• Bild från Malmö stadsbibliotek. Foto: Lars Dareberg.

Rum för demokrati på Biblioteken i Malmö

2021 beviljades Biblioteken i Malmö projektstöd av Region Skåne för ett tvåårigt delprojekt med så kallade redaktioner, inom ett större projekt, “Rum för demokrati”, i syfte att demokratisera det offentliga rummet och bredda det offentliga samtalet.

Intervju om projekten

Projektledare Pär Gustafsson svarar på några frågor om tankarna bakom och arbetet med projektet.

Vad är rum för demokrati?

Det demokratiska uppdraget är centralt för folkbiblioteken. Biblioteken i Malmö (BiM) har en uttalad ambition att verka som kompensatorisk möjliggörare och demokratisk mötesplats för Malmöborna, samt att verka för yttrandejämlikhet. För att stärka bibliotekens demokratiska roll har BiM under 2021 sjösatt satsningen “Rum för Demokrati”, där vi genom fördjupad samverkan och medskapande processer utvecklar verksamhet som bidrar till att motverka det demokratiska utanförskapet och diskriminering. Satsningen har särskilt fokus på att balansera upp det demokratiska inflytandet och ge rum för perspektiv och erfarenheter som inte för närvarande har utrymme i det offentliga samtalet.

Målet för verksamheten är att stärka och utveckla nätverk och samarbeten med civilsamhället, utveckla biblioteken utifrån de prioriterade gruppernas behov, att bidra med att minska det demokratiska utanförskapet, samt att bredda den allmänna förståelsen genom att erbjuda fler perspektiv. Vederhäftig uppföljning och utvärdering prioriteras i arbetet.

Hur arbetar ni med medskapande?

Projekten och arrangemangen inom konceptet “Rum för Demokrati” syftar till att demokratisera de offentliga rummen och att bredda det offentliga samtalet. Genom att sätta samman arvoderade arbetsgrupper (så kallade redaktioner) med en kombination av personer med relevanta kompetenser, nätverk och perspektiv kan arrangemang, projekt och aktiviteter växa fram som breddar, berikar och visar på alternativa uttryck och synsätt. Detta arbetssätt kan också komma att bli värdefulla arbetslivserfarenheter och en chans att utveckla nya nätverk. Därmed demokratiseras hela arbetsprocessen och genomströmningen av olika kompetenser i verksamheten ökar.

Syftet med arbetsgrupperna (redaktionerna) är att få tillgång till människor med andra erfarenheter och kompetenser i det medskapande arbetet att arrangera evenemang och aktiviteter kopplade till frågor som är viktiga för de nationella minoriteterna och andra som inte i dagsläget är eller känner sig delaktiga i den offentliga debatten. Genom arbetsgrupperna får vi tillgång till för biblioteket nya nätverk. Biblioteken får möjlighet att förändra arbetssätt och erbjudanden med utgångspunkt i nationella minoriteters behov och möjlighet att försöka bredda den allmänna förståelsen för minoriteter genom att erbjuda fler perspektiv. Att kunna arvodera deltagare i redaktionerna är en förutsättning för det här arbetet. 

Hur är redaktionen organiserad och hur arbetar den?

Tillvägagångssättet för arbetsgrupperna (redaktionerna) kan se helt olika ut. Det viktiga här är att utgå ifrån de behov och förutsättningar som individer i arbetsgrupperna har. För oss på biblioteket handlar det om att vara lyhörda och väldigt flexibla.

Hur kan det här projektet utgöra ett lärande för medarbetare vid Biblioteken i Malmö?

Det är alltid ett lärande i att göra något som inte gjorts förut med människor en inte arbetat med tidigare.

På vilket sätt bidrar “Rum för demokrati” till ett samtal om demokrati?

Det är inte säkert att “Rum för demokrati” kommer att föra samtal om just begreppet demokrati eller tankar kring vad demokrati är. Det som är säkert är att “Rum för demokrati” kommer att jobba för att arbeta utifrån en analys om att alla inte har samma förutsättningar att delta och yttra sig i frågor om samhälle och kultur. Det blir därför naturligt att arbeta med yttrandejämlikhet i praktiken.