Arbete med ny Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025: remissvar

Utkastet till Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025, "Bibliotek för alla – genom hela livet", har varit ute på remiss. 28 remissinstanser svarade och planen har bearbetats med avstamp i synpunkter som inkommit.

Framtagandet av en ny plan

Under våren 2021 skrevs ett utkast till en ny regional biblioteksplan för perioden 2022-2025. Utkastet skrevs i samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning, som bedriver regional biblioteksverksamhet, och sjukhusbiblioteken. Viktiga inspel under arbetets gång har varit de dialogmöten och samråd som hållits under våren med folkbibliotekschefer i Skåne, med andra bibliotekstyper inom ramen för det regionala biblioteksrådet i Skåne, samt med sakkunniga och förenings- och målgruppsrepresentanter för Sveriges nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

Arbete med en ny regional biblioteksplan för 2022-2025

Remissrunda

Utkastet till den regionala biblioteksplanen kommer antogs den 24 juni i Region Skånes kulturnämnd, respektive hälso- och sjukvårdsnämnd och gick därefter ut på remiss fram till den 1 oktober. Den skickades till följande remissinstanser: kulturnämnderna i Skånes 33 kommuner; Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd, Region Skånes primärvårdsnämnd och Regionala utvecklingsnämnden; Skånes åtta sjukhusstyrelser; samt deltagare i de fyra samråd som hållits om biblioteksplanen. Utkastet till biblioteksplanen antogs i Region Skånes kulturnämnd, respektive hälso- och

Remissvarens innehåll och respons på synpunkter

Totalt mottogs 28 remissvar, varav 2 regionala nämnder, 4 sjukhusstyrelser, 2 av de instanser som deltagit vid samråd och 20 kommuner. Både svarsfrekvensen och innehållet i svaren var sammantaget mycket glädjande. Den stora majoriteten av remissvar är mycket positiva och lyfter flertalet aspekter som de uppskattar.

De regionala nämnderna lyfter bland annat att de fyra utvecklingsområdena i planen är relevanta.

Samtliga sjukhusstyrelser är positiva till planen. Bland annat beröms målsättningen om tvärsektoriell samverkan och sjukhusbibliotekens viktiga funktion i hälso- och sjukvården.

Myndigheten för tillgängliga medier och Malmö stads funktionsstödsförvaltning lyfter flera exempel på hur planen på ett bra sätt lyckats framhålla tillgänglighetsperspektivet.

Många kommuner skriver att planen är välskriven och genomtänkt, samt att den stämmer väl överens med deras egna planer och prioriteringar och att de ställer sig bakom planens mål.

”’Bibliotek för alla – genom hela livet’ visar tydligt på att biblioteken ska vara till för alla och att verksamheten ska ge människor likvärdig tillgång till information, kunskap och kultur i livets alla faser.” – Helsingborgs stads kulturnämnd

”Det är ett utmärkt dokument som visar på god förståelse för dagens och framtidens möjligheter och utmaningar för de skånska biblioteken.” – Ängelholms kommuns nämnd för kultur, idrott och fritid

Av de 28 remissvaren är 16 stycken genomgående positiva eller utan synpunkter på planen. Övriga 12 svar är alla övervägande positiva, men kommer också med förslag på ändringar. En mer detaljerad uppräkning och bemötande av deras synpunkter görs i dokumentet ”Redogörelse av remissvar för remissversion av Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025” – där framgår tydligt vilka tillägg eller omskrivningar som gjorts i planen utifrån remissvaren.

Redogörelse av remissvar för remissversion av Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025

Kommande process

Planen är nu uppdaterad efter remissvarshanteringen och den uppdaterade versionen kommer att behandlas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd den 19 november och i Region Skånes kulturnämnd den 2 december.