• Dagstidningen som taltidning. Bild från Myndigheten för tillgängliga medier. Foto: Apelöga.

Tre samråd med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Som ett led i att skriva en ny regional biblioteksplan för 2022-2025 hölls tre samråd med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ett samråd hölls med föreningsrepresentanter för personer med funktionsnedsättning och ett samråd med tjänstemän och sakkunniga inom tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, samt ett möte med Region Skånes funktionshinderråd. Samråden handlade om vad som är viktigt för att bibliotek ska vara tillgängliga och fungera för alla, samt hur samverkan kan bidra till mer tillgängliga bibliotek.

För att förebygga och motverka ojämlikhet ska biblioteken arbeta aktivt med fysisk och kognitiv tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med såväl Bibliotekslagen som Funktionsrättskonventionen. Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten från tillgänglig läsning, information och förmedling, till biblioteksrummets och programverksamhetens fysiska och digitala utformning.

Summering från samråden

Under alla tre samråden togs såväl fysisk som digital tillgänglighet upp. Genomgående var också hur viktigt det är med personalens bemötande och hjälp för att känna sig välkommen. Biblioteken är betydelsefulla som mötesplatser just för att alla är välkomna – ”vi ska inte glömma ’folk’ i ’folkbibliotek’”, som en deltagare uttryckte det.

Fysisk tillgänglighet

Universell utformning och en alltigenom tillgänglig biblioteksverksamhet gynnar alla. Det gäller inte minst enkel och tydlig information. Lokalens utformning och skyltning ska vara enkel och begriplig. Hur den fysiska tillgängligheten ska säkras finns väl beskrivet i lagar och föreskrifter, exempelvis i Boverkets regler eller skriften ”Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö”. Det är viktigt med kontraster, taktila ledstråk och tydlig skyltning för såväl vägen in som vägen ut ur biblioteket. Information på teckenspråk efterlystes, och ökad kunskap om hur ljud och ljus kan påverka ur ett kognitivt och hörselnedsättningsperspektiv. Höj- och sänkbara skrivbord, liksom biblioteksdiskar, ökar tillgängligheten och känslan av välkomnande.

Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö 

Digital tillgänglighet

Digitaliseringen bjuder på många möjligheter men ger också upphov till oro då det går fort och är svårt för alla att hänga med. Stora delar av vardagen kräver kunskap om digitala lösningar och de som fattar beslut om digital utveckling har inte alltid fokus på tillgänglighetsaspekterna. Det är många som inte har tillgång till dator eller internet hemma och är beroende av att de digitala tjänsterna erbjuds på biblioteket.

Bemötande

En deltagare efterlyste utbildning för personalen: ”utbildning ger kompetens och kompetens ger bemötande” och poängterade att det är viktigt att samtalet får ta tid och att personalen lyssnar noga och inte stressar. Hon lyfte också att det kan vara svårt att se vem som jobbar på biblioteket, och att det skapar osäkerhet. Ett tips var att bjuda in FUB (en förening som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv) för utbildning eller råd för målgruppsanpassning. Även representanterna från pensionärsföreningar skulle gärna se mer aktivt samarbete med folkbibliotek. Behov av tillgänglig läsning och läsning på olika sätt kan finnas överallt och det är viktigt att ha det i åtanke i det läsfrämjande arbetet – en bok är en bok oavsett form, och det ska inte ligga någon värdering i formen som någon läser på.

Biblioteken kan spela stor roll för personer i ofrivillig ensamhet, dels som mötesplatser och dels i det uppsökande arbetet. Genom samverkan med föreningar och kommunala verksamheter, såsom skola, vård- och gruppboenden för äldre och mötesplatser och boenden med särskild service för vuxna enligt LSS kan biblioteken nå fler.

Satsningar på bibliotek

Glöm inte att ni kan söka stöd från Region Skåne för satsningar på biblioteksverksamhet med fokus på tillgänglighet!

Stöd att söka inom biblioteksutveckling