Arbete med en ny regional biblioteksplan för 2022-2025

Under våren har Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken tillsammans tagit fram ett utkast till en ny regional biblioteksplan för Region Skåne som ska gälla för 2022-2025. Planen kommer att gå på remiss under sommaren.

Underlag till planen

Hösten 2020 utvärderades biblioteksplaneperioden 2017-2020 både internt och tillsammans med Skånes folkbibliotekschefer under fyra träffar. Med avstamp i utvärderingen diskuterades då också folkbibliotekchefernas visioner och ambitioner för kommande biblioteksplaneperiod, vilka har varit viktiga utgångspunkter i skrivandet av den nya planen.

Ny regional biblioteksplan på gång

Under våren har dialog förts med folkbibliotekscheferna i Skåne, med andra bibliotekstyper inom ramen för det regionala biblioteksrådet i Skåne, samt med sakkunniga och förenings- och målgruppsrepresentanter för Sveriges nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning. De tankar, idéer och synpunkter som inhämtats under mötena har haft stor betydelse för planskrivandet och är värdefulla i det dagliga arbetet framöver.  

 Under det gångna året har Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken också under tre workshops och kontinuerlig dialog arbetat fram material till den nya planen, som kommer ha ökat fokus på gemensamma områden för utveckling och samarbete.

Dialogmöte med folkbibliotekscheferna

Mötet behandlade tre teman som är nya eller betonade i utkastet till den nya biblioteksplanen, jämfört med befintlig plan. Det första är ökad samverkan mellan olika bibliotekstyper i Skåne, det andra är bibliotekens arbete med Agenda 2030 och det tredje är biblioteken som platser som stimulerar till skapande, skrivande och berättande i olika former. Det är alltså områden som Region Skåne vill utveckla tillsammans med folkbiblioteken inom ramen för det regionala biblioteksuppdraget. Under mötet delades flera förslag på insatser inom de olika områdena, samt var det kan finnas behov av regionalt stöd. Det kom också synpunkter på remissperiodens planerade längd, och därför har remissperioden förlängts med tre veckor.

Möte i regionala biblioteksrådet

Det regionala biblioteksrådet är Kulturförvaltningens referensgrupp och består av representanter från folkbibliotek, skolbibliotek, universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, Myndigheten för tillgängliga medier, samt forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap i Lund. Mötet om biblioteksplanen fokuserade framförallt på samverkan mellan olika bibliotekstyper för att biblioteken ska fungera som en gemensam samhällsresurs för alla invånare och bättre möta deras behov. För användaren spelar det mindre roll vilken huvudman ett bibliotek har. Behovet av olika bibliotek och tjänster varierar genom livet och trösklarna för användning av relevant biblioteksutbud bör vara låga.  Vikten av kompetensöverföring mellan olika bibliotek lyftes, och att hitta synergieffekter där samarbete innebär mervärde och inte merarbete.

Regionalt biblioteksråd

Samråd med nationella minoriteter

Under samrådet deltog förenings- och målgruppsrepresentanter för de nationella minoriteterna romer, sverigefinnar och judar. Samer i Syd kom också med ett inspel efter samrådet. Fokus under samrådet låg på hur biblioteken kan lyfta minoritetsspråken och de nationella minoriteternas kultur, och hur detta kan ske i ökad samverkan med personer som tillhör de nationella minoriteterna.

Samråd med nationella minoriteter

Tre samråd med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett samråd hölls med föreningsrepresentanter för personer med funktionsnedsättning och ett samråd med tjänstemän och sakkunniga inom tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, samt ett möte med Region Skånes funktionshinderråd. Samråden handlade om vad som är viktigt för att bibliotek ska vara tillgängliga och fungera för alla, samt hur samverkan kan bidra till mer tillgängliga bibliotek.

Tre samråd med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Remissperiod

Utkastet till den regionala biblioteksplanen kommer att behandlas i Region Skånes kulturnämnd, respektive hälso- och sjukvårdsnämnd, den 24 juni. Efter eventuella revideringar skickas biblioteksplanen på remiss till de skånska kommunernas kulturnämnder eller motsvarande, till dem som deltagit i de olika samråden, samt till sjukhusstyrelser, primärvårdsnämnd och psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden inom Region Skåne. Sista dag att svara är den 1 oktober 2021.