• Gylleboverket är både en arbetsplats för kulturskapare, en konstnärsgrupp samt en plats för utåtriktad verksamhet med utställningar, festivaler, föreläsningar och workshops. Foto: Etta Säfve

Extra stöd till kulturlivet från Region Skåne

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 7 maj att avsätta 3,2 miljoner kronor till extra sökbara stöd till kulturlivet i Skåne.

Stöden kan till exempel användas för att underlätta en digital omställning, kompetensutveckling eller att testa nya idéer och format i den speciella situation kulturlivet befinner sig i på grund av covid-19.

Arrangörer och kulturskapare i Skåne har drabbats hårt av covid-19 och har stora behov av stöd för att kunna ställa om och anpassa sig till den rådande situationen. Pengarna ska användas till att införa ett tillfälligt sökbart stöd till centrumbildningar inom olika konstformer samt ett sökbart expresstöd till kulturskapare, arrangörer och andra kulturaktörer verksamma Skåne. Stöden kan inte användas för att täcka uppkomna förluster eller inkomstbortfall utan det handlar om att stödja utvecklingsprojekt för att stärka kulturskaparna i nuet och inför framtiden.

Kort utlysning och snabb handläggning

Det blir en snabb utlysning och kort handläggning av bidragen. Utlysningarna öppnar den 13 maj och sista ansökningsdag är den 28 maj. Målet är att bidragen ska kunna betalas ut före midsommar.

Expresstöd

Expresstödet riktar sig till konstnärer, kulturskapare, arrangörer och andra aktörer inom det fria kulturlivet i Skåne och syftet är att bidra till omställning och utveckling i en svår situation. Stödet kan till exempel användas till kompetensutveckling eller kunskapsdelande insatser på det digitala området, att göra research eller en förstudie inför en ny produktion eller ett nytt projekt eller att testa och utveckla nya format, idéer, metoder och modeller för arrangemang eller kommande produktioner. Det går att söka maximalt 50 000 kronor per projekt.

Stöd till centrumbildningar

Det extra sökbara stödet till centrumbildningarna ska kunna stödja och stärka kulturskapare och konstnärer inom respektive konstområde. Stödet kan till exempel användas till kompetensutveckling, rådgivning, digital omställning, insatser för en breddad arbetsmarknad eller att testa nya metoder och arbetssätt. Centrumbildningarna inom de olika konstområdena spelar en central roll i den kulturella infrastrukturen med sitt särskilda uppdrag att stödja konstnärer och kulturskapare med bland annat förmedling, kompetensutveckling och annat stöd anpassat efter respektive konstområdes speciella förutsättningar. Följande centrumbildningar har verksamhet i Skåne och har möjlighet att söka det extra stödet; Centrum för dramatik, Danscentrum, Filmcentrum, Författarcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Manegen, Musikcentrum, Seriefrämjandet och Teatercentrum.

Bakgrund

De tillfälliga stöden kan ses som ett komplement till de 5,2 miljoner kronor som i början av april fördelades mellan 38 olika utvecklingsprojekt inom konst och kultur. Utrymmet för de extra stöden har skapats genom omfördelning inom kulturnämndens befintliga budget och påverkar inte redan beslutade verksamhetsbidrag eller storleken på höstens planerade utlysning av utvecklingsmedel.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter