• Kollaborativet är ett scenkonstkollektiv som arbetar i gränslandet mellan dans, performancekonst och teater. Fotograf: Charlotte Elm Ravn

Konstens och kulturens frihet är viktiga grundpelare i Region Skånes nya kulturplan

Med den nya kulturplanen vill Region Skåne agera som en strategisk möjliggörare och flytta fram positionerna när det gäller att skapa goda förutsättningar för ett rikt och inkluderande kulturliv.

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt möte den 18 juni om en ny regional kulturplan för Skåne. Med avstamp i principen om konstens och kulturens frihet och egenvärde fokuserar kulturplanen på tvärgående utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn. Kulturplanen kommer att fastställas av regionfullmäktige i oktober innan den börjar gälla från 1 januari 2021.

Ett rikt och inkluderande kulturliv bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Globala megatrender som klimatförändringar, globalisering, migration, urbanisering, digitalisering, individualisering och den demografiska utvecklingen medför nya utmaningar som är gemensamma för hela kultursektorn. Något som inte minst blivit tydligt under den pågående globala pandemin och hur covid-19 påverkat hela samhället. Därför fokuserar kulturplanen på tvärgående utvecklingsområden som utgår från en helhetssyn på de utmaningar och möjligheter som finns på kulturområdet. Kulturplanens utvecklingsområden ska bidra till en väl fungerande och hållbar kulturell infrastruktur för produktion och förmedling av konst och kultur där erfarenheter kan delas, kompetens överföras och upplevelser spridas.

Den nya regionala kulturplanen har varit ute på remiss under våren samtidigt som hela samhället, och inte minst kulturlivet, påverkats av den globala pandemin och hanteringen av effekterna av covid-19. Att det trots det kommit in 80 remissyttranden från de skånska kommunerna och ett flertal aktörer inom kulturlivet visar på vilken viktig roll konsten och kulturen spelar i samhället.

Prioriterade utvecklingsområden

De regionala kulturpolitiska målen handlar om att det ska finnas ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Skåne och att alla Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet. För att nå målet har Region Skånes kulturnämnd identifierat fem utvecklingsområden som ska peka ut riktningen för kulturpolitiken kommande kulturplaneperioden; Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Kulturplanens utvecklingsområden ska bidra till en väl fungerande kulturell infrastruktur i hela Skåne som omfattar alla konst- och kulturområden. Med kulturell infrastruktur avses ett sammanhållet system som består av professionella aktörer, offentliga institutioner, organisationer och föreningar. Kulturpolitiken utvecklar en hållbar kulturell infrastruktur genom att främja förutsättningar för professionell konstnärlig produktion, tillgången och tillgänglighet till ett brett och högkvalitativt kulturliv samt förutsättningar till eget skapande och deltagande. En gemensam faktor för alla utvecklingsområden är att det finns ett tydligt invånarperspektiv.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter