• Skånes Dansteater, Big Fox och Anna Brånhede, tre aktörer från de kulturella och kreativa näringarna i samarbete kring digitaliserad danskonst. Foto: Nelson Rodriguez Smith

Crossinnovation och digitalisering inom de kulturella och kreativa näringarna

Den kulturella och kreativa sektorn har drabbats hårt av pandemin under de senaste två åren. Samtidigt som sektorn nu står inför en omstart efter pandemin möts hela samhället av stora utmaningar.

Utmaningar i form av en snabbt förändrad omvärld med bland annat ökad globalisering, automatisering, klimatförändringar och digitalisering. För att möta dessa utmaningar satsar Region Skåne på att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i regionen. Under våren startar två projekt som handlar om att dels främja en innovationsstruktur där de kulturella och kreativa näringarnas kunskaper tas tillvara, dels stärka de kulturella och kreativa företagens kompetens inom framför allt det digitala området. Projekten är delfinansierade av EUs strukturfonder.

Crossinnovation

Tillsammans med Region Blekinge har Region Skåne fått medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en förstudie för att utveckla och testa nya innovationsstrukturer som baseras på samarbete och där de kompetenser som finns inom de kulturella och kreativa näringarna kan tas tillvara. I förlängningen ska de nya strukturerna främja konkreta lösningar i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.

Digitalisering

Region Skåne har även fått medel från Europeiska Socialfondens program React för ett kompetensutvecklingsprojekt som ska stärka personer som arbetar inom de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Projektet erbjuder kompetensutveckling med fokus på användandet av digitala verktyg för kreativt arbete, marknadsföring och ökad synlighet i digitala kanaler samt utforskandet av nya möjligheter för kreativt uttryck med hjälp av teknologi.

Bakgrund

Region Skånes arbete med att främja utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) tar sitt avstamp i den reviderade regionala handlingsplanen som kulturnämnden beslutade om hösten 2020. Handlingsplanen omfattar sex prioriterade utvecklingsområden:

  1. Kartläggning och kunskap
  2. Ökad samverkan
  3. Villkor för kulturellt, konstnärligt och kreativt skapande
  4. Bygga kapacitet
  5. Innovation och hållbar tillväxt
  6. Finansiering.

Region Skåne har varit en föregångare när det gäller arbetet med att synliggöra och stärka den utvecklingspotential som ryms inom KKN. Redan 2013 antog regionala tillväxtnämnden och kulturnämnden inom Region Skåne en gemensam strategi för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar.

Nu deltar Region Skåne aktivt i arbetet med att ta fram en motsvarande strategi på nationell nivå. Bland annat genom att Jenny Tingvall Kornmacher, utvecklare på Region Skånes kulturförvaltning, är knuten till arbetet med att ta fram den nationella strategin som expert.