• Scenkonstkollektivet Potato Potato är ny mottagare av verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd. Bild från deras senaste föreställning ”Min morfar prosten”. Fotograf; Alexandra Hall

Kulturnämndens preliminära budget för 2021

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt möte den 3 december om en preliminär verksamhetsplan och budget för 2021. Kulturnämndens insatser utgår från de fem prioriterade utvecklingsområdena i Region Skånes nya regionala kulturplan.

Stabilitet och framåtanda är ledorden för kulturnämndens preliminära budget för 2021. Det är den första budgeten som är baserad på Region Skånes nya regionala kulturplan. Trots ansträngt läge på grund av pandemin har kulturnämnden haft möjlighet att avsätta extra medel till sökbara utvecklingsprojekt.

Kulturnämndens verksamhetsplan utgår från de prioriterade utvecklingsområdena i Region Skånes nya regionala kulturplan: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Kultur för barn och unga samt Digital utveckling.

 Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har kulturlivet drabbats hårt av pandemins effekter. Pandemin har också visat på hur viktigt det är med en väl fungerande och stark kulturell infrastruktur. I budgeten för 2021 har Region Skånes kulturnämnd därför valt att skapa stabilitet genom att lämna stöden till centrala kulturverksamheter oförändrade. Uppräkningar och förstärkningar beslutar kulturnämnden om den 18 februari då verksamhetsplan och budget för 2021 fastställs efter det att nämnden fått besked om hur stor den statliga medfinansieringen för regional kulturverksamhet blir.

Kulturnämnden har dock redan nu valt att stödja ytterligare fem verksamheter som spelar en viktig roll för den kulturella infrastrukturen. Det är Scenkonstkollektivet Potato Potato och Malmö Dockteater, två fria grupper som har en unik position i scenkonstsverige, Gylleboverket, en tvärkonstnärlig produktionsplattform för samtida konst och film på Österlen, Frantzwagner Sällskapet som verkar för att bevara och utveckla romsk kultur samt Folkets hörna, ett initiativ som synliggör etablerade och nya författarskap i Skåne.

Samtidigt som stort fokus ligger på att hantera pandemins effekter på det regionala kulturlivet och den kulturella infrastrukturen är det viktigt att blicka framåt och våga satsa på en fortsatt utveckling av det skånska kulturlivet. Kulturnämnden har därför även avsatt extra medel i budgeten för att under 2021 kunna utlysa produktionsstöd, utvecklingsstöd samt olika tematiska stöd. En annan viktig insats under året är att kulturförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka villkoren för konstnärligt skapande.

Fakta om kulturnämndens verksamhetsplan och budget
Detta är den första verksamhetsplanen och budgeten som baseras på den nya regionala kulturplan för Skåne som gäller under perioden 2021-2024.

Kulturnämndens preliminära budget för 2021 omsluter 556,3 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 11miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 324,3 miljoner kronor för 2020. I kulturnämndens framställan till Statens kulturråd om statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen har nämnden gjort en hemställan om statlig medfinansiering på totalt 232 miljoner kronor vilket är en ökning med 30,1 miljoner kronor jämfört med 2020. Kulturrådets beslut om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen tas tidigast i slutet av januari 2021. Uppräkningen från staten har därför tillsammans med en del av ökningen av regionbidraget från regionfullmäktige ännu inte fördelats. Verksamhetsplan och budget för 2021 kommer att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 18 februari 2021 när nämnden fått beslutet från Statens kulturråd.

Beslut och handlingar
Kulturnämndens preliminära budget finns publicerat tillsammans med protokoll och övriga handlingar till kulturnämndens sammanträde den 3 december på skane.se.

Kulturnämnden den 3 december

 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter