Publik- och berättelseutveckling i kulturarvssektorn

Sju kulturarvsaktörer får bidrag för att få stöd i en lärprocess och öka kunskapen i att anpassa sig till dagens publik för att kunna skapa starka berättelser och minnesvärda upplevelser.

Att berätta andra typer av historier, på nya sätt, kan vara ett sätt för kulturarvssektorn att nå nya målgrupper. För att kunna göra detta behöver de kompetensutveckla sig och få möjlighet att testa olika lösningar och verktyg. Arbetet ska ske genom kompetensutveckling där aktörer från kulturarvssektorn får möjlighet att tillsammans med kreatörer från BoostHbg utforska och pröva hur de innovativt kan arbeta med berättande. Genom att redan på idéstadiet arbeta proaktivt gentemot och tillsammans med sin publik kan formatet anpassas efter det som passar historien bäst för att därmed stärka berättelserna och publikupplevelsen.

Verksamheterna har ansökt om att få vara med i processen genom att formulera en idé som respektive verksamhet vill utveckla. Idén skulle vara i ett tidigt stadium som kan utvecklas genom ett antal workshops och coaching-sessioner som erbjuds. Verksamheterna får även ett utvecklingsstöd på 115 000 kronor var, som ska användas i prototyparbetet.

Beviljade projekt

Glimmingehus, Digitalisering Glimmingehus

Glimmingehus vill delta i processen för att nå ut bredare samt att öka tillgängligheten till borgen för alla de som, av olika skäl, inte kan besöka den. De har en virtuell modell av Glimmingehus som de skulle vilja fylla med innehåll. Genom kursen vill de också lära sig hur de bättre kan arbeta med modellen och inlemma den i sitt berättande.

Helsingborgs museer, Om väggar kunde tala – storytelling med tredimensionellt ljud

Helsingborgs museer vill delta i processen för att utveckla sin publika verksamhet och hitta nya vägar att levandegöra sina historiska miljöer på. De vill använda sig av tredimensionella ljudlandskap i lantgårdarna och stadsmiljön på Fredriksdals museer. Genom storytellingprojektet vill de öka upplevelsen för besökaren, även när personal inte är på plats i miljöerna.

Landskrona museum, Att tillgängliggöra ett kartmaterial

Landskrona museum vill delta i processen för att hitta nya sätt att berätta och visualisera ett rikt kartmaterial så att det blir tillgängligt för fler. De arbetar med en ny utställning om Landskrona på 1700-talet, då Landskrona skulle bli Sveriges starkaste fäste i väster, och vill göra kartorna till en mer levande berättelse.

Skånes hembygdsförbund, Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen

Skånes hembygdsförening vill delta i processen för att på djupet utveckla sina medlemsföreningars berättarkompetenser så att de kan målgruppsanpassa och utveckla olika sorters texter och berättelser för olika sammanhang. I processen vill de skapa ett berättarlabb hos en förening för att på olika sätt prova att kommunicera budskap till exempel genom att anpassa sitt berättande för visningar, utställningar, skolverksamhet, vandringar och inte minst för appen Shuttle som använts inom hembygdsrörelsen i Skåne i flera år.

Skånes hemslöjdsförbund, Att aktualisera korg

Skånes hemslöjdsförbund vill delta i processen för att hitta sätt att bygga upp berättelser kring korgflätning och för att väcka ett större intresse för korgen som ett samtida föremål och korgflätning som en relevant kunskap. Skåne har rika traditioner inom korgflätning men det finns inte så många skickliga korgflätare kvar i Skåne. Skånes hemslöjdsförbund har intressanta erfarenheter från att ha arbetat med deltagarinvolvering och digitala experiment i sociala medier.

Statarmuseet i Skåne, Gränslösa möten – migranter i jordbruket från 1860 till idag

Statarmuseet vill delta i processen för att få ökad kompetens och för att öppna upp för utveckling och breddad tillgänglighet. Statarmuseet har en utmaning i att gestalta ett stort material om arbetskraftsinvandring i ett litet rum.

Trelleborgs museer, Berättande på nya sätt

Trelleborgs museer vill delta i processen för att få nya redskap inom berättande samt nya kontakter och samarbetsmöjligheter. Inom processen vill de ta utgångspunkt i Axel Ebbes skulpturer som finns runt om i Skåne, men utgå från platserna snarare än konsten. De vill undersöka möjligheterna att kommunicera mellan olika platser i realtid genom fysisk interaktion.

Bakgrund

Region Skåne har under flera år arbetat aktivt för att utforska de möjligheter och utmaningar som den digitala utvecklingen innebär för kultursektorn. Som ett led i kulturnämndens satsning på digital utveckling fick BoostHbg i december 2019 300 000 kronor för att under 2020 genomföra en lärprocess inom berättande, nya format och publikutveckling.

BoostHbg är ett regionalt resurscenter och katalysator som stöttar innovation inom film och digitala medier i Skåne. De uppmuntrar och finansierar utvecklingen av nya format, olika sätt att producera och distribuera historier och sätt att nå sin publik. BoostHbg har verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter