• Personer som använder Perspektivbyråns rekvisita. Fotograf: Andreas Nilsson. Bildrättigheter Rättighetscentrum Västerbotten.

Att arbeta praktiskt med barn och demokratifrågor på bibliotek

Biblioteken i Eslöv beviljades under 2021 kompetensutvecklingsstöd från Region Skåne för att arbeta med demokratiprocesser med barn.

Behov av demokratiarbete med barn

I Eslövs nyantagna biblioteksplan för åren 2021-2025 är "demokrati och fri åsiktsbildning" ett prioriterat område, som biblioteken kände att de hade relativt god kunskap kring hur de kan arbeta med i förhållande till vuxna besökare. Däremot kände de ett behov av att öka sin kompetens i relation till arbete med barn och unga.

De ställde sig frågor som ”Hur arbetar vi på ett sätt där vi på allvar har med barns perspektiv på vår verksamhet?” och ”hur tar vi fram koncept och projekt där barn får vara delaktiga i inte bara genomförandet utan även planerandet av aktiviteter?”.

Kompetensutveckling med konkreta metoder

Maja Bergström-Svahn, projektledare på Eslövs stadsbibliotek, berättar mer om kompetensutvecklingsinsatsen.

- Under 2020 arbetade vi på Eslövs stadsbibliotek, som så många andra, intensivt med Stärkta bibliotek. Under projektet gång insåg vi att tillgänglighetsperspektiv på vår barnavdelning var något vi behövde jobba mer med och att vi i detta såklart ville få med barnens perspektiv. Vi insåg dock att vi saknade en del av de konkreta verktyg som behövdes för att det skulle göras på ett bra sätt.

- Vi bestämde oss för att bjuda in en av Sveriges femton antidiskrimineringsbyråer, den i Västerbotten, som vi visste redan hade jobbat med ett väldigt spännande projekt – Perspektivbyrån. Perspektivbyrån är en metod som går ut på att barn genom detektivlekar granskar, synliggör och kartlägger olika verksamheter. De vuxnas roll i leken är att lyssna, anteckna och förändra utifrån barnens spaningar. Med stöd från Regions Skåne kunde vi arrangera ett utbildningstillfälle där bibliotekspersonal från hela Sverige deltog.

- Det blev en väldigt intressant förmiddag där vi fick konkreta metoder för hur vi kan få barn att prata om sådant som annars kan vara svårt att ta upp. Är biblioteket en plats som är trygg och välkomnande för alla oavsett barnets individuella behov och förutsättningar? Kan alla använda biblioteket på lika villkor?

- Det vi tog med oss var hur viktigt det är att möta barn där de är. Att våga fråga men att göra det på ett sätt som är bra och roligt för barnen! Genom Perspektivbyrån fick vi en metod som också med enkla medel går att utveckla.