• ShareMusic & Performing Arts arbetar med metod- och kunskapsutveckling kring ett inkluderande förhållningssätt inom hela kultursektorn. Foto: ShareMusic & Performing Arts

Region Skånes kulturbudget för 2022 – Nystart och utveckling

Kulturnämnden har fastställt verksamhetsplan och budget för 2022. Drygt 500 miljoner kronor fördelas till ett 90-tal kulturverksamheter som tillsammans ska bidra till ett rikt och dynamiskt kulturliv.

Kultursektorn står inför en nystart efter en pandemi som påverkat kulturlivet på många och djupgående sätt. Kulturnämnden i Region Skåne väljer därför i sin verksamhetsplan och budget att fokusera på långsiktiga och stärkta förutsättningar för kultursektorn och den kulturella infrastrukturen. Detta görs framför allt genom att stärka finansieringen av de årliga verksamhetsstöden. Dessutom stärks potten för sökbara projektmedel från 12,4 miljoner kronor i budgeten för 2021 till 21,6 miljoner kronor i årets budget.

Ett axplock av satsningar

Stärkning av centrumbildningar

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande i hela Skåne stärker kulturnämnden finansieringen av flera av de centrumbildningar som fungerar som en resurs för konstnärer inom olika konst- och kulturområden. Kulturnämnden har även avsatt medel för en utlysning av residens som syftar till konstnärlig fördjupning och utveckling.

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts får ett dubblerat stöd för sitt arbete med att främja allas möjligheter att delta i och bidra till ett mångfacetterat kulturutbud i Skåne oavsett funktionsförmåga. Region Skåne har även tecknat ett interregionalt samverkansavtal med Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen för att säkerställa en långsiktig finansiering av deras verksamhet så att de kan fungera som en resurs för hela kulturlivet.

Barns och ungas rätt till kultur

Barns och ungas rätt till kultur är ett kulturpolitiskt prioriterat område. Under 2022 avsätter kulturnämnden medel för en utlysning i syfte att skapa nya berättelser för målgruppen genom olika tvärkonstnärliga berättarformer. Dessutom får Riksteatern Skåne en förstärkning för sitt arbete med KulturCrew, en metod för att öka barns- och ungas delaktighet och inflytande över kulturutbud och arrangörskap i skolan och på fritiden.

Stärka cirkusområdets infrastruktur

Cirkus är ett konstområde under stark utveckling i Skåne. För att stärka områdets infrastruktur och skapa större förutsättningar för cirkusens aktörer att verka i Skåne höjer kulturnämnden verksamhetsstödet till Riksteatern Skåne för att de ska ha möjlighet att anställa en cirkuskonsulent. Redan i kulturnämndens preliminära budget beslutades att ge verksamhetsstöd till Manegen – centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance.

Fakta om kulturnämndens verksamhetsplan och budget

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår från de fem utvecklingsområdena i Region Skånes regionala kulturplan; Konstnärlig utveckling, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Kultur för barn och unga samt Digital utveckling.

Kulturnämndens budget för 2022 omsluter 575 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 15 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 339,3 miljoner kronor för 2022. Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 235,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 15 miljoner kronor jämfört med 2021.

Redan i sin preliminära budget, i december, beslutade kulturnämnden om att stödja två nya verksamheter som spelar en viktig roll för den kulturella infrastrukturen. Det gäller Manegen – centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance samt Skillinge Seriefestival.