• Riksteatern Skåne har fått en förstärkning för att kunna fortsätta sitt arbete med ung delaktighet i kulturlivet genom KulturCrew. Bild från utbildningsdag på Ystad Studios. Foto: Riksteatern Skåne

Region Skånes nya kulturbudget satsar på stabilitet och utveckling

Covid-19 har påverkat hela samhället. Kulturlivet drabbats hårt av pandemins effekter. Pandemin har också visat på hur viktigt det är med en väl fungerande och stark kulturell infrastruktur.

Med ökad finansiering från såväl regionfullmäktige som regeringen väljer kulturnämnden att sätta fokus på att värna den kulturella infrastrukturen och att skapa långsiktiga förutsättningar för kultursektorn i Skåne. De verksamheter som får verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd utgör fundamentet för den kulturella infrastrukturen. Att skapa en stabilitet för de verksamheterna är en förutsättning för en fortsatt utveckling av den skånska kultursektorn. Kulturnämnden väljer därför att göra en generell uppräkning av verksamhetsstöden.

Särskilda satsningar

Kulturnämndens verksamhetsplan för 2021 utgår från de fem prioriterade områdena i Region Skånes nya regionala kulturplan; Konstnärlig utveckling, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Kultur för barn och unga samt Digital utveckling.

Utöver den generella uppräkningen av verksamhetsstöden väljer kulturnämnden att göra förstärkningar och särskilda satsningar bland annat för att stärka förutsättningarna för konstnärligt skapande i hela Skåne samt att skapa en större delaktighet för barn och unga.

Konstnärlig utveckling

Kulturnämnden avsätter medel för att finansiera stödformer för produktion och utveckling. Stöden kommer att ge en större flexibilitet och ökade möjligheter för konstnärligt utvecklingsarbete såväl inom respektive konst- och kulturområde som för tvärkonstnärliga projekt.

En viktig insats under året blir att ta fram en handlingsplan för att stärka villkoren för konstnärligt skapande.

Centrumbildningar, produktionsplattformar och resurscentra som aktivt arbetar med att skapa förutsättningar för kulturskapare att arbeta i Skåne har fått förstärkt verksamhetsstöd.

Kulturnämnden vill även stärka pågående satsningar på ökad tillgänglighet och möjligheter till konstnärligt skapande för personer med funktionsnedsättning genom ökade verksamhetsstöd till Skånes Dansteater, Moomsteatern och ShareMusic & Performing Arts.

Riksteatern Skåne har fått ett ökat verksamhetsstöd för att kunna fortsätta att samordna och utveckla arbetet med ungas delaktighet i kulturlivet genom KulturCrew. Arbetet omfattar alla konst- och kulturområden och ambitionen är att sprida metoden till fler skånska kommuner.

Fakta

Detta är den första verksamhetsplanen och budgeten som baseras på den nya regionala kulturplan för Skåne som gäller under perioden 2021-2024.

Kulturnämndens budget för 2021 omsluter 544,9 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 11 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 324,3 miljoner kronor för 2021. Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 220,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 18,7 miljoner kronor jämfört med 2020. I ökningen ingår från och med 2021 den tidigare tillfälliga förstärkningen om 1 450 000 kronor för Stärkta bibliotek, som från och med 2021 blir permanent. I ökningen ingår även den tillfälliga förstärkningen av den musikaliska scenkonsten om 10 886 000 kronor som har inneburit särskilda stöd till Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö Opera och Musikteater, Malmö Symfoniorkester samt Musik i Skåne.

Redan i sin preliminära budget beslutade kulturnämnden om att stödja fem nya verksamheter som spelar en viktig roll för den kulturella infrastrukturen. Det gäller Scenkonstkollektivet Potato Potato och Malmö Dockteater, två fria grupper som har en unik position i scenkonstsverige, Gylleboverket, ett konstformsövergripande kulturhus på Österlen, Frantzwagner Sällskapet som verkar för att bevara och utveckla romsk kultur samt Folkets hörna, ett initiativ som synliggör etablerade och nya författarskap i Skåne.