• Dansaren Daniel Staley från danskompaniet Memory Wax spelar föreställningen Mitt lilla stora rum under inspirationsdagen Med orden växer världen i Malmö. Foto: Kulturförvaltningen

  • Samtal på scen under inspirationsdagen Med orden växer världen i Malmö den 18 maj. Rubriken på samtalet var Språkfrämjande konstupplevelser för de allra minsta. Foto: Kulturförvaltningen

Bokstart på nya platser och med flera sinnen

Vad händer när Bokstart tar plats på nya arenor i samhället? Och hur kan exempelvis dans, konst och film bidra till arbetet med små barns språkutveckling? Det är frågor som Bokstart Skåne har utforskat under ett par års tid.

I Skåne har folkbiblioteken arbetat med Bokstart tillsammans med förskolor och barnhälsovård sedan 2015. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet. Syftet är att stimulera språkutveckling hos barn upp till tre år.

Bokgåvor och högläsning

Vanliga insatser inom ramen för Bokstart är hembesök med en bokgåva till småbarnsfamiljer, föräldraträffar på biblioteket eller att biblioteket erbjuder bokpåsar och högläsning på förskolor. Det kan också handla om informationsträffar för nyblivna föräldrar om vikten av högläsning, om sagostunder för bebisar på biblioteket eller om väntrumsbibliotek på BVC. I samverkan med barnhälsovård och förskolor har biblioteken i Skåne hittat många metoder för att nå fler.

– De senaste årens arbete med Bokstart har fått fler att upptäcka hur otroligt viktig målgruppen små barn och deras vuxna är. Den gruppen har fått ta större plats på biblioteken. Allt fler inser hur betydelsefullt det är att arbeta språkutvecklande även med de allra minsta, säger Annelien van der Tang-Eliasson, samordnare för Bokstart Skåne.

Bokstart på nya platser

Ganska tidigt föddes idén att arbeta med Bokstart på fler arenor i Skåne än bibliotek, barnhälsovård och förskolor. Tanken var att det kunde bidra till att man når fler barn och vuxna. Nya arenor och sammanhang innebär också nya och andra ord.

– Kärnan i Bokstart är samtalet mellan barn och förälder. Det kan vara kring en bok, men det kan också vara kring en gemensam upplevelse, som ett museibesök, en film eller en dansföreställning. Om vi kan skapa goda förutsättningar för det samtalet, så arbetar vi språkfrämjande, säger Annelien van der Tang Eliasson.

I botten låg också en nyfikenhet på hur andra konst- och kulturformer skulle kunna berika Bokstartsarbetet.

– Vi ville se vad som kunde hända om vi använde oss av andra uttryck, som bildkonst, dans eller film, för att arbeta medvetet språkfrämjande med de små barnen. Vi vet också av erfarenhet att det brukar hända spännande saker när olika professioner och verksamheter möts kring ett gemensamt projekt eller mål.

Med orden växer världen

I mitten av maj arrangerade Region Skåne en inspirationsdag på temat Bokstart och små barns språkutveckling, Med orden växer världen. Deltagarna var bibliotekarier, BVC-personal, museipedagoger och förskolepedagoger. Fokus låg på de senaste årens projekt som tagit Bokstart till nya arenor i Skåne, som Wanås Konst, Moderna museet, Trelleborgs museum, Landskrona museum och BUFF Filmfestival i Malmö. Det var också ett tillfälle att genom olika samtal och workshops lyfta möjligheten att arbeta språk- och läsfrämjande med hjälp av olika uttrycksformer – som dans, lek, sång, konst eller skapande med händerna.

Dans gav energi i arbetet på biblioteket

Ett uppskattat inslag under dagen var danskompaniet Memory Wax som har arbetat tillsammans med biblioteken i Svedala och Ystad i två olika regionalt finansierade projekt, båda med fokus på de små barnens språk. I båda projekten blev det tydligt att dansen gav en extra dimension till samspelet med barnen.

– Det finns en enorm kraft i att låta sig inspireras av varandra och av olika former av konst och kultur i sitt arbete med de små barnens språkutveckling. Det kan vi verkligen konstatera, säger Annelien van der Tang Eliasson, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Bokstart på nya arenor – projekt i Skåne 2019-2022:

Krypspåret på Trelleborgs museum
Syftet är att på ett lekfullt sätt gynna små barns språkutveckling och att göra museets rum tillgängliga även för de yngsta besökarna. Krypspåret består av sex interaktiva stationer som är infogade i museets fasta utställningar Stadslifv och ÖGA mot ÖGA. Här kan barnen nu interagera i utställningen med hjälp av gula knappar, som i sin tur startar ljud, tänder ljus, startar ånglok med mera. Stationerna är tillgängliga med hänsyn till olika funktionsvariationer – knapparna är tryckvänliga, och flera av stationerna är taktila och arbetar mot våra olika sinnen. Stationerna uppmanar även till utmaning genom att besökaren lockas att öppna luckor, klappa fårets päls med mera.
Besökarna får också med sig en bok hem från Krypspåret. Där finns bilder av det som barnen har upplevt, tillsammans med dikter som hörde till utställningen.

Välkomna nu, stora som små
Gåendes, krypandes eller lätt på tå!
Huka dig ner och snart får du se
Ett nytt litet spår med en härlig buffé
Av tåg som i väggen kör in
Dockor och får med äkta skinn
Till sist en orm och ett hundskelett
Men var inte rädd, du får inget bett!

Krypspår - Trelleborgs kommun

Babykatalog från Trädgårdslandet på Landskrona museum
Den populära lekutställningen Trädgårdslandet på Landskrona museum har roat många små besökare sedan den invigdes för sex år sedan. Här kan de allra minsta klättra i komposten, krypa i kaninernas labyrint, plocka morötter eller sjunga en sång med snigeln. På olika sätt introduceras de för upplevelserna och orden som hör trädgården till.
Annika Thore, scenograf och författare som har tagit fram utställningen tillsammans med Landskrona museum, har nu kompletterat den med ett slags babykatalog. Det är en rosa ask med tolv vackert formgivna runda kort i kartong. På korten finns bilder på ena sidan och ord och strofer från utställningen och från Snigelns sång på andra sidan. Sången går också att lyssna på hemma. Barnen får ta med sig asken hem efter besöket på utställningen, för att fortsätta sjunga och prata med sina vuxna. Med de tolv runda korten kan man skapa många nya berättelser tillsammans.

Landskrona stad - Barn & museet

Språkfrämjande konstupplevelser för de allra minsta
Projektet skedde i samarbete mellan Moderna museet och Bellevuegårdsbiblioteket i Malmö.
Under tiden som den stora retrospektiva utställningen av konstnären Hilma af Klint pågick på Moderna museet i Malmö funderade konstpedagogerna Maria Westmar och Susan Lindblad på hur deras yngsta besökare skulle kunna ta del av konstverken. Maria Westmar berättar att hon ville att de små barnen skulle komma konstverken så nära som möjligt och att ett av de riktigt stora verken skulle vara utgångspunkt. Idén om en matta kom rätt så snabbt efter detta. Vilken härlig känsla om bebisar bokstavligen skulle kunna krypa på ett av Hilmas stora verk! Mattan rullades ut på Bellevuegårdsbiblioteket i Malmö och bibliotekarier och konstpedagoger berättade om former, figurer och färger med hjälp av flera olika pekböcker och sånger. Några veckor senare träffades samma grupp barn och föräldrar – alla kom – på Moderna museet i Malmö och där pratades det om andra former som var synliga på mattan, så som den lilla snigeln. Medan bibliotekarierna främst arbetade utifrån pek- och bilderböcker, jobbade konstpedagogerna med olika slags föremål – som bollar, lysande ägg, bubblor och speglar. Allt för att lyfta orden som fanns i konstverken och böckerna.
Träffarna på biblioteket och museet skedde i ett par omgångar, och samarbetet mellan Bellevuegårdsbiblioteket och Moderna museet i Malmö fortsätter.

Bokstart – projekt för de minsta - Moderna Museet i Malmö

 

Ljudspåret för bebisar i Wanås skulpturpark
Wanås konst i Östra Göinge har under flera år uppmärksammat bilderbokskonst och barnlitteratur på olika sätt i sin verksamhet. Museet har bland annat skapat en egen barnboksserie med utgångspunkt i samtidskonst. Nu tar Wanås konst fram ett ljudspår i sin skulpturpark, särskilt riktat till de allra yngsta besökarna.
Wanås Konst fick inspiration från Bebispodden som är en av Barnradions mest efterfrågade poddar. Bebispodden med musikern och skådespelaren Micaela Gustafsson fungerar som en ljudlig pekbok och tar upp sådant som små barn kan känna igen sig i. Micaela kommer även att göra ljudspåret vid konstverken i Wanås.
Under promenaden i parken ska ljuden ackompanjera några av konstverken. Förhoppningen är att det ska engagera de små barnen på ett nytt sätt och att det leder till mer interaktion mellan barn och vuxna med utgångspunkt i parkens konstverk.

Wanaskonst.se

 

Film med och för små barn på BUFF Malmö
Malmö barn- och ungdomsfilmsfestival, BUFF, äger rum i mars varje år. Under 2020-2021 medverkade BUFF i Bokstart. Som en del av Bokstartsarbetet har festivalen tagit fram en folder som handlar om film för små barn. Där kan man bland annat läsa om hur vuxna kan titta på film tillsammans med sina barn, och varför det är viktigt. Där finns också vägledning till att prata med barnen runt filmen, så att det blir en språkutvecklande och gemensam aktivitet. I samband med BUFF 2021 sändes också ett webbinarium på samma tema.
Foldern finns på en särskild Bokstartssida på BUFF:s hemsida. Där finns också länkar till kortfilmer för små barn som passar att se tillsammans och prata om, med utgångspunkt i foldern.

Bokstart - BUFF Malmö