• Communitykultur handlar om samskapande mellan professionella och icke-professionella konst- och kulturutövare så att fler röster och berättelser blir hörda och synliggjorda. Här är Memory Wax och Danza Teatro Retazos under öppnandet av Malmö Community Biennal 2021. Foto: Rooz Emad

Region Skåne satsar 2,1 miljoner kronor på kulturprojekt för ökad delaktighet och medskapande

Region Skåne satsar 2,1 miljoner kronor på tio olika kulturprojekt som ska bidra till att öka invånarnas medskapande, inflytande och delaktighet i konst- och kulturlivet i Skåne.

Kreativt skrivande på särskilda boenden i Eslöv, rumslig gestaltning i ett bostadsområde i Landskrona, nya musikaliska uttryck i Helsingborgs stadsdelar och medborgarteater i Malmö är några av de projektidéer som får dela på 2,1 miljoner kronor när Region Skåne satsar på communitykultur, även kallad deltagarbaserad kultur.

Fler invånare ska få möjlighet att, tillsammans med aktörer inom konst och kultur, vara delaktiga i och medskapande till nya och angelägna berättelser. För att öka delaktigheten i kulturlivet krävs ett systematiskt utvecklingsarbete som utgår från olika erfarenheter och kunskaper. Det handlar om att synliggöra fler perspektiv, att pröva nya metoder och att ge ökat utrymme för medskapande i konstnärliga processer.

Professionella kulturaktörer och organisationer inom den idéburna sektorn kunde tillsammans med kommunala verksamheter söka stöd för att pröva nya arbetsmetoder och strategier. Projekten ska främja långsiktiga och hållbara samverkansformer mellan kommunala verksamheter, det fria professionella kulturlivet och kulturinstitutioner från alla konst- och kulturområden samt den idéburna sektorn.

Lärdomar från projektet kommer att presenteras genom seminarier och en spridningskonferens.

27 ansökningar skickades in och tio av dessa får dela på 2 138 000 kronor.

Följande stöd beviljas

Fridhems Folkhögskola får 200 000 kronor för att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan Fridhems folkhögskola, Malmö kulturskola, filmbranschen och unga invånare. Genom att skapa en struktur för möten och samtal samt filmskapande workshops med och mellan ungdomar, yrkesverksamma filmare och filmpedagoger ska projektet öka antalet unga som söker sig till filmområdet från underrepresenterade grupper.

HELA ideella får 285 000 kronor för projektet Communitykultur Landskrona, ett berättar- och konstprojekt som görs med målgruppen kvinnor och deras barn tillsammans med en konstnär. Deltagarna är medskapande till en rumslig gestaltning i sitt bostadsområde.

Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus (HSO) får 100 000 kronor för att tillsammans med Fritid Helsingborg starta ett innovationsarbete som ska undersöka hur invånare från områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal, tillsammans med HSO och aktörer från det fria kulturlivet kan skapa musik och musikuttryck på nya sätt.

Malmö Konsthall får 248 000 kronor för projektet Lyssna. Det är ett deltagarbaserat projekt där konsthallen tillsammans med personer från de dagliga verksamheterna LSS: Redaktionen, Podd-gruppen och Antennen Film, ska utforska hur det går till att skapa kreativa platser och kontaktytor för konstintresserade personer med funktionsnedsättning.

Neoepos får 80 000 kronor för att ge boende på Kärråkra och Gjutaregårdens särskilda boende i Eslöv möjlighet att berätta sina egna historier med hjälp av kreativt skrivande, digitala verktyg, bild, ljud och film. Utifrån de boendes intressen och förslag kommer en serie workshops kring olika former av berättade att anordnas.

Skånes Dansteater får 285 000 kronor för projektet Time Loops som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna i Skåne. 20 deltagare som rekryteras genom lokala samarbeten med föreningar och kommunala verksamheter på flera orter kommer att möta fyra professionella dansare från Skånes Dansteater och tillsammans med dem undersöka gemenskap, plats och tid på olika platser i Skåne.

SPECT scenkonst får 150 000 kronor för projektet Walk in my shoes Malmö som är ett deltagarbaserat scenkonstprojekt med medborgarteater. Sex äldre och sex yngre personer från Malmö ska berätta sina och varandras historier om aspekter av ensamhet.

Wanås Konst får 285 000 kronor för att göra en förstudie om hur det går att öka förståelsen för olika målgrupper när det gäller medskapandemetoder och generationsmöten i Östra Göinge kommun. Avsikten med förstudien är att samla kunskap och erfarenheter samt bilda nätverk. Målet är att med nya metoder och genom samverkan nå ut till fler och nya grupper.

Trelleborgs museum får 220 000 kronor för projektet Spotlight. I projektet ska de tillsammans med Arvsfondsprojektet KRETS som ABF Sydvästra Skåne driver, ge unga mellan 15 och 20 år makt över kulturinnehållet i sin egen stad. Unga mellan 15–20 år ska vara med och bygga upp en föreställning och utställning inne på Trelleborgs museum.

Föreningen Växtvärket Malmö ideella får 285 000 kronor för projektet Resande verkstad. I projektet genomförs visions- och byggverkstäder som planeras av Växtvärket och samordnas tillsammans med barn och unga på Rosengårds fritidsgård.