att barnen vi vill nå är med i samtliga dessa tre prioriterade grupper.  

Varför har ni valt just denna målgrupp? 

Vi vill få mer kunskap om bemötande och inkludering av målgruppen TrioPrio på biblioteket: Hur vi kan nå ut till barn och föräldrar, få dem att känna sig välkomna på biblioteket, och anpassa aktiviteter till målgruppen. Vi tänker att vi behöver göra en extra insats för att gruppen ska veta om att biblioteket finns och att de är välkomna.  

Till att börja med ska ni göra en förstudie - hur ska ni gå tillväga? 

Vi ska ta reda på vilka kontakter och resurser som finns i Helsingborg, och som kan vara till hjälp för att nå målgruppen. Vi undersöker också goda exempel på arbete som gjorts med målgruppen eller liknande grupper i olika sammanhang nationellt eller internationellt, som vi kan lära och inspireras av. Vi vill också undersöka hur vi skulle kunna arbeta uppsökande gentemot dessa barn för att nå ut med vår verksamhet på platser de befinner sig på. 

Hur tänker ni använda resultatet av studien? 

Tanken är att förstudien ska resultera i ett häfte som kan användas av oss i projektgruppen och inspirera våra kollegor, som språngbräda och stöd för att underlätta i kontakten med målgruppen. I häftet kommer vi att redogöra för kontakter vi kartlagt i staden och goda exempel samt metoder och hjälpmedel vi hittat på hur andra arbetat med att sänka trösklarna för målgruppen. I förlängningen hoppas vi förstås på att träffa barnen.  

Vad hoppas du att ert projekt ska leda till för förändringar för målgruppen TrioPrio? 

Vi hoppas bli bättre på att tala om för målgruppen att biblioteket finns och att de är välkomna dit, samt att vi som personal kan ha mer kunskap med oss i mötet. Vi är flera i personalen som gått kurs i TAKK och vi skulle gärna använda den kompetensen och andra lärdomar från vårt projekt i aktiviteter för gruppen.