Stora behov av krisstöd hos kulturlivets aktörer

Covid-19 påverkar hela samhället och en av de sektorer som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin är det skånska kulturlivet. Det blev mycket tydligt när ansökningstiden för Region Skånes extra krisstöd på 9,5 miljoner gick ut i förra veckan.

Närmare 400 aktörer, såväl enskilda näringsidkare som företag, ideella föreningar och andra organisationer har ansökt om stödet. Syftet med det regionala krisstödet är att bidra med medel till drabbade aktörer i en akut kris samtidigt som de får bättre förutsättningar inför en återstart så snart smittläget har förbättrats.

Hårt drabbad sektor

De 9,5 miljoner som regionstyrelsen fördelat till kulturnämnden är ett värdefullt tillskott till en sektor som drabbats hårt av pandemins effekter.

Mindre aktörer

Krisstödet riktas i första hand till mindre aktörer, organisationer och egenföretagare inom det skånska kulturlivet. Bland de sökande finns aktörer från alla olika konst- och kulturområden, såväl enskilda konstnärer och kulturskapare som många av branschens alla stödfunktioner finns representerade. I huvudsak handlar det om aktörer som arbetar på frilansbasis och som har en pressad situation även i normala fall.

Beslut i april

Beslut om vem som beviljas det regionala krisstödet till kulturlivets aktörer fattas den 20 april. Utlysningen har gjorts möjligt tack vare extra medel som regionstyrelsen i Region Skåne fördelat till kulturnämnden för att finansiera stödinsatser till aktörer inom den skånska kultursektorn som lidit ekonomisk skada till följd av covid-19.

Foto överst: Emmalisa Pauly, Mattias Givell, Emmalisa Pauly och Nelson Rodriguez Smith