Styrdokument – en klok investering för folkbibliotek

Biblioteksplaner kan vara kraftfulla strategiska styrdokument, enligt en studie från Lunds universitet som särskilt håller fram folkbibliotekets och folkbibliotekariers demokratiska roll.

Under 2016 och 2017 genomförde forskarna Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson på Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet en studie på fem skånska folkbibliotek i Lund, Osby, Skurup, Tomelilla och Örkelljunga.

Syftet med studien var bland annat att undersöka hur bibliotekspersonal, politiker och tjänstepersoner förhåller sig till de styrdokument som reglerar och eller påverkar biblioteksverksamhet. Den handlade också om hur bibliotekslagen, kultur- och biblioteksplaner gestaltas i det dagliga arbetet vid folkbibliotek.

Bär med sig styrdokumenten i arbetet

Resultatet av studien, som finansierats av Region Skåne, publicerades i slutet av 2018 i rapporten "Styrdokumenten i vardagen: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner".

- Ett intressant resultat är att de centrala skrivningarna i styrdokumenten var något som märktes i sättet som bibliotekspersonalen utförde sitt dagliga arbete på, samtidigt som de själva i intervjuer menade att styrdokumenten inte var något som de tänkte på mer än när de arbetade med handlingsplaner eller planerade programverksamhet. Det visar på kraften i väl utformade styrdokument, säger Ann Lundborg, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Rekommendationer presenteras för politiker

En av forskarna bakom studien om styrdokumentens betydelse, Johanna Rivano Eckerdal, har skrivit en promemoria med utgångspunkt i resultaten. Den heter "Att vara till för alla men inte för allt: Folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete". Promemorian innehåller reflektioner, men också rekommendationer för folkbibliotek, särskilt riktade till politiker med ansvar för folkbiblioteksfrågor och folkbibliotekschefer.

I mitten av februari kommer Johanna Rivano Eckerdal att presentera studien och rekommendationerna för Region Skånes nya kulturnämnd, under en utbildningsdag.

- Det är angeläget att kunna erbjuda de nya politikerna detta färska forskningsbaserade och lättillgängliga underlag om folkbibliotek och styrdokument, inte minst inför arbetet med ny regional kulturplan, säger Ann Lundborg, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Lyfter bibliotekets demokratiska roll

Folkbibliotekets och folkbibliotekariers demokratiska roll betonas i rekommendationerna i rapporten "Att vara till för alla men inte för allt: Folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete".

- Den roll biblioteksverksamheten och dess personal har för det demokratiska samhället bör uppmärksammas och bekräftas. Studien visar att folkbibliotekarier i sitt yrkesutövande verkar i lagens riktning. Folkbibliotekarier främjar därmed i sitt yrkesutövande demokratins fortlevnad på en konkret och praktisk nivå vid det lokala folkbiblioteket, skriver forskaren Johanna Rivano Eckerdal.

I rekommendationerna slår hon också fast att de kommunala biblioteksplanerna rätt utformade kan vara ett centralt stöd för biblioteksverksamheten och för bibliotekschefen. De bör utformas som strategiska dokument för att förankra folkbibliotekens verksamhet och uppdrag inom kommunen, och användas som ett sätt att sprida kunskap om bibliotekets roll.

- Det tar tid och kräver resurser, men med en förståelse för kommunala biblioteksplaner som kraftfulla strategiska styrdokument är det uppgifter som är viktiga att prioritera, skriver Johanna Rivano Eckerdal, forskare på Lunds universitet.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter