Remissversion av ny regional kulturplan för Skåne

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt möte den 13 februari om en remissversion av den nya regionala kulturplanen för Skåne som ska börja gälla den 1 januari 2021.

Förslaget till ny kulturplan utgår från och genomsyras av tre vägledande principer; Kulturens egenvärde, Kulturens demokratiska grund och Kulturens kraft i samhällsbygget. Med avstamp i de vägledande principerna fokuserar kulturplanen på tvärgående utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn.

Med den nya kulturplanen vill Region Skåne agera som en strategisk möjliggörare och flytta fram positionerna när det gäller att skapa goda förutsättningar för ett rikt och inkluderande kulturliv som bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Globala megatrender som klimatförändringar, globalisering, migration, urbanisering, digitalisering, individualisering och den demografiska utvecklingen medför nya utmaningar som är gemensamma för hela kultursektorn. Därför fokuserar kulturplanen på tvärgående utvecklingsområden som utgår från en helhetssyn på de utmaningar och möjligheter som finns på kulturområdet. Kulturplanens utvecklingsområden ska bidra till en väl fungerande kulturell infrastruktur för produktion och förmedling av konst och kultur där erfarenheter lan delas, kompetens överföras och upplevelser spridas.

Prioriterade utvecklingsområden

De regionala kulturpolitiska målen handlar om att det ska finnas ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Skåne och att alla Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet. För att nå målet har Region Skånes kulturnämnd identifierat fem utvecklingsområden som ska peka ut riktningen för kulturpolitiken kommande kulturplaneperioden; Delaktighet och medskapande, Konstnärligt skapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Kulturplanens utvecklingsområden ska bidra till en väl fungerande kulturell infrastruktur i hela Skåne som omfattar alla konst- och kulturområden. Med kulturell infrastruktur avses ett sammanhållet system som består av professionella aktörer, offentliga institutioner, organisationer och föreningar. Kulturpolitiken utvecklar en hållbar kulturell infrastruktur genom att främja förutsättningar för professionell konstnärlig produktion, tillgången och tillgänglighet till ett brett och högkvalitativt kulturliv samt förutsättningar till eget skapande och deltagande. En gemensam faktor för alla utvecklingsområden är att det finns ett tydligt invånarperspektiv.

Kulturplan på remiss till den 15 april

Formella remissinstanser är de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne samt politiska nämnder inom Region Skåne. Remissyttranden från andra aktörer, kulturverksamheter eller organisationer är också välkomna. Yttranden ska ha inkommit till Region Skånes kulturförvaltning senast den 15 april 2020. 

Kulturnämnden kommer att ta beslut om ny regional kulturplan för Skåne den 18 juni 2020 och därefter ska den behandlas av regionfullmäktige den 6 oktober 2020. 

Remissversion Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter