• Lunds Kammarsolister är en fristående kammarorkester som drivs av professionella musiker från Lund. Foto Marte Veian Andreassen

41 projekt får del av Region Skånes extra stöd till kulturlivet

Region Skåne delar ut 3,2 miljoner kronor i extra stöd till det skånska kulturlivet som projektmedel för att testa nya idéer och format, digital omställning eller kompetensutveckling.

Intresset för stödet var mycket stort. Totalt kom det in 473 ansökningar på närmare 24 miljoner kronor.

Genom att omfördela medel har Region Skånes kulturnämnd kunnat sätta av 3,2 miljoner kronor till ett extra stöd för kulturlivet. Stödet är uppdelat i två delar. Dels handlar det om ett expresstöd riktat till professionellt verksamma kulturskapare, arrangörer och andra kulturaktörer i Skåne om maximalt 50 000 kronor och dels om en extra förstärkning till de centrumbildningar inom olika konst- och kulturområden som är verksamma i Skåne.

Expresstöd till kulturlivet

Professionella kulturskapare, arrangörer och andra aktörer kunde söka upp till 50 000 kronor för ett tidsavgränsat projekt för att testa nya idéer, metoder och format, underlätta en digital omställning eller att delta i eller erbjuda kompetensutveckling eller andra kunskapsdelande insatser i den speciella situation kulturlivet befinner sig i på grund av covid-19.

Totalt är det 33 projekt som får dela på 1,6 miljoner kronor. De beviljade projekten finns inom alla konst- och kulturområden; bildkonst, cirkus, dans, film, folkbildning, kulturarv, litteratur, musik och teater. De flesta av de beviljade projekten handlar om digital utveckling och olika metoder för att såväl skapa konst och kultur som vad gäller mötet med publiken.

Nedan följer några exempel på projekt som beviljats medel.

Lunds Kammarsolister är en fristående kammarorkester som drivs av professionella musiker från Lund. De vill utveckla metoder för streamingbaserade kollaborationer och arrangemang som möter både artisternas och publikens kvalitetskrav vad gäller såväl det tekniska som det konstnärliga och känslan av närvaro.

Artscape är en ideell förening baserad i Malmö som sedan 2014 arbetat med gatukonst i den offentliga miljön. De har fått medel för att göra en kartläggning av möjliga framtida samarbeten och projekt i Skånes samtliga 33 kommuner. Kopplat till kartläggningen finns ett forskningsprojekt kring hur och om det är möjligt att mäta och beskriva effekterna av konstnärliga projekt i det offentliga rummet.

Biograf Röda Kvarn i Helsingborg har tvingats hålla stängt för besökare sedan i mars. De har fått medel för att utveckla metoder och arbetssätt för att publiken ska hitta tillbaka till biografen som en naturlig mötesplats för att uppleva film tillsammans.

Cirque Arté Diem är ett nyetablerat center för nycirkus utanför Tollarp i Kristianstads kommun. De har fått medel för göra en fördjupad studie och testa metoder för hur man kan skapa en ny fysisk plattform för cirkus som är hållbar, innovativ, fysiskt tillgänglig, digitalt uppkopplad och corona-säker.

Alla beviljade bidrag om tillfälligt expresstöd för kulturlivet i Skåne

Förstärkning till centrumbildningar

Centrumbildningarna inom de olika konstområdena spelar en central roll i den kulturella infrastrukturen med sitt särskilda uppdrag att stödja konstnärer och kulturskapare med bland annat förmedling, kompetensutveckling och annat stöd anpassat efter respektive konstområdes speciella förutsättningar. Syftet med det extra sökbara stödet till centrumbildningarna är att de ska kunna stödja och stärka kulturskapare och konstnärer inom respektive konstområde i den speciella situationen. Totalt fördelar Region Skåne 1,6 miljoner kronor till 10 centrumbildningar i Skåne för olika insatser när det gäller digital omställning, kompetensutveckling, att skapa förutsättningar för en breddad arbetsmarknad samt att testa nya metoder och arbetssätt.

Nedan följer några exempel på projekt som beviljats medel.

Danscentrum Syd får medel för att aktivt hitta nya arrangörer, samverkansparter och sammanhang där danskonsten kan möta sin publik i hela Skåne. De har också fått medel för att skapa konstnärligt undersökande residens för sina medlemmar.

Författarcentrum Syd, Centrum för dramatik samt Seriefrämjandet har gått samman i ett gemensamt projekt för att erbjuda sina medlemmar kompetensutvecklande insatser på hur man kan använda digitala verktyg för att till exempel genomföra besök i skolan, skapa offentliga arrangemang, sätta upp en webbshop, skapa digitala utställningar, producera ljudböcker eller skriva för andra format.

Alla beviljade bidrag om tillfällig förstärkning av centrumbildningarna i Skåne

Övrigt stöd från kulturnämnden

De tillfälliga stöden kan ses som ett komplement till de 5,2 miljoner kronor som i början av april fördelades mellan 38 olika utvecklingsprojekt inom konst och kultur. En ny utlysning av utvecklingsbidrag kommer att öppnas till hösten.

Utrymmet för de extra stöden har skapats genom omfördelning inom kulturnämndens befintliga budget och påverkar inte redan beslutade verksamhetsbidrag eller storleken på höstens planerade utlysning av utvecklingsmedel.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter