• Teater Sagohuset får stöd för att skapa berättelser med förskolebarn som ett sätt att förbereda nyanlända barn i förskoleåldern, och deras föräldrar, innan de börjar på förskolan. Bilden från Sagohusets föreställning Hur gick det sen? Foto: Emmalisa Pauly

Region Skåne satsar 1,5 miljoner kronor på kulturprojekt

Åtta olika kulturprojekt som ska utveckla nya berättelser och berättarformer för barn och unga får 1,5 miljoner kronor av Region Skåne.

Barn och ungas kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar olika medier, konst- och kulturområden. 

För att öppna upp för fler att utforska och skapa ny angelägen konst och kultur utifrån barn och ungas berättarvärldar så utlystes stöd till projekt inom Nya berättelser och berättarformat för barn och unga.

Utav tjugo inskickade ansökningar får nu åtta sökande nu dela på 1 500 000 kronor. De åtta projekt som nu får stöd har alla en öppen, utforskande ingång till det konstnärliga genomförandet samt ett respektfullt och inkluderande förhållningssätt gentemot målgruppen.  

De konst- och kulturområden som finns representerade i projekten är teater, dans, övrig scenkonst, digitala spel, litteratur, fotografi, serier samt musik.

Beviljade stöd

Anders Blentare enskild firma beviljas 120 000 kronor till en förstudie till den inkluderande, interaktiva och audiovisuella röstföreställningen Voiceland/Röstland. Målet med förstudien är att få undersöka och komma fram till hur utövare på bästa sätt skapar en sinnlig berättarform som alla kan uppleva på lika villkor oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning.  

Författaren Anette Eggert enskild firma beviljas 54 000 kronor för att skriva tillsammans med barn på ett nytt och mer utforskande sätt där hon samtidigt tar utgångspunkt och reflekterar kring sitt eget skönlitterära skrivande. Projektet utförs i en idrottsmiljö och sätter fokus på en viktig genre – hästboken - som betyder mycket för många barn och unga och är en viktig inkörsport till läsande och skrivande. Hur bidrar stallmiljön till skapandet, och att i den möta barnen i deras miljö som de tycker om och respekterar?  

Carl Mikael Björk enskild firma beviljas 173 000 kronor för ett projekt som rör sig mellan det dokumentära och det gestaltande, iscensatta fotot som ett sätt att upptäcka och åskådliggöra narrativ, teman, frågor och relationer som tar form genom barns lek. Samverkan sker mellan en fotokonstnär, en förskola och Malmö universitet.  

Freja Andersson enskild firma beviljas 258 000 kronor till ett projekt som är ett samarbete mellan tre konstnärer i olika discipliner som ljud, musik, scenografi, koreografi, film och ljus. Projektet ska undersöka och hitta nya angreppssätt, verktyg och konstnärliga metoder för att arbeta mot och tillsammans med ungdomar. Syftet är att tillsammans med unga utveckla det egna konstnärskapet att bli mer inkluderande och få möjlighet att testa och utveckla kunskap i olika tekniska verktyg. 

Kollaborativet beviljas 184 000 kronor för att genomföra projektet Extraspråkligt berättande. Målet är att skapa förutsättningar, genom tid och rum, för de barn som kommunicerar extraspråkligt, stödja barnen i deras eget uttryck och berättande med hjälp av sceniska iscensättningar och en rik variation av sinnligt språkande material. Att utforska nya berättarformer och öppna upp perspektiven, att inkludera alla barns berättelser, hur de än gestaltas står i fokus.  

Seriefrämjandet beviljas 375 000 kronor till ett projekt som bland annat ska titta på hur Seriefrämjandet kan utveckla serietecknande som ett pedagogiskt verktyg i medskapande arbete med barn och unga. Projektet ska knyta samman serietecknare och spelutvecklare med grupper av barn och unga i grundskoleålder, för att lyfta fram en mångfald av barn och ungas berättelser i en rad olika former och uttryck.  

Teater Sagohuset beviljas 136 000 kronor till ett projekt som ska skapa berättelser med förskolebarn. Detta blir ett delprojekt i deras projekt Hallå Förskola som är ett pågående 3-årigt samarbetsprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet är bland annat att förbereda nyanlända barn i förskoleåldern och deras föräldrar innan de börjar på förskolan.  

Transcenders Media AB beviljas 200 000 kronor för ett spelprojekt indelat i tre faser där de två första, den explorativa fasen och simulations-fasen ingår i projektet. Den tredje fasen, där spelet produceras ingår inte. Projektet kommer att genomföras av ungdomar i åldern 14–18 år som deltar i utformandet av spelen och en arbetsgrupp där det ingår projektledare, speldesigner och programmerare, unga sportutövare, expert på AI-visualiseringar, concept artist och en kulturgeograf.