• Malmö Stad har fått stöd från Region Skåne för att genomföra den regionala finalen av UKM 2022. Bilden visar Kulturgårdens StreetJazz som deltog i den digitala versionen av UKM Höör som genomfördes 2021.

Region Skåne satsar 1,7 miljoner kronor på kulturprojekt i Skånes kommuner

Elskåpsgestaltning, cirkus som metod i skolan, kulturaktiviteter för personer inom daglig verksamhet samt en digital kulturskola är några av de projektidéer som beviljats stöd.

Bidrag till kommunsamverkansprojekt inom kulturområdet utlystes under sommaren 2021. Med stödet vill Region Skåne stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska få möjlighet att ta del av och delta i Skånes konst- och kulturliv. Stödet ska verka för ett närmare samarbete mellan såväl kommunerna som mellan kommuner och Region Skåne och det professionella kulturlivet.

Totalt skickades tio ansökningar in. Det totala ansökningsbeloppet var på 2 893 500 kronor. Åtta ansökningar beviljas till ett sammanlagt belopp om 1 700 000 kronor.

Utlysningen av kommunsamverkansmedel har skapat ett stort engagemang i kommunerna. De åtta projekt som får stöd involverar de flesta skånska kommunerna vilket ger en god geografisk spridning i hela regionen.

Beviljade projekt

Konst i samverkan kring Söderåsen

Bjuvs kommun och Åstorps kommun får 230 000 kronor för ett projekt som ska ge barn och ungdomar möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med professionella konstnärer i sina hemkommuner. Det sker genom ett samarbete mellan två mindre kommuner som går in med personalresurser inom konst respektive lokal för utställning. I projektet bjuds två konstnärer in för en utställning och workshops kopplade till denna. Utställningen kommer att visas av unga feriepraktikanter som får en introduktion och utbildning för att hålla i visningar. Genom att involvera feriepraktikanter i utställningsprocessen och workshops vill projektet även bredda kunskapen om konst och konstnärsyrket.

Förstudie, elskåpsgestaltning i det offentliga rummet

Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Kävlinge kommun får 150 000 kronor till en förstudie som ska undersöka hur de medverkande kommunerna kan samverka kring gestaltning av elskåp. Utöver att innehålla framtagande av tidplan, hållbarhet- och tekniska aspekter ska förstudien bland annat undersöka hur nya gestaltningar på elskåp går att koppla samman med befintliga konstverk i det offentliga rummet eller med kommunens redan identifierade stråk. Förstudien ska vara till nytta för alla kommuner, som inspiration och vägledning till att arbeta med offentlig gestaltning på ytor som redan finns och är lättillgängliga. Resultatet av studien, inklusive checklistor och metod, kommer att publiceras i en rapport som sprids via NOKS – nätverk för offentlig konst i Skåne.

NOKS - nätverk för offentlig konst i Skåne

Kristianstads kommun får tillsammans med kommunerna i nätverket 200 000 kronor. NOKS arbetar för att höja statusen för den offentliga konsten i kommunerna och regionen. 31 av Skånes 33 kommuner ingår i nätverket som träffas två gånger per år. Nätverksträffarna utgör en arena för den offentliga konsten där olika kulturaktörer föreläser, kommuner presenterar utvecklingsprojekt och konsthandlingsplaner och det ges utrymme till diskussion och workshops runt gemensamma sakfrågor och aktuella utmaningar. Nätverket arbetar långsiktigt med ett tvärsektoriellt perspektiv för att involvera olika yrkesgrupper som i sin profession är delaktiga i arbetsprocessen vid framtagandet av konst i offentlig miljö. Inom ramen för projektet vill nätverket bland annat finna former för att öka utbytet med grannregionerna och deras nätverk och planerar för en studieresa till grannregionerna i öst under hösten 2022.

Metodutveckling och inkludering genom skapande och cirkus

Landskrona stad, Sjöbo kommun och Karavan får 225 000 kronor till ett projekt med hjälp av skapande, litteratur och cirkus ska arbeta inkluderande och utveckla metoder för att främja kulturellt deltagande bland barn och unga. Projektet bygger på Landskrona stads och Karavans metodhandböcker och arrangerar workshops och föreställningar där metoder och tankar prövas i praktiken samt förmedlingsmaterial kan spridas och få uppmärksamhet. Inom ramen för projektet erbjuds pedagoger och fritidsledare konkreta metoder och verktyg för i hur cirkus kan läras ut till barn och unga. Projektet kan på så sätt bidra både till en utveckling av cirkusen i Skåne samt till att skapa förutsättningar för att fler barn i regionen att få ta del av konst och kultur och delta i ett konstnärligt skapande.

Att utforska det lokala

Malmö Konstmuseum, Ystads konstmuseum, Åstorps konsthall, Röstånga konsthall och Tjörnedala konsthall får 225 000 kronor. Projektet är ett tvådagarsseminarium som syftar till att fördjupa och sprida perspektiv, erfarenheter och kunskaper om konstnärliga, curatoriella och institutionella metoder av att utforska det lokala. Projektet bygger på och tillvaratar de erfarenheter som gjorts i samband med det regionala samarbetet "Den platta jorden – nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne". Målet är att seminariet resulterar i fler samarbeten och kopplingar, vilket på sikt kan ge ringar på vattnet i regionens olika utställningsplatser i form av exempelvis nya samtal, samarbeten och utställningar. Seminariets föreläsningar kommer att dokumenteras och spridas i sociala medier och på museernas hemsidor.

UKM regionsfestival Skåne

Malmö stad får 270 000 kronor för att arrangera den regionala UKM-festivalen (Ung Kultur Möts) 2022 där unga kulturutövare planerar, genomför och utvärderar festivalen med stöd av vuxna. UKM syftar bland annat till att arbeta med ungas delaktighet och kultur och att utbilda unga arrangörer, att erbjuda ungdomar möjlighet att uppträda eller ställa ut med professionell teknik och förutsättningar, samt att erbjuda en arena för alla kulturformer. Genom UKM-festivalen ges unga kulturutövare möjlighet att mötas över kommungränserna och skapa nya nätverk och kontaktytor. Lokala festivaler anordnas i de deltagande kommunerna. Ett antal av deltagarna kommer också erbjudas möjlighet att delta vid UKM Riks.

Regional kulturskola Skåne

Regional kulturskola Skåne får 200 000 kronor. Regional kulturskola Skåne är ett samarbete mellan Skånes musik- och kulturskolor vars övergripande syfte är att skapa en likvärdig, bred och relevant kulturskola för alla barn och unga i Skåne. Inom ramen för det beviljade projektstödet ska arbetet kopplat till barn och unga med funktionsnedsättningar samordnas och spridas i kulturskolans verksamhet. Målet är att utveckla ett bredare specifikt kursutbud men också att befästa inkluderande arbetsmetoder i kulturskolan pedagogiska och publika verksamhet. Projektstödet avser även arbetet med att ta fram en modell för och starta upp digitala kurser – Digital Kulturskola. Genom dessa regionala kurser kommer alla barn och unga oavsett vart i Skåne de bor kunna välja på ett brett utbud av kurser. I projektet ligger fokus på att tillsammans med målgruppen utveckla ett relevant kursutbud som passar dem och formatet.

Kulturella platser och aktiviteter för personer inom daglig verksamhet

Sjöbo kommun, Ystads kommun och Simrishamns kommun får 200 000 kronor till ett projekt som ska utöka och utveckla fritidsprogram för personer med funktionsnedsättningar, med fokus på olika kulturella platser och aktiviteter. Genom projektet ska kommunerna tillsammans med kulturaktörer undersöka hur kulturutbudet kan kännas angeläget för personer med funktionsnedsättning. Målet är att varje deltagare ska få en stärkt självkänsla, en upplevelse av att ha en meningsfull, engagerande och spännande fritid, ett utökat kontaktnät och möjlighet att lära känna nya vänner inom och utanför sin egen hemkommun. Vidare ska deltagarna få en utökad kunskap om vilka kulturinstitutioner som finns i deras närområde, hur dessa samspelar och vilka möjligheter det finns för deltagarna att själva besöka, delta i eller utöva kultur inom olika genrer.